Avaluació de paviments continus industrials

Avaluació de paviments continus industrials

Els protocols d'avaluació que s’acostumen a aplicar a les solucions constructives per a terres industrials continus se centren en les prestacions merament mecàniques, d'ús, de reacció al foc, així com de durabilitat del paviment. En aquest cas, s'ha contemplat també les emissions de compostos orgànics volàtils (COVs) que potencialment podrien procedir del component sintètic del morter i les emprimacions que formen part de la solució constructiva. També s'ha avaluat la seguretat mitjançant assajos de lliscabilitat.

En elaboració|Client privat
Situació normativa de la gespa sintètica

Situació normativa de la gespa sintètica

Anàlisi dels requisits tècnics exigibles als paviments de gespa artificial en el mercat europeu, amb particular atenció als aspectes relacionats amb el foc i amb l’exposició a l’aigua clorada o salada procedent de piscines. Servirà de base per a dissenyar un programa d’assajos apropiat al producte, i per a avaluar els resultats.

2017|Client privat
Banc de dades per a un servei municipal de manteniment de paviments

Banc de dades per a un servei municipal de manteniment de paviments

Banc per a l’elaboració de pressupostos, plecs de condicions tècniques i càlculs d’impacte ambiental de projectes de manteniment viari urbà. Inclou partides de obra de calçades i voreres, tant pel que fa al paviment com a la senyalització horitzontal. El banc es va crear el 1994 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

1994 - 2016|Client públic
Avaluació d'una solució de paviment ceràmic flotant instal·lat en sec

Avaluació d'una solució de paviment ceràmic flotant instal·lat en sec

Com a alternativa als paviments ceràmics tradicionals, un fabricant ha desenvolupat una solució constructiva semblant als paviments flotants laminats, en la qual la rajola se subministra amb una base elastomèrica que serveix d'unió entre peces i d'aïllant al soroll d'impacte. Les diferències amb la solució constructiva clàssica han obligat a confeccionar un protocol específic d'avaluació tècnica, d'acord amb els criteris europeus per a productes de construcció sense norma harmonitzada.

2012 - 2015|Client privat
Anàlisi de requisits que afecten a un producte ceràmic innovador

Anàlisi de requisits que afecten a un producte ceràmic innovador

Els desenvolupadors d'un nou sistema de malles ceràmiques flexibles necessitaven anticipar quina seria la reacció de la normativa davant un producte d'aquest tipus. Per a això s'han identificat quins requisits tècnics, constructius i reglamentaris serien exigibles per usar-lo com a revestiment de façanes i com a paviment exterior, amb la finalitat d'incorporar-los al procés final de desenvolupament del producte.

2009 - 2013|Client privat
Anàlisi del marc normatiu que afecta a un paviment vinílic

Anàlisi del marc normatiu que afecta a un paviment vinílic

Els revestiments de PVC per a paviments estan subjectes a una normativa que regula prestacions més enllà de la resistència al desgast o al lliscament que serien les més òbvies per a un paviment. Així, la norma harmonitzada EN 14041 també exigeix que el fabricant declari paràmetres més propers al concepte d'edifici sa, com les emissions de formaldehid o el contingut de pentaclorofenol (PCP)

2011|Client privat
Requisits tècnics que apliquen a un parquet innovador

Requisits tècnics que apliquen a un parquet innovador

Els desenvolupadors d'un parquet-rajola que combina una cara de fusta convencional amb un revers de morter es troben amb que la normativa vigent només regula els productes fabricats exclusivament amb fusta. Se'ls ha assessorat sobre com aconseguir el marcatge CE fins i tot en aquestes condicions, però advertint-los sobre com podrien quedar deslluïts alguns dels avantatges competitius del nou producte.

2008|Client privat
Incidència de la normativa europea sobre els elements de cobriment i tancament per a obra viària

Incidència de la normativa europea sobre els elements de cobriment i tancament per a obra viària

Anàlisi de l'estat de la normativa europea que regula elements com tapes de registre, reixes i embornals que han de suportar diferents sol·licitacions de trànsit, tant en els aspectes de control de prestacions estructurals, com en els seus aspectes mediambientals. Descriu les diferents possibilitats de marcatge CE.

2006|Client privat
Efectes del vent sobre un paviment per a cobertes planes

Efectes del vent sobre un paviment per a cobertes planes

Comprovació de com la succió causada pel vent afecta a un paviment per a cobertes planes que combina unes rajoles amb una base aïllant, el qual es col.loca sense adherir. S’ha fet servir el mètode descrit a l’Eurocodi-1 per a calcular quina és la velocitat del vent que faria aixecar el paviment. Es suggereixen diferents alternatives per a augmentar el marge de seguretat.

2003 - 2004|Client privat
Pavimentació de camins rurals amb formigó amb escòries: estudi d'un tram experimental

Pavimentació de camins rurals amb formigó amb escòries: estudi d'un tram experimental

Pavimentació d’un tram experimental de camí rural, amb diferents alternatives: formigó i grava-ciment amb escòries tractades provenint d’incineradora amb diversos gruixos, a partir dels resultats de l’anàlisi de caracterització de les esmentades escòries.

2001 - 2002|Client públic