Valoració de les ofertes presentades per a executar un equipament municipal

Valoració de les ofertes presentades per a executar un equipament municipal

Per una banda es farà una revisió de la part econòmica i de programació de cada oferta, detectant les baixes substancials i revisant com les justifica cada ofertant. Per altra banda, per tal d’avaluar aquells aspectes menys quantificables i que requereixen un judici de valor, es sotmetran a un comitè d’experts en diferents disciplines: execució, impacte ambiental, seguretat i salut...

En elaboració|Client públic
Consultoria sobre certificació per a fabricants de productes de construcció

Consultoria sobre certificació per a fabricants de productes de construcció

Tots els productes de construcció en oferta a la Unió Europea han de portar la marca CE si estan coberts per una norma harmonitzada. Això trasllada als fabricants la responsabilitat de conèixer quins són els requisits que afecten als seus productes, la qual cosa pot variar molt depenent de la naturalesa del producte i les funcions que assumeix, o fins i tot segons el grau de desenvolupament normatiu. L’ITeC assessora els fabricants per aclarir quina és la situació legal de cada producte i els guia en els passos previs a l’etiquetatge CE: dossier tècnic, sistema de control de la producció i declaració de prestacions.

En elaboració|Client privat
Tendències tecnològiques que afectaran al sector

Tendències tecnològiques que afectaran al sector

La zona de confort actual del sector té els dies comptats: concentrar-se només en el projecte i l'obra serà insuficient i caldrà abastar tota la vida útil; els models col·laboratius qüestionaran la compartimentació entre projectistes, clients, constructors i proveïdors; les demandes ambientals no es limitaran al control energètic. Si el sector es torna permeable, les responsabilitats es comparteixen i les exigències creixen, serà imprescindible comptar amb uns potents fonaments digitals.

2017|Client privat
Edició multilingüe de documents de certificació de productes

Edició multilingüe de documents de certificació de productes

Diferents empreses els productes de les quals compten amb certificacions europees redactades en anglès i/o espanyol han sol·licitat versions en altres idiomes per facilitar la seva entrada als mercats de diversos països. Per a això s'han emès documents DAU i ATE en 5 idiomes addicionals de la Unió Europea (francès, alemany, italià, polonès i hongarès)

2010 - 2017|Client privat
Identificació dels requisits normatius d'unes plaques compòsit fusta-termoplàstic

Identificació dels requisits normatius d'unes plaques compòsit fusta-termoplàstic

Un fabricant vol aconseguir el marcatge CE de les plaques de revestiment que comercialitza, les quals consisteixen en un nucli de tauler derivat de la fusta amb una làmina sintètica adherida sobre una o totes dues cares. El nucli està regulat per una norma europea harmonitzada, però com que la làmina modifica el comportament del conjunt (les seves prestacions higrotèrmiques i de reacció al foc, per exemple) no queda clar si es pot valorar amb els mateixos criteris, atès que passarien desapercebuts els avantatges competitius del producte.

2016|Client privat
Avaluació d'escales prefabricades

Avaluació d'escales prefabricades

Aplicació dels protocols europeus d'avaluació i control de la producció dels kits d'escales prefabricades en els quals el fabricant subministra una solució constructiva completa (esglaons, entornpeus, replans, baranes, passamans) però que no participa en l'estructura portant de l'edifici. Contempla els aspectes de resistència mecànica, seguretat en ús i en cas d'incendi, durabilitat i salubritat.

2016|Client privat
Marc normatiu europeu dels forns de combustible sòlid

Marc normatiu europeu dels forns de combustible sòlid

Com a pas previ a una avaluació EAD i/o ETA, s'ha efectuat una consulta als Punts de Contacte de la Comissió Europea per recopilar els requisits reglamentaris que a cada país de la UE regulen l'ús en el sector comercial i hostaler dels forns de carbó de llenya.

2016|Client privat
Normativa vivenda bàsica

Normativa vivenda bàsica

Aquesta proposta de normativa intenta crear les condicions legals adients per a construir uns habitatges “bàsics” de cost més baix que els actuals, més adequats als programes contemporanis i que puguin personalitzar-se en termes de grau de compartimentació i nivell d’equipament. Es planteja com una norma complementària i compatible amb l’actual, tant la de rang estatal com la de rang autonòmic.

2005 - 2008|Client públic
Prevenció de riscos laborals a les obres municipals

Prevenció de riscos laborals a les obres municipals

Assistent per a aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals en les obres promogudes per una diputació provincial. Consisteix en una col.lecció de 11 fitxes en les que es descriuen quines són les demandes concretes de la normativa sobre temes com els equips de protecció, la senyalització o les subcontractes, especificant com es reparteix la responsabilitat del seu compliment entre el promotor, l’empresa que executa l’obra o el manteniment, i els treballadors.

2007|Client públic
Projecte RISK-UE: Escenaris de risc sísmic amb aplicacions a diferents ciutats europees

Projecte RISK-UE: Escenaris de risc sísmic amb aplicacions a diferents ciutats europees

Valoració dels efectes potencials de diferents fenòmens sísmics en una mostra de ciutats simulant com es comportarien els edificis existents. Per al cas de Barcelona, l’ITeC ha estudiat el cas dels edificis típics de l’Eixample, com a tipologia representativa del parc d’habitatges de la ciutat; afegint també un parell d’edificis gòtics, com a mostra patrimonial.

2001 - 2004|Programa UE