Traspàs de la informació pressupostària del TCQ a una plataforma ERP

Traspàs de la informació pressupostària del TCQ a una plataforma ERP

Un companyia público-privada de gestió d'infraestructures fa servir un programari ERP (Enterprise Resource Planning) per a la seva administració financera i de recursos. Per altra banda, utilitza el programari TCQ de l’ITeC per a licitar i fer seguiment de les obres que promou. Amb la finalitat d'integrar tots dos sistemes, s'ha desenvolupat una utilitat que captura les dades de les partides d’obra executades des de TCQ i, conforme es van liquidant als contractistes, les exporta al sistema comptable de la companyia.

En elaboració|Client públic
Valoració de les ofertes presentades per a executar un equipament municipal

Valoració de les ofertes presentades per a executar un equipament municipal

Per una banda es farà una revisió de la part econòmica i de programació de cada oferta, detectant les baixes substancials i revisant com les justifica cada ofertant. Per altra banda, per tal d’avaluar aquells aspectes menys quantificables i que requereixen un judici de valor, es sotmetran a un comitè d’experts en diferents disciplines: execució, impacte ambiental, seguretat i salut...

En elaboració|Client públic
Projecte BIMzeED: millorant la capacitació del sector construcció en temes BIM i nZEB

Projecte BIMzeED: millorant la capacitació del sector construcció en temes BIM i nZEB

Aquest és un projecte Erasmus + que pretén posar al dia els coneixements i habilitats dels docents i les PIMEs del sector aportant-los nous recursos formatius orientats específicament al BIM i a la construcció nZEB. ITeC contribuirà a BIMzeED compartint la seva experiència en la creació d'objectes BIM i més concretament en garantir la interoperabilitat d'aquests objectes entre el divers programari BIM disponible al mercat.

En elaboració|Projecte europeu
Projecte Bimdustry 4.0: BIM en la fabricació de productes de construcció

Projecte Bimdustry 4.0: BIM en la fabricació de productes de construcció

Assessoria per a les empreses fabricadores de productes per a l'equipament d'edificis que necessitin integrar la seva oferta en les metodologies digitals col·laboratives que estan irrompent en el mercat de la construcció. L'objectiu és familiaritzar a les empreses amb l'estat de l'art del BIM des del punt de vista dels proveïdors (softwares i interoperabilitat, estàndards de creació d'objectes, plataformes de difusió) i posar a la seva disposició la xarxa d'experts del projecte per a dissenyar conjuntament una estratègia a mida (formació, digitalització, prescripció, compatibilitat amb altres processos).

En elaboració|Programa nacional d'investigació
Edició multilingüe de documents de certificació de productes

Edició multilingüe de documents de certificació de productes

Diferents empreses els productes de les quals compten amb certificacions europees redactades en anglès i/o espanyol han sol·licitat versions en altres idiomes per facilitar la seva entrada als mercats de diversos països. Per a això s'han emès documents DAU i ATE en 5 idiomes addicionals de la Unió Europea (francès, alemany, italià, polonès i hongarès)

En elaboració|Client privat
Consultoria sobre certificació per a fabricants de productes de construcció

Consultoria sobre certificació per a fabricants de productes de construcció

Tots els productes de construcció en oferta a la Unió Europea han de portar la marca CE si estan coberts per una norma harmonitzada. Això trasllada als fabricants la responsabilitat de conèixer quins són els requisits que afecten als seus productes, la qual cosa pot variar molt depenent de la naturalesa del producte i les funcions que assumeix, o fins i tot segons el grau de desenvolupament normatiu. L’ITeC assessora els fabricants per aclarir quina és la situació legal de cada producte i els guia en els passos previs a l’etiquetatge CE: dossier tècnic, sistema de control de la producció i declaració de prestacions.

En elaboració|Client privat
Dictamen sobre el preu ofertat per al subministrament d’uns elements constructius

Dictamen sobre el preu ofertat per al subministrament d’uns elements constructius

Una administració pública ha posat en marxa una licitació per a la compra d’uns elements constructius. Un cop rebudes les propostes, l’òrgan de contractació té dubtes sobre si una de les ofertes podria ser anormalment baixa, i ha demanat a l’ITeC que dictamini si els elements que proposa aquest subministrador complirien o no amb els requisits establerts en el plec de condicions.

2020|Client públic
ITeC Impulsa: suport en la cerca d'inversió privada per a iniciatives d'economia circular en el sector construcció

ITeC Impulsa: suport en la cerca d'inversió privada per a iniciatives d'economia circular en el sector construcció

ITeC Impulsa ha rebut una sèrie de propostes empresarials innovadores orientades a l'economia circular en construcció i ha identificat a les de major potencial. Ha treballat amb les seleccionades per a redactar un paquet de documentació tècnica que els faciliti el procés de cerca d'inversió privada. Aquesta documentació inclou una valoració del projecte i la seva necessitat financera, més la confecció d'un pla de negoci. Finalment, s'han identificat inversors potencials i se'ls ha confeccionat un resum de les oportunitats més rellevants de cada projecte.

2018 - 2019|Programa nacional d'investigació
Llibre blanc de l’estratègia d’implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya

Llibre blanc de l’estratègia d’implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya

És un instrument d’orientació per a implantar el BIM en els projectes d’edificació, rehabilitació i enginyeria civil promoguts per la Generalitat de Catalunya. No és un document reglamentari, sinó una referència per a que cadascun dels departaments i organismes que promouen construcció puguin programar la implementació del BIM d’acord a les seves necessitats i recursos humans i materials.

2017 - 2018|Client públic
Tendències tecnològiques que afectaran al sector

Tendències tecnològiques que afectaran al sector

La zona de confort actual del sector té els dies comptats: concentrar-se només en el projecte i l'obra serà insuficient i caldrà abastar tota la vida útil; els models col·laboratius qüestionaran la compartimentació entre projectistes, clients, constructors i proveïdors; les demandes ambientals no es limitaran al control energètic. Si el sector es torna permeable, les responsabilitats es comparteixen i les exigències creixen, serà imprescindible comptar amb uns potents fonaments digitals.

2017|Client privat