Prova pilot per a rehabilitar una escola pública fins assolir un consum d’energia gairebé zero

Prova pilot per a rehabilitar una escola pública fins assolir un consum d’energia gairebé zero

Prenent com a base els resultats d’uns assajos “blower door”, s’analitzarà la millor manera de corregir les deficiències constructives de l’edifici escolar i reduir la seva demanda energètica amb criteris Passivhaus. Com a part de la intervenció, es sensoritzarà la xarxa elèctrica de l’escola per tal d’avaluar l’efectivitat de la rehabilitació, detectar consums anormals i aprofundir en els patrons de consum de l’edifici.

En elaboració|Client públic
Assessorament per a projectar un equipament municipal de consum d'energia gairebé zero

Assessorament per a projectar un equipament municipal de consum d'energia gairebé zero

Un municipi promou un nou equipament que, d’acord amb els terminis dels edificis públics per al compliment de la directiva 2002/91/CE, ha de demostrar un consum d'energia quasi zero. L’ITeC assessora a l’equip guanyador del concurs de projectes per a que es pugui aconseguir la fita nZEB, i també supervisa el compliment de la resta de normativa ambiental i l'Estudi de Gestió de Residus, així com el correcte càlcul dels impactes ambientals (CO2, energia i residus)

En elaboració|Client públic
Projecte Houseful: eco-innovació i economia circular en edificació residencial

Projecte Houseful: eco-innovació i economia circular en edificació residencial

Projecte europeu en el que es desenvolupen solucions constructives per a optimitzar la generació de residus i el consum d'aigua, energia i recursos materials al llarg del cicle de vida de l'edifici, les quals es demostraran en quatre edificis plurifamiliars de gran mida. L’ITeC participa en els aspectes BIM del projecte i el seu monitoratge, i en la creació d'una metodologia per quantificar el grau de circularitat de l'edifici.

En elaboració|Programa UE
Projecte BIMzeED: millorant la capacitació del sector construcció en temes BIM i nZEB

Projecte BIMzeED: millorant la capacitació del sector construcció en temes BIM i nZEB

Aquest és un projecte Erasmus + que pretén posar al dia els coneixements i habilitats dels docents i les PIMEs del sector aportant-los nous recursos formatius orientats específicament al BIM i a la construcció nZEB. ITeC contribuirà a BIMzeED compartint la seva experiència en la creació d'objectes BIM i més concretament en garantir la interoperabilitat d'aquests objectes entre el divers programari BIM disponible al mercat.

En elaboració|Projecte europeu
Prova pilot de sensorització dels edificis d’un promotor públic

Prova pilot de sensorització dels edificis d’un promotor públic

Un promotor públic vol aprofundir en la monitorització dels seus edificis, relacionant les mesures que li arriben de consums d’energia i d’altres indicadors ambientals amb les dades del projecte executiu, del projecte construït i del seu programa de manteniment, les quals s’han elaborat amb la metodologia TCQ de l’ITeC. L’objectiu és emmagatzemar de manera conjunta i relacionada tota aquesta informació, per tal d’extreure conclusions amb les quals millorar l’explotació del parc existent i optimitzar projectes futurs.

En elaboració|Client públic
Sistema automàtic de càlcul d’indicadors ambientals per fer-los servir de referència en la redacció de projectes

Sistema automàtic de càlcul d’indicadors ambientals per fer-los servir de referència en la redacció de projectes

Un promotor públic ha anat compilant els ratis ambientals (energia, emissions i residus) dels seus darrers projectes. L’objectiu és fer servir tota aquesta experiència per a jutjar les prestacions ambientals de qualsevol nou projecte. El sistema demanarà a l’usuari que defineixi la tipologia del projecte en qüestió, i automàticament processarà els resultats assolits en el passat que siguin rellevants i generarà uns ratis de referència adaptats al projecte que ha introduït.

En elaboració|Client públic
Desenvolupament de l’indicador d’eficiència energètica CTU (Cost Total per l’Usuari)

Desenvolupament de l’indicador d’eficiència energètica CTU (Cost Total per l’Usuari)

El CTU contempla el cost de l’energia que un producte o un equip de construcció consumeix al llarg de seva la vida útil, com a dada complementària al cost d’adquisició amb la que es redacten els pressupostos. Creuant el consum energètic amb la font energètica emprada, permet valorar no només la repercussió econòmica sinó també l’ambiental, en forma d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’altres contaminants locals, com els NOx i les micropartícules. L’objectiu és obtenir el CTU de 6000 elements constructius.

En elaboració|Client públic
La rehabilitació energètica plantejada com a inversió

La rehabilitació energètica plantejada com a inversió

La rehabilitació energètica d'un habitatge no difereix massa de contractar un pla de pensions: en tots dos casos hi ha un desemborsament inicial i les expectatives de retorn són a llarg termini. Partint d'un pressupost de rehabilitació suficient per convertir en un habitatge estàndard en un qualificat “C” o “B”, s'ha calculat d'una banda l'estalvi que s'obté en la factura energètica si s'executa aquesta rehabilitació, i per una altra el que s'obté si el pressupost s'aporta a un pla de pensions en condicions de mercat.

2016|Client privat
Valoració de l’experiència amb Calener GT des de la perspectiva d’un promotor públic

Valoració de l’experiència amb Calener GT des de la perspectiva d’un promotor públic

Des de fa uns anys, un promotor públic demana que els projectes d’edificis terciaris de nova planta estiguin valorats amb el programa Calener GT. L’experiència ha permès identificar les causes de les desviacions entre els valors previstos i els reals, a partir de les quals es fan unes recomanacions als projectistes. Per exemple, es recalca la importància de substituir els valors per defecte de la normativa o de Calener per les veritables dades del projecte, o aplicar la fracció horària diària de funcionament de les instal·lacions tèrmiques i d’enllumenat. També s’adverteix que la normativa actual dona prioritat a rebaixar les emissions de CO2, però que la tendència hauria de ser rebaixar la demanda energètica.

2015|Client públic
Sistematització de les dades d’impacte ambiental en projectes de promoció pública

Sistematització de les dades d’impacte ambiental en projectes de promoció pública

Un gestor públic vol conèixer l’impacte ambiental dels projectes d’edificació i enginyeria civil que promou, per la qual cosa es defineixen unes fitxes-resum on anar recopilant les dades de cada nou projecte. Això li permetrà extreure conclusions i definir límits d’impacte i nous objectius ambientals. Les fitxes es poden complimentar amb el software TCQGMA que calcula les emissions de CO2 i consum d’energia i aigua de tots els elements constructius del projecte que s’han extret de les bases de dades de l’ITeC. I si el projecte fa servir elements constructius provinents d’altres fonts sense informació ambiental, permet fer estimacions.

2015|Client públic