Valoració de l’experiència amb Calener GT des de la perspectiva d’un promotor públic

Valoració de l’experiència amb Calener GT des de la perspectiva d’un promotor públic

Des de fa uns anys, un promotor públic demana que els projectes d’edificis terciaris de nova planta estiguin valorats amb el programa Calener GT. L’experiència ha permès identificar les causes de les desviacions entre els valors previstos i els reals, a partir de les quals es fan unes recomanacions als projectistes. Per exemple, es recalca la importància de substituir els valors per defecte de la normativa o de Calener per les veritables dades del projecte, o aplicar la fracció horària diària de funcionament de les instal·lacions tèrmiques i d’enllumenat. També s’adverteix que la normativa actual dona prioritat a rebaixar les emissions de CO2, però que la tendència hauria de ser rebaixar la demanda energètica.

2015|Client públic
Sistematització de les dades d’impacte ambiental en projectes de promoció pública

Sistematització de les dades d’impacte ambiental en projectes de promoció pública

Un gestor públic vol conèixer l’impacte ambiental dels projectes d’edificació i enginyeria civil que promou, per la qual cosa es defineixen unes fitxes-resum on anar recopilant les dades de cada nou projecte. Això li permetrà extreure conclusions i definir límits d’impacte i nous objectius ambientals. Les fitxes es poden complimentar amb el software TCQGMA que calcula les emissions de CO2 i consum d’energia i aigua de tots els elements constructius del projecte que s’han extret de les bases de dades de l’ITeC. I si el projecte fa servir elements constructius provinents d’altres fonts sense informació ambiental, permet fer estimacions.

2015|Client públic
Avaluació d'una solució de coberta amb captació solar tèrmica integrada

Avaluació d'una solució de coberta amb captació solar tèrmica integrada

Uns panells metàl·lics de coberta inclinada incorporen un circuit hidràulic per formar amb ells una instal·lació solar tèrmica per a ACS i calefacció. Al moment de comercialitzar-los es fa evident que la seva doble funció (de panell autoportant de tancament i de panell solar) complica la seva certificació. Ha calgut un protocol específic amb el qual poder garantir que compleixen tots els requisits exigits pel Codi Tècnic.

2011|Client privat
Metodologia d’inspecció i control de la certificació energètica d’edificis de nova planta i campanya pilot d’inspeccions

Metodologia d’inspecció i control de la certificació energètica d’edificis de nova planta i campanya pilot d’inspeccions

El RD 47/2007 va deixar en mans de les Comunitats Autònomes el control extern i inspecció per a assegurar el compliment de la normativa de certificació energètica dels edificis, sense entrar en detall sobre la metodologia a seguir. Per tal de cobrir aquesta mancança, l’ITeC va dissenyar una sèrie de procediments per a verificar l’eficiència tant en fase d’execució com un cop acabat l’edifici, i per a renovar o actualitzar els certificats, més una proposta de definició de la formació per al personal inspector. Com a pas previ a la implantació d’aquesta metodologia, es va fer una prova pilot d’inspecció en una sèrie d’edificis executats després de 2008 que havien assolit qualificacions A i B.

2010 - 2011|Client públic
Estudi energètic d’un sistema de construcció industrialitzada d’habitatges plurifamiliars

Estudi energètic d’un sistema de construcció industrialitzada d’habitatges plurifamiliars

Estudi exhaustiu del comportament energètic d’uns mòduls d’habitatge prefabricat de formigó armat, el qual inclou: quantificació de les necessitats tèrmiques (tant de calefacció com de refrigeració), anàlisi del sistema de climatització que proposa el fabricant, estudi dels riscs de condensacions, estudi d’il·luminació i anàlisi del cicle de vida segons ISO 14040.

2005 - 2006|Client privat
Comportament energètic d'una façana envidrada

Comportament energètic d'una façana envidrada

Aporta criteris per a dissenyar façanes tipus mur cortina tenint en compte la radiació solar, la transferència tèrmica, les condensacions, les infiltracions d'aire, l'acústica i la integració fotovoltaica. Amb 3 casos d'estudi.

2006|Client privat
Consum d’energia d’un sistema constructiu modular

Consum d’energia d’un sistema constructiu modular

Aplicació de les metodologies d’avaluació mediambiental de l’ITeC sobre una solució constructiva de mercat.

2005|Client privat
Software d’avaluació de l’eficiència energètica

Software d’avaluació de l’eficiència energètica

Programa informàtic que calcula com repercuteixen les decisions en l’etapa de projecte en els consums energètics de l’edifici. Compara els consums mínims (energia necessària per a satisfer el programa funcional de l’edifici i els requisits normatius) amb els consums finals, és a dir, els fluxos d’energia que es produiran amb els tancaments i les instal.lacions concretes que s’han projectat.

2004|Client privat
Model d’anàlisi de l’eficiència energètica del disseny arquitectònic

Model d’anàlisi de l’eficiència energètica del disseny arquitectònic

Desenvolupament d’un procediment de càlcul per a predir, en fase de projecte, el consum energètic (necessitats tèrmiques) del futur edifici. Parteix d’una eina pròpia de càlcul, de fàcil aplicabilitat per al projectista, i que té en compte el programa funcional del propi edifici.

2004|Client públic
Càlcul d’instal·lacions de captadors solars per a la producció d’aigua calenta sanitària

Càlcul d’instal·lacions de captadors solars per a la producció d’aigua calenta sanitària

Procediment de verificació i càlcul per a les plaques solars destinades a la a la producció d’aigua calenta sanitària. Genera una fitxa de projecte amb la qual justificar el compliment de les normatives que obliguen a cobrir un determinat percentatge de la demanda amb energies netes.

2001|Client públic