ITeC/ Arxiu de projectes/Demolició - Desconstrucció
Manual de deconstrucció

Manual de deconstrucció

Text de divulgació dels mètodes i de les tècniques de deconstrucció que tenen per objectiu principal la minimització dels residus que s’originen en la demolició dels edificis. Il·lustra de forma gràfica com abordar qüestions de desmuntabilitat, tria selectiva i reciclatge de materials, per tal d'incloure-les ja en la fase de projecte.

1995|Client públic
Situació actual de les tècniques de demolició

Situació actual de les tècniques de demolició

Estat de l’art de les tècniques d’enderroc i de demolició d’edificis, identificant quines són les combinacions òptimes entre sistemes de construcció i deconstrucció; així com les àrees de compatibilitat amb els processos de recuperació selectiva dels materials. Inclou experiències de tercers països que mostren la viabilitat del reciclatge i la reutilització en el context tècnic i econòmic actual.

1995|Client públic
Cas d'estudi per l'aplicació de criteris de deconstrucció en un enderroc amb voladura controlada

Cas d'estudi per l'aplicació de criteris de deconstrucció en un enderroc amb voladura controlada

Mostra la validesa tècnica i econòmica de la deconstrucció en un cas real d’enderroc d’un bloc d’habitatges al polígon La Pau de Barcelona on s’ha fet servir la voladura controlada. S’ha pogut fer una gestió racional dels residus d’acord amb els criteris del Decret 201/1994.

1995|Client públic
Guia d’aplicació del Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i residus de la construcció

Guia d’aplicació del Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i residus de la construcció

Ajuda a definir i concretar els conceptes recollits al Decret, a subministrar les dades que justifiquen el seu compliment i a aclarir les responsabilitats dels diferents agents que intervenen en la gestió de residus. Serveix d'assistent en la redacció del projecte que cal adjuntar a la sol·licitud de llicència urbanística per a l’enderrocament, l’excavació i la construcció d’obres de nova planta.

1995|Client públic
Proposta de modificació de la normativa de construcció introduint-hi l'aprofitament dels materials d’enderroc

Proposta de modificació de la normativa de construcció introduint-hi l'aprofitament dels materials d’enderroc

Una de les barreres que frenen el reaprofitament dels materials generats pels enderrocs és la mateixa normativa de construcció, que no contempla de manera explícita l’ús de residus. Després de consultar l’opinió de membres destacats de les comissions de redacció de les normes de construcció EH i PG-3, s’ha fet una proposta per a introduir les modificacions adients.

1995|Client públic