ITeC/ Arxiu de projectes/Reciclatge
Guia per a incrementar l’ús d’àrid reciclat en obra

Guia per a incrementar l’ús d’àrid reciclat en obra

Des de 2020, els projectes de construcció d'obra pública i privada a Catalunya han de fer servir àrids reciclats en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos. Aquesta guia explica com cal aplicar aquest precepte, com s’ha de documentar i com justificar els casos en que les característiques de l'obra siguin incompatibles amb els àrids procedents de la valorització de residus de construcció i demolició.

En elaboració|Client privat
Desenvolupament d'un Document d'Avaluació Europeu (EAD) per a uns taulers de fibra innovadors

Desenvolupament d'un Document d'Avaluació Europeu (EAD) per a uns taulers de fibra innovadors

Un projecte europeu H2020 està desenvolupant un nou tauler de fibres de densitat mitjana (MDF) exempt de compostos orgànics semivolàtils (SVOC) i que utilitza residus cel·lulòsics industrials com a matèria primera. Un producte d'aquesta naturalesa queda fora del camp d'aplicació de les normes harmonitzades dels taulers MDF, per la qual cosa farà falta un procediment d'avaluació específic perquè es pugui introduir en el mercat amb el preceptiu marcatge CE.

En elaboració|Projecte europeu
Ampliació del banc BEDEC amb productes amb contingut de matèria reciclada

Ampliació del banc BEDEC amb productes amb contingut de matèria reciclada

Hi ha una demanda de productes de construcció fabricats amb matèria reciclada, la qual sovint no es materialitza a la pràctica per que no s’ha especificat explícitament en fase de projecte. Per tal de facilitar-ho, s’ha fet una ampliació del banc BEDEC d’elements constructius amb una sèrie de productes dins la composició dels quals es pot trobar plàstic reciclat, cautxú reciclat (de pneumàtics fora d’ús), escòria siderúrgica o vidre reciclat. Tots tenen preus, plecs de condicions i informació ambiental, de manera que el prescriptor els pot incorporar al seu projecte tal com fa habitualment amb la resta dels productes del banc.

En elaboració|Programa nacional d'investigació
Projecte Bloc-Replastic: blocs de formigó amb residu plàstic

Projecte Bloc-Replastic: blocs de formigó amb residu plàstic

Té com a objectiu aconseguir un prototipus de bloc prefabricat fet amb un formigó amb contingut de residus plàstics que, per les seves característiques tècniques, formals i de costos, es pugui posicionar avantatjosament al mercat. Inclou la selecció del tipus òptim de residu, la definició detallada del procés industrial de fabricació, el programa d’assajos i la certificació del producte final.

En elaboració|Programa nacional d'investigació
Avaluació d’addicions al formigó obtingudes de la crema de residus sòlids urbans

Avaluació d’addicions al formigó obtingudes de la crema de residus sòlids urbans

S’ha dissenyat un protocol per a avaluar la validesa d’una addició tipus II fabricada a partir de cendres tractades provinents d’incineradores de residus urbans. Permet quantificar les prestacions mecàniques, químiques i de durabilitat que es poden esperar de diferents combinacions d’aquesta addició amb ciments CEM II i CEM IV amb les que s’obtenen formigons conformes a la norma EN-206, així com morters i beurades

En elaboració|Client privat
Inclusió de materials reciclats en el banc de dades d’un promotor públic d’edificació

Inclusió de materials reciclats en el banc de dades d’un promotor públic d’edificació

Un promotor públic que treballa amb un banc de dades elaborat per l’ITeC ha demanat una ampliació del seu banc en la que s’incorporin materials reciclats de construcció i materials que han estat fabricats amb una part de matèria primera reciclada. Com tota la resta de materials del banc, tenen associats preus, plecs de condicions i dades ambientals, de manera que es poden incorporar amb total normalitat en qualsevol projecte d’obra nova.

2018 - 2019|Client públic
Viabilitat de la substitució d’àrid natural per àrid reciclat

Viabilitat de la substitució d’àrid natural per àrid reciclat

L’estudi analitza si seria versemblant cobrir amb àrid reciclat un 5% del consum total d’àrid en obres d’edificació, urbanització i enginyeria civil. Per això s’ha calculat quant àrid es prescriu en una sèrie d’obres tipus i en quines partides es podria substituir per àrid reciclat sense incomplir cap normativa. Un cop confirmada la viabilitat per la banda de la demanda, s’ha comprovat també per la banda de l’oferta.

2018|Client privat
Incorporació del paràmetre “Contingut Reciclat” al banc BEDEC

Incorporació del paràmetre “Contingut Reciclat” al banc BEDEC

Com a complement a les dades ambientals incorporades en primera instància al banc BEDEC (energia de fabricació, emissió de CO2 i residus de col·locació i embalatge) s'ha afegit la dada de percentatge de contingut reciclat. El propòsit és posar de manifest aquells productes de construcció que han estat fabricats a partir de matèries reciclades, com a incentiu per a la seva prescripció. Es diferencia també entre el percentatge reciclat en situació de pre-consum i post-consum.

2014|Client públic
Ús d'escòries siderúrgiques com a àrid en obres viàries

Ús d'escòries siderúrgiques com a àrid en obres viàries

Abans d'acceptar un àrid d'origen siderúrgic en un projecte d'obra civil, es demana justificar la seva validesa per a fer-lo servir com tot-ú i com a sòl seleccionat tipus 2 segons la Instrucció de Carreteres. S'ha comprovat el compliment de la reglamentació nacional d'obra civil (granulometria, geometria, absorció d'aigua i resistència al desgast, contingut de SO3, qualitat dels fins, coeficient de Los Angeles) i dels requisits de substàncies perilloses (alliberament de metalls pesats per lixiviació)

2012|Client públic
Asfalt fos (Gussasphalt) amb pols de pneumàtic fora d’us

Asfalt fos (Gussasphalt) amb pols de pneumàtic fora d’us

Campanya d'assajos experimentals per a mesurar els efectes d'afegir pols de cautxú reciclat a la mescla per a la fabricació d'asfalt fos. Atès que l'asfalt fos no és només un material per a la construcció de superfícies de rodolament, sinó que també es fa servir com a impermeabilitzant, s'ha prestat especial atenció a observar com el canvi en la composició afecta al seu comportament a l'aigua i al vapor d'aigua.

2007|Client públic