Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d’un projecte d’uns jutjats

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d’un projecte d’uns jutjats

Quan s’ha aplicat el procediment de control en la documentació del projecte executiu d’uns nous jutjats s’han detectat punts conflictius en diferents capítols com els d’estructures, instal·lacions elèctriques, instal·lacions mecàniques, així com en el pressupost. Un cop comunicades les incidències al equip redactor, i verificades les solucions, es considera que el projecte resta apte per a ser licitat.

2016 - 2017|Client públic
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte de reforma d'un quiròfan

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte de reforma d'un quiròfan

El projecte s’ha sotmès a un control documental en el que s’ha comprovat la coherència entre la memòria, el plec de condicions, els plànols, els amidaments i el pressupost. Ha estat una anàlisi prèvia a la licitació del projecte, atès que es tracta d’una intervenció força especialitzada pel tipus d’instal·lacions, acabats i equipament mèdic que incorpora.

2016|Client públic
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d’un projecte d’una cotxera d’autobusos

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d’un projecte d’una cotxera d’autobusos

Com a pas previ a la licitació d’una cotxera d’autobusos s’ha efectuat un examen previ del projecte executiu, seguint una metodologia pròpia. El projecte requereix d’instal.lacions específiques per al proveïment de carburant, manteniment i rentatge i dels vehicles, a més d’unes oficines. S’han identificat punts potencialment conflictius en algunes de les decisions preses relatives a fonaments, estructura i tancaments.

2016|Client públic
Verificació de les prescripcions tècniques per a l'explotació d'un edifici públic en règim de concessió

Verificació de les prescripcions tècniques per a l'explotació d'un edifici públic en règim de concessió

Un edifici públic serà operat en règim de concessió d'acord amb un Plec de Prescripcions Tècniques d'Explotació (PPTE) en el qual s'especifica què s'espera del concessionari en termes de manteniment i conservació de l'edifici perquè funcioni correctament al llarg del període de concessió i sigui retornat en bon estat al final del mateix. S'ha verificat d'acord amb una metodologia establerta que el PPTE compleix amb les condicions del contracte de concessió, que està actualitzat, que s'adequa a l'edifici real, que els elements a mantenir estan correctament definits i que la programació d'operacions compleix amb la normativa i l'ús de l'equipament.

2014 - 2015|Client públic
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte de remodelació d'un equipament sanitari

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte de remodelació d'un equipament sanitari

Abans de licitar una obra de remodelació d'una secció d'un hospital per habilitar-la com a laboratori clínic, s'ha efectuat un examen previ del projecte executiu. S'han buscat conflictes o inconsistències en la documentació de projecte, el pressupost i les memòries constructives, seguint una metodologia pròpia. L'anàlisi també ha tingut en compte el compliment de la normativa tècnica i urbanística, els plans de control de qualitat, gestió de residus i seguretat i salut, més els aspectes de manteniment i consum energètic durant la fase d'ús de l'equipament.

2014|Client públic
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte d'equipament escolar

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte d'equipament escolar

Abans de licitar una obra d'un centre escolar en un entorn de valor patrimonial s'ha efectuat un examen previ del projecte executiu, seguint una metodologia pròpia. L'alta complexitat urbanística, funcional i constructiva ha provocat que es detectessin una sèrie d'incidències en la documentació analitzada, les quals han estat comunicades als promotors i a l'equip redactor del projecte, fent èmfasi en les que han estat identificades com a crítiques.

2014|Client públic
Control documental i pressupostari d'un projecte d’urbanisme

Control documental i pressupostari d'un projecte d’urbanisme

Un ajuntament ha encarregat un projecte per a corregir les carències de clavegueram, pavimentació i enllumenat d’un barri d’urbanització informal. Abans de licitar l’obra, ha demanat una revisió tècnica del projecte executiu, per tal de comprovar que no hi ha incoherències entre l’estat d’amidaments i el pressupost, i que els preus que s’han fet servir estan ajustats al mercat.

2013|Client públic
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte per a un edifici de recerca científica

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte per a un edifici de recerca científica

Un promotor privat ha encarregat un projecte per a un edifici terciari de 7.000 m2. Per tal d’encarar el procés de construcció amb les màximes garanties, ha sol·licitat a l’ITeC una revisió del projecte en la que s’ha comprovat la coherència entre documents, el compliment de la normativa i l’adequació al mercat dels preus emprats en el pressupost. Es van detectar algunes incidències que calia corregir i que van donar peu a un nou projecte modificat, el qual es va sotmetre un altre cop al mateix protocol de revisió.

2011 - 2012|Client privat
Revisió normativa i reglamentària d’una biblioteca CAD d’urbanisme

Revisió normativa i reglamentària d’una biblioteca CAD d’urbanisme

Un promotor públic té una biblioteca CAD de més de 500 elements a disposició dels equips tècnics que li redacten els projectes d’urbanisme. A petició seva, l’ITeC ha comprovat que els elements no continguin informació contradictòria amb la normativa de construcció vigent, i que compleixin amb els reglaments particulars de les companyies subministradores de serveis (aigua, electricitat, gas i comunicacions).

2010|Client públic
ManualsR – Eines per a la l'aplicació del Codi Tècnic a la rehabilitació

ManualsR – Eines per a la l'aplicació del Codi Tècnic a la rehabilitació

Manuals de rehabilitació per tipologia constructiva en què es determinen, en cada cas, quines exigències del Codi Tècnic de la Edificació són extrapolables a un projecte de rehabilitació i quines no són ni tècnica ni econòmicament viables

2009|Client públic