Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d’un projecte d’uns jutjats

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d’un projecte d’uns jutjats

Quan s’ha aplicat el procediment de control en la documentació del projecte executiu d’uns nous jutjats s’han detectat punts conflictius en diferents capítols com els d’estructures, instal·lacions elèctriques, instal·lacions mecàniques, així com en el pressupost. Un cop comunicades les incidències al equip redactor, i verificades les solucions, es considera que el projecte resta apte per a ser licitat.

2016 - 2017|Client públic
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte de reforma d'un quiròfan

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte de reforma d'un quiròfan

El projecte s’ha sotmès a un control documental en el que s’ha comprovat la coherència entre la memòria, el plec de condicions, els plànols, els amidaments i el pressupost. Ha estat una anàlisi prèvia a la licitació del projecte, atès que es tracta d’una intervenció força especialitzada pel tipus d’instal·lacions, acabats i equipament mèdic que incorpora.

2016|Client públic
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d’un projecte d’una cotxera d’autobusos

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d’un projecte d’una cotxera d’autobusos

Com a pas previ a la licitació d’una cotxera d’autobusos s’ha efectuat un examen previ del projecte executiu, seguint una metodologia pròpia. El projecte requereix d’instal.lacions específiques per al proveïment de carburant, manteniment i rentatge i dels vehicles, a més d’unes oficines. S’han identificat punts potencialment conflictius en algunes de les decisions preses relatives a fonaments, estructura i tancaments.

2016|Client públic
Verificació de les prescripcions tècniques per a l'explotació d'un edifici públic en règim de concessió

Verificació de les prescripcions tècniques per a l'explotació d'un edifici públic en règim de concessió

Un edifici públic serà operat en règim de concessió d'acord amb un Plec de Prescripcions Tècniques d'Explotació (PPTE) en el qual s'especifica què s'espera del concessionari en termes de manteniment i conservació de l'edifici perquè funcioni correctament al llarg del període de concessió i sigui retornat en bon estat al final del mateix. S'ha verificat d'acord amb una metodologia establerta que el PPTE compleix amb les condicions del contracte de concessió, que està actualitzat, que s'adequa a l'edifici real, que els elements a mantenir estan correctament definits i que la programació d'operacions compleix amb la normativa i l'ús de l'equipament.

2014 - 2015|Client públic
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte de remodelació d'un equipament sanitari

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte de remodelació d'un equipament sanitari

Abans de licitar una obra de remodelació d'una secció d'un hospital per habilitar-la com a laboratori clínic, s'ha efectuat un examen previ del projecte executiu. S'han buscat conflictes o inconsistències en la documentació de projecte, el pressupost i les memòries constructives, seguint una metodologia pròpia. L'anàlisi també ha tingut en compte el compliment de la normativa tècnica i urbanística, els plans de control de qualitat, gestió de residus i seguretat i salut, més els aspectes de manteniment i consum energètic durant la fase d'ús de l'equipament.

2014|Client públic
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte d'equipament escolar

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'un projecte d'equipament escolar

Abans de licitar una obra d'un centre escolar en un entorn de valor patrimonial s'ha efectuat un examen previ del projecte executiu, seguint una metodologia pròpia. L'alta complexitat urbanística, funcional i constructiva ha provocat que es detectessin una sèrie d'incidències en la documentació analitzada, les quals han estat comunicades als promotors i a l'equip redactor del projecte, fent èmfasi en les que han estat identificades com a crítiques.

2014|Client públic
Criteris per al projecte i instal·lació de llars de foc i xemeneies en edificis d'estructura de fusta

Criteris per al projecte i instal·lació de llars de foc i xemeneies en edificis d'estructura de fusta

Criteris de bones pràctiques i de seguretat per instal·lar en edificis unifamiliars d'estructura de fusta les llars de foc per a combustibles sòlids en oferta al mercat, tipus independent o encastable. Orienta sobre el seu correcte emplaçament, condicions de la base i les parets contigües, admissió d'aire, geometria de la xemeneia i sortida de fums.

2009|Client privat
ManualsR – Eines per a la l'aplicació del Codi Tècnic a la rehabilitació

ManualsR – Eines per a la l'aplicació del Codi Tècnic a la rehabilitació

Manuals de rehabilitació per tipologia constructiva en què es determinen, en cada cas, quines exigències del Codi Tècnic de la Edificació són extrapolables a un projecte de rehabilitació i quines no són ni tècnica ni econòmicament viables

2009|Client públic
CTE.C – Eina d'ajuda per a l'aplicació del Codi Tècnic

CTE.C – Eina d'ajuda per a l'aplicació del Codi Tècnic

Sistema expert que comprova el compliment del CTE partint d'un dibuix DAO de les plantes de l'edifici. Se li afegeixen les dades sobre les solucions constructives escollides (per exemple, amb el Catàleg Informàtic d'Elements Constructius CEC) i es traspassa a un FIDE, sobre el qual el CTE.C efectua els càlculs de validació. En cas de no compliment d'algun dels requisits, proposa alternatives per a cadascun d'ells.

2009|Client públic
CEC – Catàleg d'Elements Constructius del Codi Tècnic de l'Edificació

CEC – Catàleg d'Elements Constructius del Codi Tècnic de l'Edificació

Aplicació web en la que es poden seleccionar solucions constructives que satisfacin uns criteris de materials, de mides i de disseny, i el programa quantifica les seves prestacions segons els Documents Bàsics HE, HR i HS. S’obté així una definició complerta de la solució amb tots els seus components, un esquema de la seva disposició i un quadre de prestacions que es pot fer servir al projecte amb la garantia de estar avalat pel propi CTE. Totes aquestes dades es poden exportar en format FIDE per a una fàcil integració amb els softwares de projecte més habituals.

2009|Client públic