Arxiu de projectes

En aquesta pàgina podeu trobar-ne una tria feta tenint en compte els aspectes històrics del seu contingut, la validesa dels mètodes, o l'actualitat de les seves dades i propostes.

Seguiment de l’aplicació del Pla de Gestió de Residus a l’enderroc de la fàbrica Pirelli a Vilanova i la Geltrú

Seguiment de l’aplicació del Pla de Gestió de Residus a l’enderroc de la fàbrica Pirelli a Vilanova i la Geltrú

Seguiment de l’enderroc de la Fàbrica Pirelli, un complex d'edificis que ocupen més de 100.000 m2 a Vilanova i la Geltrú, i que es projecta segons principis de desconstrucció i aprofitament dels enderrocs. Anàlisi d'incidències i valoració del compliment dels objectius inicials.

2002 - 2005|Client privat
Proposta de normativa per al projecte i execució d’obres de fàbrica de maó i bloc ceràmic

Proposta de normativa per al projecte i execució d’obres de fàbrica de maó i bloc ceràmic

A la vista de les mancances manifestes de la norma vigent de fàbrica de maó s’ha redactat una proposta que cobreix aspectes fins ara no tractats com: les noves peces de gran format que han aparegut en els darrers anys, la problemàtica dels ponts tèrmics, la proporcionalitat amb el risc sísmic i l’impacte mediambiental.

2000 - 2001|Client privat
Mètode de càlcul simplificat per a edificis d’estructura de fàbrica de blocs ceràmics alleugerits de fins a tres plantes d’alçada

Mètode de càlcul simplificat per a edificis d’estructura de fàbrica de blocs ceràmics alleugerits de fins a tres plantes d’alçada

Es proposa aplicar dos mètodes en cascada. El primer en forma d’una anàlisis global de l’estructura tant enfront d’accions gravitatòries com enfront a accions horitzontals. En cas d’obtenir un resultat favorable no és necessari seguir; en cas contrari, es passa a aplicar un segon mètode més detallat, basat en una anàlisi element per element.

2002|Client privat
L’armat vertical de la fàbrica de bloc ceràmic com a atenuador de la fissuració horitzontal en la trobada forjat-mur

L’armat vertical de la fàbrica de bloc ceràmic com a atenuador de la fissuració horitzontal en la trobada forjat-mur

Mitjançant anàlisi per elements finits, s’ha simulat l’aparició de fissures en un junt horitzontal pròxim a la zona de recolzament del forjat, comparant els efectes que causa en una fàbrica de bloc termoarcilla amb i sense armadura vertical.

2002|Client privat
Validació normativa d’un sistema de construcció industrialitzada d’habitatges plurifamiliars

Validació normativa d’un sistema de construcció industrialitzada d’habitatges plurifamiliars

Per la seva singularitat, el sistema constructiu de mòduls de formigó armat plantejava alguna dificultat als prescriptors de cara a poder justificar el compliment de la normativa estatal d’aïllament tèrmic i la normativa autonòmica d’ecoeficiència. S’ha fet una justificació exhaustiva que aclareix els dubtes i facilita el projecte amb aquest sistema.

2006|Client privat
Prescripcions tècniques per a la construcció de soleres amb un sistema d’encofrat perdut

Prescripcions tècniques per a la construcció de soleres amb un sistema d’encofrat perdut

Després d’una anàlisi de requeriments, i de recollir la opinió d’una comissió tècnica de professionals del sector, s’han confeccionat unes prescripcions tècniques que contemplen l’ús d’un sistema d’encofrat perdut en soleres en contacte amb el terreny.

1997|Client privat
Manual de posada en obra d’un plafó prefabricat lleuger

Manual de posada en obra d’un plafó prefabricat lleuger

Sistematització de la documentació del fabricant en forma de document apte per al prescriptor i per al projectista, on s’inclouen característiques del plafó i es donen instruccions precises per a la posada en obra. S’han confeccionat solucions constructives per als punts singulars.

2002|Client privat
Solució constructiva de coberta plana invertida transitable amb paviment adherit i aïllament de baixa absorció d’aigua

Solució constructiva de coberta plana invertida transitable amb paviment adherit i aïllament de baixa absorció d’aigua

Inclou un estudi del comportament higrotèrmic de la solució, en particular el que fa referència a fenòmens de condensació que es poden produir sota el paviment, complementat amb una anàlisi del comportament mecànic del conjunt.

2003|Client privat
Solució constructiva per a cobertes solars

Solució constructiva per a cobertes solars

Estudi d’una solució constructiva per a cobertes solars, on els seus dissenyadors proposen diferents combinacions de materials metàl·lics per a resoldre les qüestions portants i d’acabat. S’han analitzat les prestacions estructurals de les alternatives presentades i el seu comportament tèrmic, amb atenció al fenomen dels riscos de condensació.

2004 - 2005|Client privat
Consum d’energia d’un sistema constructiu modular

Consum d’energia d’un sistema constructiu modular

Aplicació de les metodologies d’avaluació mediambiental de l’ITeC sobre una solució constructiva de mercat.

2005|Client privat