­

Arxiu de projectes

En aquesta pàgina podeu trobar-ne una tria feta tenint en compte els aspectes històrics del seu contingut, la validesa dels mètodes, o l'actualitat de les seves dades i propostes.

Banc de productes de construcció amb dades de residus i cost energètic

Banc de productes de construcció amb dades de residus i cost energètic

Partint de la base de dades BEDEC de l’ITeC que recull les partides habituals d’un projecte de construcció o d’enderrocament, s’ha ampliat per a que quantifiqui els residus generats en l’execució, inclosos els derivats de l'embalatge amb el que arriben a l'obra, a més del consum energètic causat per la seva fabricació i posada en obra. El residu no només està quantificat en volum o massa, sinó que s'especifica la seva naturalesa per tal de poder planificar la seva gestió. La nova informació no significa un trencament del format estàndard que permet treballar amb la base de dades des de diferents programes de pressupostos i seguiment d’obra.

2001 - 2003|Client públic
Pavimentació de camins rurals amb formigó amb escòries: estudi d'un tram experimental

Pavimentació de camins rurals amb formigó amb escòries: estudi d'un tram experimental

Pavimentació d’un tram experimental de camí rural, amb diferents alternatives: formigó i grava-ciment amb escòries tractades provenint d’incineradora amb diversos gruixos, a partir dels resultats de l’anàlisi de caracterització de les esmentades escòries.

2001 - 2002|Client públic
Desenvolupament del reciclatge dels materials de construcció

Desenvolupament del reciclatge dels materials de construcció

Estudi sobre la utilització dels materials reciclats provinents de la construcció, i sobre el potencial d'aprofitament d'altres materials que fins al moment encara no han estat utilitzats. Analitza les instal.lacions de reciclatge existents a França i Espanya i les compara amb altres països. Inclou un estudi econòmic i advertiments sobre la influència de materials pol.luents.

1991|Programa UE
Estat actual de la indústria de reciclatge d’enderrocs

Estat actual de la indústria de reciclatge d’enderrocs

Inventari de les centrals de tractament de residus de la construcció i demolició en funcionament a Catalunya, amb dades sobre els tipus de materials que reciclen i les prestacions del material reciclat que produeixen. Es compara aquesta activitat i els seus resultats amb el que es produeix a altres països de l'entorn.

1993|Client públic
Utilització de residus de construcció com a reblerts de carretera

Utilització de residus de construcció com a reblerts de carretera

Anàlisi del material reciclat que s’utilitza com a reblert, com a subbase i com a base de carreteres. Compara el comportament de la pavimentació realitzada en el Cinturó de Barcelona, executada amb sòls procedents del reciclatge de residus d’enderrocs. Inclou un estudi comparatiu de la normativa d'altres països que regula els granulats reciclats, i fa recomanacions per a la redacció d'una normativa catalana.

1993|Client públic
Utilització de residus de construcció en la fabricació de formigó

Utilització de residus de construcció en la fabricació de formigó

Recerca de base sobre el comportament, durant la fabricació i en les presentacions finals, dels formigons realitzats amb granulats provinents d'enderrocs. Es presta atenció als fenòmens de contaminació per presència de traces de ceràmica o guix, quantificant experimentalment els límits màxims de guix de construcció que poden suportar. A la vista dels resultats i de la distinta normativa d'altres països, es donen recomanacions per a la utilització segura de granulats reciclats en el formigó.

1993|Client públic
Proposta de model de certificació de plantes recicladores d’enderrocs de construcció

Proposta de model de certificació de plantes recicladores d’enderrocs de construcció

Defineix un sistema de certificació apte per a garantir la qualitat dels productes generats per la mena de planta de tractament de residus de construcció i demolició en funcionament a Catalunya. Es basa en un estudi de detall sobre el procés productiu d'aquesta mena de plantes, que permet valorar l'estat de les instal.lacions en marxa per contrast amb les prestacions d'una planta ideal.

1994|Client públic
Aprofitament de residus de construcció

Aprofitament de residus de construcció

Llibre estructurat sobre tres temes: residus generats per la construcció (tècniques de demolició i de reutilització del residu); la construcció com a emmagatzemadora i inertitzadora de residus d’un altre origen (propostes de reutilització de sobrants inerts com els pneumàtics); procediments d’inertització basats en mètodes emprats a la construcció.

1995|Client públic
Estudis previs per a la utilització de residus de construcció en les obres d’ordenació del front marítim a l’entorn del riu Besòs

Estudis previs per a la utilització de residus de construcció en les obres d’ordenació del front marítim a l’entorn del riu Besòs

Informe sobre el potencial d'utilització de granulats reciclats en les diferents obres d’ordenació del front marítim a l’entorn del riu Besòs (terraplenat, escullera, dics, etc.). Quantifica tant el volum de reblert necessari com el disponible i defineix les condicions tècniques que hauria de satisfer tant el material final com la planta de reciclatge que el subministrés.

1997|Client públic
Anàlisi de les característiques materials dels granulats reciclats i de les seves possibles utilitzacions

Anàlisi de les característiques materials dels granulats reciclats i de les seves possibles utilitzacions

Especifica les pautes tècniques per a la utilització de granulats provinents del reciclatge d’enderrocs com a material per a la construcció. Detalla les característiques reals del producte i els seus usos finals. Proposa l’elaboració de normes tècniques i un sistema de qualitat.

1997|Client públic