­

Arxiu de projectes

En aquesta pàgina podeu trobar-ne una tria feta tenint en compte els aspectes històrics del seu contingut, la validesa dels mètodes, o l'actualitat de les seves dades i propostes.

arxiu-projectes-286-expansio

Avaluació de connectors per a juntes de dilatació en estructures de formigó

L’avaluació realitzada pel ITeC és el primer ETA emès a Europa per a aquest tipus de productes en l’àmbit de la ETAG 030 ‘Dowels for structural joints’. Inclou un mètode de dimensionament de connectors amb el qual s’assegura la transmissió d’esforços tallants, fent èmfasi en el disseny de les armadures que envolten les peces que allotgen les tiges i en la resistència al foc d’aquests punts crítics on els forjats sofreixen una discontinuïtat per tal de permetre les dilatacions.

2014 - En elaboració|Client privat
arxiu-projectes-283-paviment

Avaluació de paviments continus industrials

Els protocols d’avaluació que s’acostumen a aplicar a les solucions constructives per a terres industrials continus se centren en les prestacions merament mecàniques, d’ús, de reacció al foc, així com de durabilitat del paviment. En aquest cas, s’ha contemplat també les emissions de compostos orgànics volàtils (COVs) que potencialment podrien procedir del component sintètic del morter i les emprimacions que formen part de la solució constructiva. També s’ha avaluat la seguretat mitjançant assajos de lliscabilitat.

2016 - En elaboració|Client privat
arxiu-projectes-284-tesat

Avaluació de sistemes de postesat d’estructures de formigó

Segons la ETAG 013, l’avaluació dels sistemes de postesat abasta no només els elements a tensionar (cables, barres o tendons) sinó tot el conjunt de peces necessàries en la seva posada en obra. Aquest enfocament com a “kit” requereix contemplar també connectors i entroncaments, beines, trompetes i material d’injecció.

2016 - En elaboració|Client privat
arxiu-projectes-273-indus

Avaluació de sistemes industrialitzats d’estructura metàl.lica per a edificació

Confecció d’un protocol d’avaluació segons els criteris normatius europeus i espanyols per als sistemes d’edificació industrialitzada basats en mòduls d’estructura de perfils metàl·lics recoberts amb panells que aporten l’aïllament i els diferents acabats. Contempla les prestacions mecàniques, de seguretat al foc i a l’ús, l’aïllament tèrmic i acústic, higiene, salut, ambient i durabilitat.

2016 - En elaboració|Client privat
arxiu-projectes-282-membrana

Avaluació de solucions d’impermeabilització amb làmines sintètiques

Les membranes d’impermeabilització per a cobertes planes estan regulades per normativa harmonitzada que compromet als fabricants amb les prestacions declarades de la làmina en si mateixa, però sense entrar en com aconseguir una posada en obra òptima, ni en com satisfer les exigències del CTE espanyol. En aquest document d’avaluació es cobreixen aquestes mancances, definint quina és la correcta instal·lació de la làmina i la seva gamma d’accessoris, i aclarint el compliment del CTE.

2016 - En elaboració|Client privat

Conversió de la Guia DITE 034 de façanes ventilades

Fins al moment, les façanes ventilades que optaven a aconseguir un DITE havien de seguir el procediment descrit a la Guia DITE 034. Però el Reglament 305/2011 per als productes de la construcció requereix que el procés estigui regulat per un Document d’Avaluació Europeu (DAE). La conversió d’aquesta Guia DITE a DAE està a càrrec d’un grup de treball constituït per 10 instituts de 8 països, sota la coordinació (“conveyance”) de l’ITeC.

2016 - En elaboració|Client públic
arxiu-projectes-288-CTU

Desenvolupament de l’indicador d’eficiència energètica CTU (Cost Total per l’Usuari)

El CTU contempla el cost de l’energia que un producte o un equip de construcció consumeix al llarg de seva la vida útil, com a dada complementària al cost d’adquisició amb la que es redacten els pressupostos. Creuant el consum energètic amb la font energètica emprada, permet valorar no només la repercussió econòmica sinó també l’ambiental, en forma d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’altres contaminants locals, com els NOx i les micropartícules. L’objectiu és obtenir el CTU de 6000 elements constructius.

2017 - En elaboració|Client públic
arxiu-projectes-274-Metrocali

Gestió dels projectes d’obra civil de Metro Cali (Colòmbia) amb la metodologia TCQ2000

Col·laboració amb l’empresa pública que gestiona les infraestructures de transport col·lectiu a Santiago de Cali (Colòmbia) per aplicar TCQ2000 en els processos de projecte (pressupost i planificació), licitació (comparació d’ofertes) i seguiment de l’execució (recàlcul econòmic i temporal). En una primera fase es gestionaran 6 projectes de nova planta amb un cost estimat de més de 160 milions d’euros.

2016 - En elaboració|Client privat
arxiu-projectes-287-tendel

Marc normatiu de les armadures per a situar en les filades d’obra de fàbrica

Identificació de la normativa que afecta al marcat CE d’uns productes de reforç estructural dissenyats per quedar embeguts en el morter de les filades horitzontals de les parets de càrrega d’obra de fàbrica de maó.

2016 - En elaboració|Client privat
arxiu-projectes-285-carbo

Marc normatiu europeu dels forns de combustible sòlid

Com a pas previ a una avaluació EAD i/o ETA, s’ha efectuat una consulta als Punts de Contacte de la Comissió Europea per recopilar els requisits reglamentaris que a cada país de la UE regulen l’ús en el sector comercial i hostaler dels forns de carbó de llenya.

2015 - En elaboració|Client privat