Arxiu de projectes

En aquesta pàgina podeu trobar-ne una tria feta tenint en compte els aspectes històrics del seu contingut, la validesa dels mètodes, o l'actualitat de les seves dades i propostes.

Sistema automàtic de càlcul d’indicadors ambientals per fer-los servir de referència en la redacció de projectes

Sistema automàtic de càlcul d’indicadors ambientals per fer-los servir de referència en la redacció de projectes

Un promotor públic ha anat compilant els ratis ambientals (energia, emissions i residus) dels seus darrers projectes. L’objectiu és fer servir tota aquesta experiència per a jutjar les prestacions ambientals de qualsevol nou projecte. El sistema demanarà a l’usuari que defineixi la tipologia del projecte en qüestió, i automàticament processarà els resultats assolits en el passat que siguin rellevants i generarà uns ratis de referència adaptats al projecte que ha introduït.

En elaboració|Client públic
Desenvolupament de l’indicador d’eficiència energètica CTU (Cost Total per l’Usuari)

Desenvolupament de l’indicador d’eficiència energètica CTU (Cost Total per l’Usuari)

El CTU contempla el cost de l’energia que un producte o un equip de construcció consumeix al llarg de seva la vida útil, com a dada complementària al cost d’adquisició amb la que es redacten els pressupostos. Creuant el consum energètic amb la font energètica emprada, permet valorar no només la repercussió econòmica sinó també l’ambiental, en forma d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’altres contaminants locals, com els NOx i les micropartícules. L’objectiu és obtenir el CTU de 6000 elements constructius.

En elaboració|Client públic
Situació normativa de la gespa sintètica

Situació normativa de la gespa sintètica

Anàlisi dels requisits tècnics exigibles als paviments de gespa artificial en el mercat europeu, amb particular atenció als aspectes relacionats amb el foc i amb l’exposició a l’aigua clorada o salada procedent de piscines. Servirà de base per a dissenyar un programa d’assajos apropiat al producte, i per a avaluar els resultats.

En elaboració|Client privat
Prova pilot de sensorització dels edificis d’un promotor públic

Prova pilot de sensorització dels edificis d’un promotor públic

Un promotor públic vol aprofundir en la monitorització dels seus edificis, relacionant les mesures que li arriben de consums d’energia i d’altres indicadors ambientals amb les dades del projecte executiu, del projecte construït i del seu programa de manteniment, les quals s’han elaborat amb la metodologia TCQ de l’ITeC. L’objectiu és emmagatzemar de manera conjunta i relacionada tota aquesta informació, per tal d’extreure conclusions amb les quals millorar l’explotació del parc existent i optimitzar projectes futurs.

En elaboració|Client públic
Protocol de certificació ambiental adreçat a petites empreses constructores

Protocol de certificació ambiental adreçat a petites empreses constructores

Sistema de certificació ambiental destinat a constructores de mida petita i micro que, per la seva reduïda estructura, no poden plantejar-se l’obtenció d’un certificat ISO 14001. Els requisits que s’exigiran a les empreses candidates provenen d’aquesta ISO, amb la modulació adequada per tal que es puguin aplicar sense generar una càrrega burocràtica desproporcionada.

En elaboració
Avaluació de solucions d'impermeabilització amb làmines sintètiques

Avaluació de solucions d'impermeabilització amb làmines sintètiques

Les membranes d'impermeabilització per a cobertes planes estan regulades per normativa harmonitzada que compromet als fabricants amb les prestacions declarades de la làmina en si mateixa, però sense entrar en com aconseguir una posada en obra òptima, ni en com satisfer les exigències del CTE espanyol. En aquest document d'avaluació es cobreixen aquestes mancances, definint quina és la correcta instal·lació de la làmina i la seva gamma d’accessoris, i aclarint el compliment del CTE.

En elaboració|Client privat
Avaluació de sistemes de postesat d'estructures de formigó

Avaluació de sistemes de postesat d'estructures de formigó

Segons la ETAG 013, l'avaluació dels sistemes de postesat abasta no només els elements a tensionar (cables, barres o tendons) sinó tot el conjunt de peces necessàries en la seva posada en obra. Aquest enfocament com a “kit” requereix contemplar també connectors i entroncaments, beines, trompetes i material d'injecció.

En elaboració|Client privat
Avaluació de sistemes industrialitzats d'estructura metàl.lica per a edificació

Avaluació de sistemes industrialitzats d'estructura metàl.lica per a edificació

Confecció d'un protocol d'avaluació segons els criteris normatius europeus i espanyols per als sistemes d'edificació industrialitzada basats en mòduls d’estructura de perfils metàl·lics recoberts amb panells que aporten l’aïllament i els diferents acabats. Contempla les prestacions mecàniques, de seguretat al foc i a l’ús, l’aïllament tèrmic i acústic, higiene, salut, ambient i durabilitat.

En elaboració|Client privat
Gestió dels projectes d'obra civil de Metro Cali (Colòmbia) amb la metodologia TCQ2000

Gestió dels projectes d'obra civil de Metro Cali (Colòmbia) amb la metodologia TCQ2000

Col·laboració amb l'empresa pública que gestiona les infraestructures de transport col·lectiu a Santiago de Cali (Colòmbia) per aplicar TCQ2000 en els processos de projecte (pressupost i planificació), licitació (comparació d'ofertes) i seguiment de l'execució (recàlcul econòmic i temporal). En una primera fase es gestionaran 6 projectes de nova planta amb un cost estimat de més de 160 milions d'euros.

En elaboració|Client privat
Conversió de la Guia DITE 034 de façanes ventilades

Conversió de la Guia DITE 034 de façanes ventilades

Fins al moment, les façanes ventilades que optaven a aconseguir un DITE havien de seguir el procediment descrit a la Guia DITE 034. Però el Reglament 305/2011 per als productes de la construcció requereix que el procés estigui regulat per un Document d’Avaluació Europeu (DAE). La conversió d’aquesta Guia DITE a DAE està a càrrec d’un grup de treball constituït per 10 instituts de 8 països, sota la coordinació (“conveyance”) de l’ITeC.

En elaboració|Client públic