Presentació

La Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC és una fundació privada sense ànim de lucre que realitza la seva activitat en l’àmbit del sector de la construcció. Va ser creada l’any 1978. En virtut de l’Ordre de 14.09.1984 s’aproven els Estatuts i s’inscriu al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 84.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i per la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de l’ITeC en tant que entitat de suport a la innovació és la generació i transferència d’informació i coneixement, i la prestació de serveis tecnològics, per a la millora de la competitivitat dels agents del sector de la construcció: professionals, empreses i entitats. Aquest objectiu s’emmarca dins del compromís amb la sostenibilitat entesa des del seu triple vessant:  tecnològic, econòmic i social.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa activitats de recerca, disseny i desenvolupament de productes i serveis de base tecnològica per al sector de la construcció.

Aquestes activitats es planifiquen d’acord el Programa de treball i el Pressupost anual que aproven el Patronat.

Les activitats de l’ITeC es financen mitjançant les aportacions voluntàries dels patrons, el cobrament dels treballs que es realitzen i els ajuts públics i privats que es perceben.

La Fundació exerceix les seves funcions sense limitació territorial. D’acord amb la Llei de la Transparència 19/2014 està inscrita al Registre de grups d’interès de Catalunya amb el núm. 274, està registrada al portal de la Transparència de Catalunya.