Presentació

La Fundació privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC és una fundació sense ànim de lucre que realitza la seva activitat en l’àmbit del sector de la construcció. Va ser creada l’any 1978  i transferida a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 1010/1981 de 27 de febrer. En virtut de l’Ordre de 14.09.1984 s’aproven els Estatuts i s’inscriu al Registre de Fundacions amb el núm. 84

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i per la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de l’ITeC en tant que entitat de suport a la innovació és la generació i transferència d’informació i coneixement, i la prestació de serveis tecnològics, per a la millora de la competitivitat dels agents del sector de la construcció: professionals, empreses i entitats. Aquest objectiu s’emmarca dins del compromís amb la sostenibilitat entesa des del seu triple vessant:  tecnològic, econòmic i social.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa activitats de recerca, disseny i desenvolupament de productes i serveis de base tecnològica per al sector de la construcció.

Aquestes activitats es planifiquen d’acord el Programa de treball i el Pressupost anual que aproven el Patronat.

Les activitats de l’ITeC es financen mitjançant les aportacions voluntàries dels patrons, el cobrament dels treballs que es realitzen i els ajuts públics i privats que es perceben.

La Fundació exerceix les seves funcions sense limitació territorial. D’acord amb la Llei de la Transparència 19/2014 està inscrita al Registre de grups d’interès de Catalunya amb el núm. 274, està registrada al portal de la Transparència de Catalunya.