Infografia BEDEC

BEDEC

El BEDEC és una gran base de dades formada per un conjunt de bancs permanentment actualitzats. Disposa també d’informació dels últims 5 anys. Et permet treballar en tot el cicle de vida d’una construcció. S’estructura en tres parts:

  • El BEDEC Projecte i obra format per productes i solucions constructives que ofereixen informació de preus, plecs de condicions tècniques, normativa, dades de qualitat, etc. També disposa d’una Biblioteca d’objectes BIM genèrics, elaborats sota l’estàndard ECoB. L’aplicació de l’estàndard assegura l’organització i el rigor tècnic de la informació de l’Objecte BIM.
  • El BEDEC Manteniment format per elements classificats per subsistemes amb la informació d’operacions (preventiu, conductiu, substitutiu …), justificació de preus, normativa exigible, inspeccions reglamentàries amb informació recomanada per poder dur a terme el manteniment de qualsevol edifici o construcció.
  • El BEDEC Ambiental format per informació ambiental que permet una anàlisi i càlcul de les dades ambientals en tot el cicle de vida per fer les teves obres més sostenibles.

Pots consultar el BEDEC a través de les subscripcions:

Productes
BEDEC Projecte i Obra
BEDEC Consulta
BEDEC Ambiental
BEDEC Manteniment
Resolució de preguntes sobre normativa
Usuari registrat

El BEDEC conté:

Productes
Banc Construcció Accedir Més informació
Banc Manteniment Accedir Més informació
Biblioteca d'objectes BIM Accedir Més informació
Bancs d’entitats Accedir Més informació
Bancs d’empreses Accedir Més informació
Informació ambiental de productes i sistemes Accedir Més informació
Banc de Normativa Accedir Més informació
Selecció del Banc Construcció i pressupostos tipus Accedir Més informació

Banco Construcció

Banc Construcció

El banc BEDEC Construcció, banc estructurat de dades d’elements constructius, és el banc paramètric que conté 860.000 elements d’obra nova i manteniment sobre edificació, urbanització, enginyeria civil, rehabilitació i restauració, seguretat i salut, assaigs de control i despeses indirectes, amb preus de referència per a totes les províncies i CCAA, 5.000 plecs de condicions tècniques, la integració dels productes comercials de 90 empreses i dades mediambientals (residus d’obra i d’embalatge, cost energètic, emissió de CO2, % matèria primera, % material reciclat i Cost Total per a l’Usuari). També conté un directori de normativa vigent i un directori de 3.000 empreses, amb la seva xarxa comercial i 5.500 productes comercials amb els seus certificats, característiques i imatges.

Amb els preus del banc Construcció, un cop afegides les despeses indirectes, s’obté el PEM (Pressupost d’execució material). Per tant, no inclouen les despeses generals d’empresa (del 13% per a obres oficials), el benefici industrial (6% per a obres oficials), ni l’IVA.

Amb la llicència BEDEC es té disponible addicionalment la versió informàtica dels llibres de Preus de referència de 50.000 elements, 51 pressupostos tipus d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 90 bancs de preus d’empreses fabricants de productes de la construcció, i els bancs de les entitats Àrea Metropolitana de Barcelona, Entitat (jardineria i paisatgisme), Infraestructures.cat, Bagursa-Imu, Incasòl, Patrimoni Arquitectònic i Port de Barcelona.

El Banc Construcció permet tant la visualització del seu contingut com la utilització de la informació mitjançant els programes informàtics d’elaboració de pressupostos que llegeixin el format FIEBDC. També es publica anualment una selecció de la informació del banc Construcció en els llibres: Preus de referència. Podeu veure-ho a la Botiga.

La base de dades s’actualitza periòdicament.

Consulteu també els Criteris del Banc Construcció.

Banc Manteniment

Banc Manteniment

El banc Manteniment, és el banc d’elements de manteniment amb la informació de les operacions associades de manteniment preventiu, conductiu i substitutiu (estimació de vida útil), tan de les operacions recomanades com obligatòries segons la normativa vigent.

El Banc està classificat en subsistemes agrupats segons la següent classificació: Edificació, Instal·lacions, Inspeccions Reglamentàries, Neteja i Urbanització.
Inclou per a cada element, les particularitat que determini la normativa en funció de l’ús de dels edificis com son els d’habitatges i els d’ús públic de diverses tipologies: Culturals, Administratius, Esportius (camps i pistes de joc, piscines cobertes i descobertes, etc.), Educatius, etc.

Els element d’urbanització contemplen els de l’entorn dels edificis com poden ser els elements de mobiliari urbà, senyalització viària, instal·lacions diverses, paviments, tancaments, contenció de terres, etc.

Per cadascuna de les operacions de manteniment preventiu s’indica la unitat d’amidament, la periodicitat amb que cal realitzar la operació, si es obligatòria amb necessitat d’acreditar o no amb document i/o certificat, recomanada, en cas de ser obligatòria la referència a la normativa i la justificació de l’estimació del cost.

El Banc es actualitzat i ampliat periòdicament.

Banco Construcció

Biblioteca d’objectes BIM

L’ITeC disposa d’una biblioteca d’objectes BIM, basada en la seva experiència, per elaborar Bancs Estructurats d’Elements de Construcció i certificar prestacions de sistemes constructius innovadors.

Els objectes BIM són unitats d’informació dins un model BIM amb representació geomètrica en dues o tres dimensions, amb propietats i valors definits per a cada objecte que permeten prescriure de manera inequívoca les solucions constructives d’una obra.

Aquests objectes poden ser espais, elements constructius i materials. El format BIM més adequat per a un producte de construcció, depèn de la seva funció, usos principals, composició, variants, naturalesa dels materials, mode d’incorporació en obra i altres aspectes a tenir presents per part dels fabricants o distribuïdors de productes de construcció quan es plantegen elaborar una biblioteca o catàleg BIM dels seus productes.

L’ITeC orienta als titulars de productes de construcció estudiant cas per cas l’estratègia per digitalitzar en BIM els seus productes basant-se en l’estat de l’art als processos BIM.

La biblioteca d’objectes BIM de l’ITeC disposa:

  • Genèrics: elaborats a partir d’informació genèrica d’elements i materials de construcció.
  • Industrials: elaborats a partir de la documentació tècnica de productes de construcció aportada pels seus titulars.

Banc Construcció

Bancs d’entitats

En Entitats s’agrupen un conjunt de bancs d’Entitats que informen de les partides d’obra d’elements genèrics i dels plecs de condicions, d’ús obligat per a la redacció dels seus projectes. Cada Entitat és la responsable del contingut del seu banc. El contingut es detalla en la presentació de cada banc.

Actualment al BEDEC s’inclouen els bancs de les entitats següents

Banc Construcció

Bancs d’empreses

En Empreses s’identifiquen les empreses fabricants de productes, amb informació de les dades de l’empresa, el detall dels seus productes i, si en té, del Banc de l’Empresa en format FIEBDC-3. En la identificació de cada empresa es detallen les seves dades de contacte i la de les seves delegacions; en els productes es detallen les seves característiques, certificats i imatges; i en els bancs d’Empresa s’inclouen a més les partides d’obra amb la seva justificació de preus. Els bancs de preus FIE són de descàrrega gratuïta. El contingut es detalla en la presentació de cada banc.

La base de dades s’actualitza mensualment.

Demana pressupost

Informació ambiental de productes i sistemes

Informació ambiental de productes i sistemes

Cada cop més, els reglaments i les institucions públiques demanen que les obres es construeixin amb un ús sostenible de materials i continguin més informació de les emissions de CO2 i el consum energètic de productes.

La pestanya informació ambiental de productes i sistemes permet als tècnics, projectistes, constructors, i usuaris en general, analitzar la informació ambiental que les empreses fabricants de productes posen a la teva disposició, amb l’objectiu d’una millora en la comunicació ambiental.

Banc Construcció

Banc de Normativa

El Banc de Normativa posa a l’abast tota la reglamentació i normativa tècnica del sector de la construcció publicada en els diaris oficials: europeu (DOUE), estatal (BOE) i autonòmic de Catalunya (DOGC), podent consultar tant les normes vigents com les derogades.

A més, aplega un llistat amb la normativa principal del sector i recull les novetats reglamentàries destacables publicades en els darrers tres mesos en els diaris oficials (DOUE, BOE i DOGC), així com, permet crear un llistat normatiu personalitzat.

A banda del contingut normatiu, el Banc inclou enllaços d’interès a webs que pel seu contingut poden ser d’utilitat o suport i també conté un gran nombre de preguntes freqüents que donen resposta als dubtes normatius més habituals.

Resolució de preguntes sobre normativa

El Banc de Normativa disposa d’un servei de resolució de preguntes sobre la reglamentació del sector de la construcció en relació a l’aplicació i la interpretació de la normativa tècnica en projectes i obres. El termini màxim de resposta és de 48 hores (dies laborals). Es tracta d’un servei de pagament pels subscriptors del BEDEC Consulta i del BEDEC Projecte i Obra.

Selecció del Banc Construcció i pressupostos tipus

Selecció del Banc Construcció i pressupostos tipus

La selecció de partides d’obra del Banc Construcció, en format fiebdc3 discret (català i castellà) serveix per a aquells usuaris que no disposin d’un programa que accepti el format paramètric. Conté una mostra dels elements constructius més habituals de les següents tipologies:

  • Obra nova d’edificació
  • Rehabilitació, restauració i reparació d’edificació
  • Obra nova i reparació d’urbanització
  • Obra nova i reparació d’enginyeria civil

Cada una de les seleccions anteriors inclou els apartats propis de la seva tipologia i, a més, partides d’obra de seguretat i salut, despeses indirectes i assaigs de control de qualitat.

Pressupostos tipus inclosos (català i castellà): habitatge plurifamiliar, nau industrial, escola, instal·lacions d’electricitat, aigua i calefacció de pisos de 70, 100 i 130 m2, cuina, bany i bany petit, 20 seccions tipus de carrers, plaça, parc, 9 seccions tipus d’autopistes, 4 rotondes i 2 ponts.

Pàgina de descàrregues