BEDEC

BEDEC

El BEDEC és un conjunt de bases de dades amb informació de productes de la construcció que li ofereix informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d’objectes BIM, bancs d’entitats, bancs d’empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.

El BEDEC conté:

Comprar

Novetats del BEDEC 2019

Gestió d’usuaris de les aplicacions de l’ITeC

Banco ITeC

Banc ITeC

El banc BEDEC ITeC, banc estructurat de dades d’elements constructius, és el banc paramètric que conté 860.000 elements d’obra nova i manteniment sobre edificació, urbanització, enginyeria civil, rehabilitació i restauració, seguretat i salut, assaigs de control i despeses indirectes, amb preus de referència per a totes les províncies i CCAA, 5.000 plecs de condicions tècniques, la integració dels productes comercials de 90 empreses i dades mediambientals (residus d’obra i d’embalatge, cost energètic, emissió de CO2, % matèria primera, % material reciclat i Cost Total per a l’Usuari). També conté un directori de normativa vigent i un directori de 3.000 empreses, amb la seva xarxa comercial i 5.500 productes comercials amb els seus certificats, característiques i imatges.

Amb els preus del banc ITeC, un cop afegides les despeses indirectes, s’obté el PEM (Pressupost d’execució material). Per tant, no inclouen les despeses generals d’empresa (del 13% per a obres oficials), el benefici industrial (6% per a obres oficials), ni l’IVA.

Amb la llicència BEDEC es té disponible addicionalment la versió informàtica dels llibres de Preus de referència de 50.000 elements, 51 pressupostos tipus d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 90 bancs de preus d’empreses fabricants de productes de la construcció, i els bancs de les entitats Àrea Metropolitana de Barcelona, Entitat (jardineria i paisatgisme), Infraestructures.cat, Bagursa-Imu, Incasòl, Patrimoni Arquitectònic i Port de Barcelona.

El Banc ITeC permet tant la visualització del seu contingut com la utilització de la informació mitjançant els programes informàtics d’elaboració de pressupostos que llegeixin el format FIEBDC. També es publica anualment una selecció de la informació del banc ITeC en els llibres: Preus de referència. Podeu veure-ho a la Botiga.

La base de dades s’actualitza periòdicament.

Consulteu també els Criteris del banc ITeC.

Accedir al Banc ITeC

Banco ITeC

Biblioteca d’objectes BIM

L’ITeC disposa d’una biblioteca d’objectes BIM, basada en la seva experiència, per elaborar Bancs Estructurats d’Elements de Construcció i certificar prestacions de sistemes constructius innovadors.

Els objectes BIM són unitats d’informació dins un model BIM amb representació geomètrica en dues o tres dimensions, amb propietats i valors definits per a cada objecte que permeten prescriure de manera inequívoca les solucions constructives d’una obra.

Aquests objectes poden ser espais, elements constructius i materials. El format BIM més adequat per a un producte de construcció, depèn de la seva funció, usos principals, composició, variants, naturalesa dels materials, mode d’incorporació en obra i altres aspectes a tenir presents per part dels fabricants o distribuïdors de productes de construcció quan es plantegen elaborar una biblioteca o catàleg BIM dels seus productes.

L’ITeC orienta als titulars de productes de construcció estudiant cas per cas l’estratègia per digitalitzar en BIM els seus productes basant-se en l’estat de l’art als processos BIM.

La biblioteca d’objectes BIM de l’ITeC disposa:

  • Genèrics: elaborats a partir d’informació genèrica d’elements i materials de construcció.
  • Industrials: elaborats a partir de la documentació tècnica de productes de construcció aportada pels seus titulars.
Accedir a la Biblioteca d’objectes BIM

Banco ITeC

Bancs d’entitats

En Entitats s’agrupen un conjunt de bancs d’Entitats que informen de les partides d’obra d’elements genèrics i dels plecs de condicions, d’ús obligat per a la redacció dels seus projectes. Cada Entitat és la responsable del contingut del seu banc. El contingut es detalla en la presentació de cada banc.

Actualment al BEDEC s’inclouen els bancs de les entitats següents

Accedir als Bancs d’entitats

Banco ITeC

Bancs d’empreses

En Empreses s’identifiquen les empreses fabricants de productes, amb informació de les dades de l’empresa, el detall dels seus productes i, si en té, del Banc de l’Empresa en format FIEBDC-3. En la identificació de cada empresa es detallen les seves dades de contacte i la de les seves delegacions; en els productes es detallen les seves característiques, certificats i imatges; i en els bancs d’Empresa s’inclouen a més les partides d’obra amb la seva justificació de preus. Els bancs de preus FIE són de descàrrega gratuïta. El contingut es detalla en la presentació de cada banc.

La base de dades s’actualitza mensualment.

Fullet Banc d’empreses

Accedir als Bancs d’empreses

Informació ambiental de productes i sistemes

Accedir a la Informació ambiental

Banco ITeC

Banc de normativa

El Banc de normativa posa a l’abast dels seus usuaris totes les disposicions reglamentàries, tant les vigents com les derogades, en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic (actualment Catalunya) del sector de la construcció.

El banc engloba els àmbits d’edificació, obra industrial i obra civil. Des d’aquest, es pot consultar el text legal, així com veure el seu anàlisi (les referències anteriors i posteriors de la normativa), saber-ne el tipus, la seva data de publicació i la d’aplicació (entrada en vigor).

Així mateix, aplega un llistat de les principals normatives del sector i també recull les darreres novetats publicades en els diaris oficials.

Accedir al Banc de normativa

Selecció del Banc ITeC i pressupostos tipus

Selecció del Banc ITeC i pressupostos tipus

La selecció de partides d’obra del Banc ITeC, en format fiebdc3 discret (català i castellà) serveix per a aquells usuaris que no disposin d’un programa que accepti el format paramètric. Conté una mostra dels elements constructius més habituals de les següents tipologies:

  • Obra nova d’edificació
  • Rehabilitació, restauració i manteniment d’edificació
  • Obra nova i manteniment d’urbanització
  • Obra nova i manteniment d’enginyeria civil

Cada una de les seleccions anteriors inclou els apartats propis de la seva tipologia i, a més, partides d’obra de seguretat i salut, despeses indirectes i assaigs de control de qualitat.

Pressupostos tipus inclosos (català i castellà): habitatge plurifamiliar, nau industrial, escola, instal·lacions d’electricitat, aigua i calefacció de pisos de 70, 100 i 130 m2, cuina, bany i bany petit, 20 seccions tipus de carrers, plaça, parc, 9 seccions tipus d’autopistes, 4 rotondes i 2 ponts.

Pàgina de descàrregues