Presentació

El Reglament europeu de productes de la construcció (UE) 305/2011, que des de l’1 de juliol de 2013 substitueix la Directiva de productes de la construcció 89/106/CEE, introdueix nous instruments per fomentar la lliure comercialització dels productes de construcció en el mercat únic europeu i la millora en la informació de les característiques i prestacions dels productes.

La nova terminologia del reglament és:

Directiva 89/106/CEE (derogada) Reglament (UE) 305/2011
RE Requisits essencials
Característiques
RB Requisits bàsics de les obres de construcció
Característiques essencials
Declaració de conformitat CE
(EC conformity declaration)
DoP Declaració de prestacions
(Declaration of Performances)
DITE
(ETA)
Document d’Idoneïtat Tècnica Europeu
(European Technical Approval)
ATE
(ETA)
Avaluació Tècnica Europea
(European Technical Assessment)
Guía DITE
(ETAG)
Guia de DITE
(ETA Guideline)
DEE
(EAD)
Document d’Avaluació Europeu
(European Assessment Document)
CUAP Common Understanding Assessment Procedure

(AB)
Organisme de DITE
(Approval Body)
OET
(TAB)
Organisme d’Avaluació Tècnica
(Technical Assessment Body)

¿Qué és l’ATE?

L’Avaluació Tècnica Europea-ATE és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte o kit d’un fabricant en relació amb les característiques essencials aplicables per a l’ús previst pel fabricant. L’ATE s’elabora d’acord amb el Document d’Avaluació Europeu-DAE, que cobreix el producte i usos previstos.

L’ATE és el document que fa possible la Declaració de Prestacions i el marcatge CE d’aquells productes que:

  • No estan coberts o no estan totalment coberts per una especificació tècnica harmonitzada: norma europea harmonitzada, DAE o Guia DITE utilitzada com a DAE.
  • Estan coberts per un DAE, o per una Guia DITE utilitzada com a DAE.

L’ATE i el consegüent marcatge CE facilita la comercialització dels productes i sistemes no normats i innovadors en els mercats europeus i extraeuropeus (en aquest segon cas sense caràcter reglamentari però amb una bona acollida tècnica i comercial).

¿Cóm s’elabora l’ATE?

El procés d’elaboració d’una ATE es posa en marxa per mitjà de la sol·licitud d’un fabricant a un Organisme d’Avaluació Tècnica-OAT designat segons les Àrees de Producte de l’annex IV del Reglament, per al producte i ús sol·licitat pel fabricant.

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense norma i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i ha estat designat com OAT sota el nou Reglament 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes pel Reglament.

EOTA

Vies d’execució de l’ATE:

  • Mitjançant l’elaboració d’un DAE, quan es tracta d’un producte no cobert o no totalment cobert per una especificació tècnica harmonitzada.
  • Directa, quan es tracta d’un producte cobert per:
    • un DAE
    • una Guia DITE utilitzada com a DAE

Les ATE i DITE emesos per l’ITeC poden ser consultats en aquesta web ATE i DITE emesos per l’ITeC

Nota: els DITE emesos abans de l’1 juliol de 2013 són vàlids durant el seu període de validesa, d’acord amb l’Art. 66 (4) del Reglament.