Avaluació i certificació de productes innovadors

En funció de l’estadi de desenvolupament en què es trobi el producte, el fabricant trobarà a l’ITeC el servei més adequat a les seves necessitats.

Etapa de la vida del producte Serveis de l’ITeC Beneficis per a l’empresa
Concepció
(disseny del producte)
Concepción - diseño del producto Innovació orientada:
Informe de requisits del producte
 • Reducció del temps d’ingrés al mercat (time to market)
 • Reducció de riscos tecnològics i comercials
 • Innovació orientada a la certificació i requisits de mercat (precursor de la certificació)
 • Accés a ajudes públiques
 • No repetició d’assaigs de validació + certificació
Desenvolupament i validació  Concepción - Desarrollo y validación Informe de preavaluació del producte
Certificació
(àmbit europeu)
ETE - Evaluación Técnica Europea

Marcatge CE

ETA
Avaluació Tècnica Europea
+
Verificació de la fabricació (AVCP):
Marcatge CE
 • Passaport per a la lliure circulació al mercat europeu
 • Accés a altres mercats internacionals
 • Diferenciació del producte enfront a la competència
Certificació
(àmbit espanyol)
Certificación DAU DAU
Document d’Adequació a l’Ús
 • Compliment del CTE o una altra reglamentació espanyola obligatòria
 • Avaluació integral del producte (criteris de projecte i execució, solucions constructives)
 • Facilita la prescripció del producte davant: OCT, projectistes, instal·ladors
Posada en obra
(àmbit espanyol)
Certificación ApTO Certificació ApTO per a empreses instal·ladores
 • Certificació de la instal·lació del sistema constructiu
 • Marca reconeguda pel CTE
 • Reducció de riscos i temps en obra
 • Major visibilitat de l’empresa instal·ladora

L’ITeC ofereix als fabricants:

 • Rigor tècnic i metodològic en els processos d’avaluació, d’acord amb els criteris europeus harmonitzats.
 • Flexibilitat per adaptar l’avaluació a les necessitats del fabricant, en funció dels usos i mercats de destí del producte, així com de l’estadi de desenvolupament del mateix (des de la fase de validació del concepte del producte a les fases de certificació i comercialització).
 • Àmplia experiència d’avaluació europea de productes innovadors.
  • Membre actiu de l’EOTA des de 1997.
  • Participant en nombrosos grups i òrgans de treball de l’EOTA.
  • Àmplia experiència de desenvolupament dels EADs-European Assesment Documents, per a productes innovadors singulars als quals els manca tota referència tècnica harmonitzada.
 • Serveis addicionals a la certificació, orientats a augmentar la difusió i prescripció del producte certificat:
  • Accions de difusió
  • Inclusió en les BBDD-BIM de l’ITeC
  • Certificació d’empreses instal·ladores del producte (ApTO)
  • Emissió dels certificats DAU/ETE/CE en altres idiomes

L’ITeC, com a entitat especialitzada en construcció, posa a disposició dels fabricants un ventall de serveis que poden acompanyar el fabricant, des de les primeres etapes de concepció del producte fins a la comercialització i difusió al mercat.

Contactar

He llegit i accepto la Política de privacitat (requerit)