El reglament de productes de la construcció

Des de l’1 de juliol de 2013 ha entrat en vigor el nou Reglament (UE) Nº 305/2011 del parlament europeu i del consell de 9 de març de 2011 per el que s’estableixen les condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de la construcció i que deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell.

El marcatge CE ha de figurar només en aquells productes en què el fabricant hagi fet la Declaració de Prestacions (DdP), de no ser així no es podrà fer ús del marcatge CE. Implica que el fabricant assumeix la responsabilitat sobre la conformitat de les prestacions citades a la DoP.

El marcatge CE és obligatori per a avalar les prestacions dels productes coberts per normes harmonitzades tenint present les disposicions relatives a l’ús previst.

Amb el nou reglament, el marcatge CE significa que el producte comercialitzat compleix totes les Directives que li són d’aplicació.

L’Avaluació Tècnica Europea (ATE) és la via per aconseguir el Marcatge CE en el cas d’aquells productes que no disposin de norma harmonitzada, i que permetrà als fabricants i importadors fer la declaració de prestacions dels seus productes.

L’ITeC ha estat designat com a Organisme d’Avaluació Tècnica (OAT) per emetre Avaluacions Tècniques Europees (ATE)