Sistemes d’Avaluació i Verificació de la Constància de Prestacions (AVCP)

Per poder realitzar el marcatge CE d’un producte de construcció, aquest producte ha d’estar subjecte a norma harmonitzada (ENh) o bé ha de disposar d’una avaluació tècnica europea (ATE) o d’un DITE en vigor.

A partir d’aquí, les tasques fonamentals que s’han de realitzar són:

 • Determinació del producte tipus en base a uns assaig de tipus, càlculs de tipus, valors tabulats o documentació descriptiva del producte
 • Tenir implantat un sistema de control de producció de fàbrica (CPF).

En funció de com afecta el producte a la seguretat i salut de les persones i el medi ambient, a l’article 28 i a l’annex V del reglament s’estableixen els sistemes d’avaluació a aplicar per al producte o famílies de producte.

A la taula següent es resumeixen les tasques que ha de fer el fabricant i les que corresponen a l’organisme notificat, per a procedir a l’avaluació i verificació de la constància de les prestacions:

Sistema AVCP
Tasques del fabricant
Tasques de l’organisme notificat
1+
 • Control de producció a fàbrica.
 • Assaigs complementaris de mostres preses a la fàbrica pel fabricant d’acord amb un pla d’assaig determinat.

Certificat de la constància de les prestacions en base a:

 • Determinació del producte tipus en base a uns assaig de tipus, càlculs de tipus, valors tabulats o documentació descriptiva del producte.
 • Inspecció inicial de la planta de producció i del control de producció a fàbrica.
 • Vigilància, avaluació i autorització permanent del control de producció a fàbrica (inspeccions periòdiques).
 • Assaig per sondeig de mostres preses abans la seva posada al mercat.
1
 • Control de producció a fàbrica.
 • Assaigs complementaris de mostres preses a la fàbrica pel fabricant d’acord amb un pla d’assaig determinat.

Certificat de la constància de les prestacions en base a:

 • Determinació del producte tipus en base a uns assaig de tipus, càlculs de tipus, valors tabulats o documentació descriptiva del producte.
 • Inspecció inicial de la planta de producció i del control de producció a fàbrica.
 • Vigilància, avaluació i autorització permanent del control de producció a fàbrica (inspeccions periòdiques).
2+
 • Determinació del producte tipus en base a uns assaig de tipus, càlculs de tipus, valors tabulats o documentació descriptiva del producte.
 • Control de producció a fàbrica.
 • Assaig de mostres preses a la fàbrica d’acord amb un pla determinat d’assaigs.

Certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en base a:

 • Inspecció inicial de la planta de producció i del control de producció a fàbrica.
 • Vigilància, avaluació i autorització permanent del control de producció a fàbrica (inspeccions periòdiques).
3
 • Control de producció a fàbrica
 • Determinació del producte tipus en base a uns assaig de tipus, càlculs de tipus, valors tabulats o documentació descriptiva del producte.
4
 • Determinació del producte tipus en base a uns assaig de tipus, càlculs de tipus, valors tabulats o documentació descriptiva del producte.
 • Control de producció a fàbrica.
 • N/A

L’ITeC és l’organisme notificat núm. 1220 i està autoritzat a emetre els certificats de constància de prestacions i els certificats de conformitat del control de producció a fàbrica per a productes en base a ETE i DITE, respetivament.