Política de privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal

L’ITeC, com a responsable del tractament de les dades personals dels usuaris del lloc web, informa els usuaris sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, l’ITeC garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Recollida, finalitat i tractament de dades

Les dades de caràcter personal requerides en els formularis inclosos en el lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, seran incorporades en fitxers titularitat de l’ITeC que responen a la finalitat de servir de directori de contactes, l’enviament d’informacions relacionades amb aquesta activitat, així com facilitar la gestió administrativa, comercial i organitzativa interna.

En acceptar la present política de privacitat, accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades personals facilitades amb la finalitat de poder gestionar el registre dels usuaris en les pàgines web, així com per remetre’ls, per qualsevol mitjà, (incloent l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent com SMS, MMS) informació i ofertes comercials sobre els nostres productes i serveis.

Comunicació d’informació a tercers

L’ITeC informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió estigui emparada en una obligació legal o quan sigui necessari per oferir un servei relacionat amb l’enviament de mails amb informació de productes i/o serveis oferts, únicament i exclusivament, per l’ITeC. Aquestes organitzacions no podran utilitzar ni compartir les dades en cap cas.

Així mateix, en el cas dels clients, se cediran les dades a les empreses de transport o missatgeria que s’encarreguin de lliurar productes o documents.

Drets dels usuaris

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (REPD) concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de l’ITeC, els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb allò que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita per correu electrònic a info@itec.cat o a la següent adreça: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, Wellington 19, 08018, Barcelona, ​​a l’atenció del Departament de Comunicació. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.