Programes de gestió del procés constructiu i manteniment

Infografia TCQ

Software construcció TCQi | TCQ

TCQi | TCQ és un conjunt d’aplicacions informàtiques per al sector de la construcció per donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control de projectes i obres. És una metodologia per a la definició i seguiment dels valors dels paràmetres de temps, cost, qualitat, i la formulació de la seguretat, la generació de residus i el cost energètic dels materials.

El software TCQi | TCQ gestiona conjuntament i de forma integrada les dades tècniques, econòmiques i temporals que intervenen en el cicle d’una obra de construcció mitjançant diferents mòduls d’aplicació, que també poden emprar-se de forma independent.

El software TCQi | TCQ es pot adquirir a través de diferents productes. Alguns combinen el software TCQi i TCQ. D’altres només contenen el software TCQ.

TCQ és un software d’escriptori.

TCQi és un software per treballar en el núvol.

Podreu triar entre una subscripció anual o mensual, en funció de l’ús que en vulgueu fer. Aquesta nova metodologia permet gaudir sempre de l’última versió del software, amb totes les seves actualitzacions i novetats més recents. A més, durant el període de subscripció, es manté el servei de suport tècnic als usuaris.