TCQi – Gestió de control de qualitat

TCQi-GCQ icona

Mòdul que permet elaborar en la fase de redacció de projecte el pla del control de qualitat d’una obra, a partir del pressupost elaborat amb TCQ i d’un banc de criteris de control que inclou associacions entre elements d’obra i conceptes de control de recepció, execució i obra acabada (relació d’assaigs, freqüències i especificacions).

NOTA: el mòdul corresponent al TCQi GCQ al núvol es troba en fase de desenvolupament. Només és disponible el mòdul TCQ versió escriptori.

En fase d’execució, és una eina útil de suport a les decisions de la direcció de les obres i en el seguiment i compliment de l’esmentat pla de control; en finalitzar l’obra, permet obtenir llistats resum que informen de la qualitat assolida; en fase d’explotació i manteniment, possibilita la consulta directa dels resultats per assaigs individuals, per lots, per característiques afins o per localització.

Permet establir la pròpia tramificació-sectorització mitjançant la disgregació o agrupació del pressupost per tal d’ajustar-lo a les necessitats de lotificació i a la realitat del procés constructiu, introduint-hi diferents freqüències segons el seu ús o importància. A partir d’un llistat de preus d’assaigs i juntament amb el mòdul de pressupostos s’obté el pressupost dels assaigs definits.

Qualitat

 • Generar l’associació dels assaigs del banc de criteris de control amb partides d’obra del pressupost (diferents bancs de criteris per tipologia d’obra: edificació, obra civil, obres hidràuliques)
 • Generar l’associació de les fitxes de control amb les famílies de les partides d’obra del pressupost (aquesta utilitat es realitza exclusivament amb el banc de criteris d’edificació)
 • Homogeneïtzar de forma automàtica les unitats d’amidament i freqüència de les partides d’obra i dels assaigs que s’hi associïn
 • Particularització del pla de control a l’obra concreta associant-hi controls mitjançant àmbits, assaigs o copiant els controls d’altres partides d’obra
 • Modificar i adaptar les freqüències d’assaigs (freqüència, nombre d’assaigs per lot, relació d’unitats, tipus de càlcul, etc.)
 • Assignació de les especificacions (criteris d’acceptació i rebuig)
 • Càlcul del nombre d’assaigs d’acord amb les freqüències, amidaments i relació d’unitats
 • Gestió de fitxes de control (permet la gestió de les fitxes i l’actualització de les mateixes)
 • Traspassar informació del banc de criteris a la unitat de control (assaigs, propietats de mostra i resultat, fulls d’encàrrec model, associació PO-A)

Pressupost

 • Actualització d’amidaments des del pressupost (transferència al mòdul de qualitat dels canvis d’amidament realitzats en el pressupost)
 • Generació del pressupost del pla de control de qualitat
 • Importació del mòdul de qualitat d’una unitat de control a una altra (ús en pressupostos modificats, etc.)

Resultats i certificats

 • Entrada manual dels resultats dels assaigs
 • Entrada automàtica dels resultats d’assaigs mitjançant fulls d’encàrrec (exportació via correu electrònic, generació directa per pantalla, encàrrec segons l’amidament previst)
 • Consulta de sèries (possibilitat de dissenyar consultes dels resultats dels assaigs)
 • Formació de lots i estadística d’assaigs agrupats per criteris homogenis (càlcul de resistències segons EHE per als lots de formigó)
 • Certificació manual d’assaigs i ajust del nombre d’assaigs estimat final
 • Certificació automàtica d’assaigs mitjançant fulls d’encàrrec (formats a partir del lliurament de resultats pel laboratori) o entrada manual de resultats
 • Certificació d’obra en el mòdul de qualitat amb la possibilitat de traspassar-la, tant des del mòdul de seguiment al de qualitat, com a la inversa (certificat en origen i estimat final)
 • Resultats certificats (llistat d’assaigs certificats per partides: detallat o directe)

Llistats

 • Llistats del pla de control de qualitat en fase de planejament:
  • Llistat del pla de control (resultat, preu i import, freqüències, relació d’unitats i tipus de càlcul i especificacions)
  • Llistat resum del pla de control (percentatge de qualitat amb relació a pressupost)
  • Estadística d’assaigs (ordenada per import o per codi)
  • Estadística d’assaigs per partida d’obra
 • Llistat d’encàrrecs:
  • Resultats d’assaigs (sèries pendents, rebudes, anul·lades…)
  • Informes de laboratori (pendents, rebuts…)
 • Llistats de resum de resultats d’assaigs (EDC)
 • Llistat de seguiment de qualitat
 • Llistat d’auditoria (compliment del pla de control – promotor)
 • Resum d’auditoria
 • Llistat de desviacions actuals (compliment del pla de control – DEO)
 • Resum de desviacions actuals
 • Llistat de fitxes (genera un document word amb l’índex de fitxes seleccionades i concatenades i un exemplar de cada fitxa)