TCQi – Planificació i gestió del Manteniment

Planificació i gestió del Manteniment

El mòdul TCQi – MNT és una aplicació web destinada a la planificació i gestió tècnica d’actius (edificis de diverses tipologies, així com dels espais urbanitzats del seu entorn) sota uns criteris homogenis en el tractament de la informació.

Avantatges en la implantació de l’aplicació

 • Centralització de la informació de la gestió del patrimoni
 • Informació disponible des de qualsevol ordinador amb connexió a internet
 • Comunicació entre els diferents agents que participen en la gestió del manteniment en temps real
 • Control de la documentació al llarg de la vida d’un edifici
 • Aplicar els fluxos de la informació entre els diferents agents que intervenen durant la gestió personalitzats:
  • de les sol·licituds dels usuaris
  • de les ordres de treball del personal de manteniment (personal propi i/o empreses externes)
 • Mantenir les operacions de manteniment i normatives actualitzades mitjançant la connexió amb la base de dades de l’ITeC (elements i equips tant de les instal·lacions, com d’edificació, equipament, elements d’urbanització, inspeccions i revisions reglamentàries, etc.)
 • Gestionar les sol·licituds i les ordres de treball de manteniment Correctiu i de Modificacions i millores.
 • Eina amb diverses utilitats configurables per a què s’adapti la gestió a la manera de treballar de la Propietat
 • Redacció del llibre d’edifici

La base de dades de manteniment ITeC , conté operacions de tipus preventiu, conductiu i substitutiu. Per a cadascuna d’elles es defineix:

 • Tipus de responsable: Contractista, Especialista, OCA, Tècnic
 • Tipus de manteniment: Conductiu, Preventiu, Substitutiu
 • Tipus d’operació: Recomanada i Obligatòria (Certificada o no certificada, segons normativa)
 • Normativa que aplica a les operacions
 • Preu unitari a partir de la justificació amb preus ITeC (manteniment preventiu)
 • Periodicitat
 • Preu unitari a partir de la justificació amb preus ITeC (manteniment preventiu)
 • Base de dades actualitzada periòdicament

D’aquesta manera, les principals funcions que es desenvolupen amb el programari són:

 • Realització de l’inventari d’espais i elements juntament amb les operacions de manteniment a partir de la base de dades de manteniment de l’ITeC.
 • Definir i estructurar el pla de manteniment dels diferents actius a partir del seu inventari.
 • En el cas de que es tractés d’edificacions, es permet la redacció i actualització del Llibre de l’Edifici.
 • Generació de calendaris, anuals i plurianuals, on es pot planificar gràficament les tasques de manteniment preventiu al llarg d’un període definit.
 • Tractament d’incidències mitjançant sol·licituds i operacions de manteniment correctiu.
 • Control i gestió d’actuacions de modificacions i millores.
 • Estimació del manteniment substitutiu a partir de la vida útil teòrica segons la base de dades de manteniment.
 • Controlar i gestionar les diferents ordres de treball programades de preventiu inventariades a partir de la base de dades de manteniment.
 • Gestionar rondes de manteniment conductiu per identificar indicis de futures incidències en els espais i elements inventariats.
 • Gestió de contractes a partir de la informació dels actius a mantenir, determinar els agents implicats i fluxos d’informació aplicats durant la gestió del manteniment.
 • Explotació de dades per a l’obtenció d’informació sobre el manteniment dut a terme.

Serveis que ofereix ITeC

L’ITeC ofereix serveis de Consultoria en diferents àmbits relacionats amb la gestió del procés constructiu i la posterior fase d’ús i manteniment.

Les necessitats de cada client són estudiades en particular amb la finalitat d’obtenir el resultat que pugui aportar les solucions als seus problemes. Entre algunes d’elles es troben:

 • Implantació de l’aplicació TCQi MNT adaptant a les necessitats de la Propietat i configurant les diferents funcionalitats i fluxos de la informació a les diferents situacions en què s’organitzen les tasques de manteniment.
 • Entrada de l’inventari disponible a l’aplicació per obtenir el Pla de manteniment i poder gestionar-lo.
 • Recollida de dades en els edificis i espais relacionats per a l’elaboració de l’inventari i introduir-lo a l’aplicació.
 • Assessorament en l’elaboració de Plecs de condicions per a la contractació del manteniment
 • Seguiment de les dades que introdueixen els diferents agents i acompanyament per a l’ajust dels circuits inicialment definits.
 • Auditories tècniques per determinar l’estat de conservació dels actius
 • Auditories tècniques sobre l’estat de manteniment aplicat a altres aplicacions de manteniment sobre els actius:
  • De la documentació
  • Del contingut de les operacions
  • De la contractació del manteniment
 • Redacció de plans de manteniment en fase de projecte i obra per determinar les solucions que s’ajusten millor a la fase d’ús dels equips: cost de manteniment, ubicació d’equips fàcilment mantenibles (per disposició respecte a parets, cels rasos, alçades lliures , etc.)

 

Per a altres serveis de consultoria poseu-vos en contacte amb l’ITeC.