TCQi/TCQ – Certificació i seguiment econòmic

TCQi-SEG icona

Mòdul que permet realitzar el seguiment econòmic dels projectes/obres, incloure nous preus contradictoris, així com preparar els documents de les relacions valorades i tancament final d’obra.

Permet introduir la relació valorada i la certificació d’obra a partir del pressupost fet amb TCQ.
Permet certificar obres emprant mitjans gràfics sobre els models en format IFC.

La certificació es realitza a nivell de la línia de pressupost en origen o per períodes, i en amidament (directe o detallat) o import. El sistema manté la història de totes les certificacions de l’obra i calcula l’estimació de desviació a final d’obra per a les línies de pressupost certificades.

Avança en el procés de digitalització de les teves dades

 • Gestiona la certificació al núvol de forma col·laborativa
 • Beneficia’t de la traçabilitat de la informació en tot el procés
 • Sempre actualitzat, des de qualsevol punt, des de qualsevol dispositiu en temps real
 • Defineix fàcilment els diferents tipus de permisos en compartir les teves certificacions amb altres usuaris
 • Compatible amb certificacions creades en TCQ 5.4 (amb estàndards BIM oberts)

Certificacions

 • Creació, obertura i tancament de períodes de certificació
 • Introducció de certificacions mensuals o a l’origen
 • Introducció d’amidaments detallats o directes, així com mesuraments finals benvolguts
 • Importació d’amidaments de l’obra executada mitjançant arxius excel, ifc, txt, etc
 • Copiar/enganxar amidaments certificats detallats o estimats, d’una línia a una altra línia i de períodes anteriors
 • Possibilitat de configuració dels camps dels capítols.
 • Possibilitat de certificar totes les línies d’un capítol amb un determinat percentatge
 • Còpia dels amidaments detallats del període anterior
 • Revisió d’amidaments
 • Ordenació de les línies d’amidaments
 • Extracció de la capçalera en les línies d’amidaments
 • Agrupar/desagrupar línies d’amidament iguals
 • Fórmules condicionals
 • Ajuda per l’edició de fórmules

Eines BIM

 • Inclou visor d’arxius IFC
 • Cerca per identificador al BIMViewer
 • Localització de tipus BIM des del visor
 • Certificació gràfica des del TCQ BIMViewer
 • Mostrar elements certificats en el visor
 • Vinculació de tipus BIM a múltiples partides d’obra executades
 • Utilització de les fórmules predefinides en l’associació de tipus IFC a partida d’obra
 • Importació multiplataforma d’amidaments detallats certificats
 • Possibilitat de visualitzar l’evolució del projecte BIM en estat Time-Lapse
 • Exportació a IFC de la certificació del període
 • Importar i exportar en format IFC4
 • Decodificació inversa de GUID per a Aecosim
 • Treball amb múltiples fitxers IFC
 • Treball amb fitxers IFC federats (.bvf)

Preus contradictoris

 • Creació de capítols nous del pressupost (capítols contradictoris)
 • Introducció de noves línies de pressupost amb import zero (preus contradictoris), ja siguin de nova creació com de bases de dades compatibles
 • Gestió de l’aprovació de les partides contradictòries

Llistats

 • Llistats oficials i de treball del pressupost
 • Llistats dels elements certificats
 • Llistats de les desviacions pressupostàries actuals i previstes
 • Estadística de partides certificades
 • Configuració dels llistats a partir dels existents
 • Últim full pel coneixement de l’administració

Estat administratiu de l’obra

 • Realització de la certificació de materials aplegats
 • Incorporació del concepte percentatge segons l’establert en el format FIEBDC-3
 • Resum de certificació amb percentatges
 • Incorporació de gràfics associats als elements del banc, línies i capítols de l’estructura del pressupost, i als plecs de condicions dels elements del banc
 • Informe de certificació final

Altres utilitats

 • Permet exportar la certificació i l’estadística de partides a format excel incloent-hi les fórmules de càlcul en les seves cel·les
 • Exportació seguiment econòmic en format xml