TCQi/TCQ – Gestió del model ambiental

Mòdul que permet elaborar els documents necessaris de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolicions i analitzar els diversos impactes ambientals que provoquen els materials de construcció i la seva posada a obra, al llarg de tot el cicle de vida de l’obra. És necessari disposar d’un pressupost en format FIEBC3 amb dades ambientals.

Nous conceptes relacionats amb la sostenibilitat estan emergint, l’economia circular, la Petjada Hídrica o el comerç de carboni són exemples. Els temps han canviat, les maneres de fer i la comunicació entre persones han passat a ser digitals, a més, una nova necessitat s’ha anat obrint pas al llarg dels temps, l’obligació de cuidar el nostre medi ambient és ara una urgència, una emergència climàtica. És així com s’han creat plans d’acció com l’Agenda 2030 o conferències com la United Nations Climate Change Conference, tot això per a auxiliar el planeta. Malgrat això, la solució no es troba únicament en les grans esferes sinó en la contribució conjunta de la societat. Des de l’ITeC creem una metodologia de treball per a fer front a aquest canvi, aquesta manera de fer ens ha portat a crear el programa TCQi Gestió del Model Ambiental.

Som conscients que aquest canvi cap a una economia circular ha de ser conjunt, és responsabilitat de despatxos d’arquitectes, enginyers, promotors, consultors, etc. Per aquest motiu, és necessari que fem un pas cap a la renovació tecnològica i des d l’ITeC la durem a terme a partir de la incorporació de noves funcionalitats en el núvol. Tot això d’una forma fàcil i amb el suport del nostre distingit equip de Suport i Formació que t’assessorarà i ajudarà en tots els teus projectes. Compatible amb BIM o amb qualsevol altre programa BC3.

Cal destacar que continuarem esforçant-nos per a millorar el programa i oferir-te el millor servei.

Avui dia continuem treballant en la unió entre TCQ i TCQi GMA, per això, perquè puguis gaudir totes les utilitats que oferim des de ITeC, amb l’adquisició del nou programa TCQi GMA podràs utilitzar de la mateixa manera TCQ 5.5 Gestió ambiental de manera gratuïta.

Treballem per un futur millor, amb tu.

Els processos de la construcció tenen impactes ambientals a causa dels recursos consumits i les emissions generades. D’acord amb la Directiva 2010/31/EU (19 maig, 2010), aproximadament el 40% de l’energia consumida a la Unió Europea prové del sector de la construcció. A més, és un sector en constant creixement, i per conseqüència també ho és el consum energètic. El sector de la construcció també és el responsable del 40% de l’ús de recursos naturals i de la generació del 40% dels residus del món.

És clar que es precisa un canvi en la indústria de la construcció per a poder millorar l’eficiència i aconseguir un major enfocament sostenible. Com la sostenibilitat es basa en tres pilars fonamentals ambiental, social i econòmic), es requereix un enfocament holístic per a aconseguir un equilibri acceptable.

Amb TCQi GMA podràs tenir en compte aquests tres pilars de manera senzilla i tot en un mateix programa, al núvol.

El mètode més comú en el passat, actualment en menor mesura, per a la gestió de residus ha estat l’abandó. L’apilament i abocament de residus no és més que una forma d’abandó que provoca que no es pot aprofitar de cap manera els residus produïts tant a l’obra com a la fase d’enderrocament.

Tenint en compte els tres pilars fonamentals en els quals es basa la sostenibilitat (ambiental, econòmic i social) la idea de l’abandó no és acceptable. És així com hem anat evolucionant cap a la reutilització de per exemple grans parts d’edificacions antigues que, després de la seva reutilització, han passat a formar part d’obres noves.

 • La correcta gestió dels residus necessita identificar els residus generats mitjançant un reportatge fotogràfic.
 • Conèixer la normativa vigent.
 • Informar d’accions de prevenció i minimització de residus.
 • Veure els residus d’excavació, la separació de residus (total i per fase d’obres) i les operacions i instal·lacions destinades a la gestió que hem de complir amb el 105/2008 i el 10/2010.
 • Generar l’estructura del pressupost amb els elements utilitzats com a gestió de residus i partides complementàries, per a conèixer el seu preu final.

Amb TCQi GMA podràs fer-ho.

La petjada de carboni equival a la quantitat d’emissions de Gasos d’Efecte hivernacle emeses de manera directa o indirecta mesurada en tones de CO2. Està, representa l’impacte que té sobre el clima el desenvolupament d’una activitat i el seu càlcul és fonamental per a la creació d’un pla per a reduir-la.

Amb TCQi GMA podràs calcular el CO2 de tot el cicle de vida d’un edifici i prendre les mesures necessàries per a reduir el màxim possible el seu impacte.

El comerç de carboni o de drets d’emissió és un instrument de mercat mitjançant el qual es crea un al·licient o sanció econòmica que persegueix un benefici mediambiental. Parlem d’un al·licient i una sanció perquè el comerç de carboni funciona d’aquesta manera; una autoritat central estableix un límit sobre la quantitat de gasos contaminants que poden ser emesos; les empreses són obligades a gestionar els seus bons que representen el dret a emetre una quantitat determinada de residus; les companyies que necessitin augmentar aquestes emissions per sobre dels seus bons, hauran de comprar bons a altres companyies.

D’aquesta forma s’aconsegueix que d’una banda s’asseguri un equilibri entre el que es dóna pel que es pren, i d’altra banda, les companyies intentaran reduir al màxim la seva petjada de carboni per a no haver de gastar efectiu.

TCQI GMA TREBALLA DUR PER A INCLOURE NOVES FUNCIONALITATS EN EL PROGRAMA I DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS ACTUALS. TREBALLEM PER UN FUTUR MILLOR, AMB TU

Una licitació pública es tracta d’un concurs sol·licitat per una administració que necessita un bé o servei. És un procés mitjançant el qual, la part contractant, convida a diferents proveïdors al fet que, en funció a unes bases fixades, formulin una sèrie de propostes per a donar resposta a la necessitat de l’administració. Aquestà estudiarà les propostes i triarà la més avantatjosa mitjançant la seva adjudicació.

Tot aquest procés s’obrarà mitjançant uns determinats requisits tant legals, com els que el propi demandant estableixi, assegurant la major transparència, legalitat i igualtat entre els participants.

TCQi GMA t’ajudarà tant a controlar els requisits legals, mitjançant el nostre apartat de normativa, com a realitzar els documents necessaris per a lliurar a l’administració. Fes la teva tasca més fàcil amb la nostra metodologia de treball.

La llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, article 148. Definició i càlcul del cicle de vida podem trobar aquesta descripció :

“A l’efecte d’aquesta Llei s’entendran compresos dins del «cicle de vida» d’un producte, obra o servei totes les fases consecutives o interrelacionades que se succeeixin durant la seva existència i, en tot cas: la recerca i el desenvolupament que hagi de dur-se a terme, la fabricació o producció, la comercialització i les condicions en què aquesta tingui lloc, el transport, la utilització i el manteniment, l’adquisició de les matèries primeres necessàries i la generació de recursos; tot això fins que es produeixi l’eliminació, el desmantellament o el final de la utilització.”

En aquesta llei, trobem l’obligatorietat de calcular l’Anàlisi del Cicle de Vida.

Cicle de vida - GMA

Cicle de vida – GMA

El pas definitiu en la gestió de residus és no generar-los, és a dir, l’economia circular.

L’economia circular és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat, i l’objectiu de la qual és que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia,…) es mantingui en l’economia durant el major temps possible, i que es redueixi al mínim la generació de residus. Es tracta d’implementar una nova economia, circular -no lineal-, basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia.

Amb TCQi GMA podràs identificar els paràmetres més importants a tenir en compte per a la teva obra seguint els criteris de l’Economia Circular. Convertint-se en l’únic programa del mercat que t’ajuda en aquesta tasca.

En 2015 l’ONU va aprovar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que formen part de l’Agenda 2030, un pla perquè els països i les seves societats construeixin un futur sostenible mitjançant una sèrie de mesures que van des de l’eliminació de la pobresa fins a la igualtat dels drets de la dona, l’educació, el canvi climàtic i el disseny de les ciutats.

Ajuda’ns a complir amb tots ells, nosaltres et proporcionem la metodologia de treball, treballem per un futur millor, amb tu.

Segueix-nos en xarxes socials per a esbrinar com t’ajudarem.

El nostre principal objectiu actual és el canvi climàtic, quan aquest sigui reduït, l’aigua, es convertirà en el següent punt clau a donar resposta. Actuar de manera anticipada ens ajudarà a no arribar a un punt d’emergència climàtica de nou.

El mal ús de l’aigua, la pobresa hídrica, l’augment progressiu del consum d’aigua, la mala gestió d’aquesta, i l’existència d’instal·lacions i grans infraestructures deficients i obsoletes, poden ser les causes del problema de l’aigua a nivell mundial. La conscienciació social i política respecte de l’ús responsable de l’aigua, al costat dels avanços en tecnologia enfocats al consum i sanejament eficient poden ser solucions efectives, tant a nivell urbà com domèstic.

Per això, és summament important el consum i l’ús eficient de l’aigua. En el nostre cas, l’ús eficient de l’aigua en les construccions, en el seu disseny, etc. és un aspecte que hem de gestionar.

Des de l’ITeC, continuem treballant en l’actualització i millora de la nostra metodologia de treball per a avançar-nos a un futur que no és tan llunyà.

Una altra mirada al nostre món

 • L’ITeC està totalment compromès amb els avantatges i oportunitats que l’ús de la tecnologia ens ofereix per acceptar la nostra responsabilitat ambiental. En aplicar la metodologia ITeC en el nostre treball, ja sigui com a arquitecte, constructor, promotor, gestor de manteniment…, serem conscients dels impactes que la nostra activitat està causant en l’ambient.
 • La tecnologia s’ha convertit en part de la nostra vida quotidiana i TCQi GMA l’aprofita al màxim.

Permet-nos ambientalitzar la gestió de dades de la teva empresa.

 • ITeC té l’experiència necessària per digitalitzar tot el procés de construcció, seguint aquests passos:
  • Analitzar el nivell de digitalització del treball d’una empresa.
  • Involucrar a les persones per entendre el canvi en la mentalitat necessària.
  • Crear el programa de formació personal de cada empresa.
  • Transformar els processos manuals a processos digitals.
  • Incorporar criteris ambientals en la presa de decisions.
  • Definir els impactes ambientals trobats en les activitats diàries de l’empresa.
 • Et guiem en els primers passos i et donem les eines necessàries per consolidar aquesta ambientalització.
 • La digitalització del treball és única en cada empresa i requereix una solució personalitzada per a cada necessitat.

Bases de dades ambientals

 • Integrem dades per a empreses privades i per a ús públic, respectant sempre les normes d’avaluació del cicle de vida i personalitzant el treball per a cada país.
 • Totes les bases de dades generades per ITeC proporcionen un ús fàcil als consumidors finals i eliminar la necessitat d’incorporar dades manuals en els models de treball.
 • Combinades amb el programari TCQi GMA, compleixen amb els requisits de qualitat de les principals certificacions ambientals utilitzades en el sector. Donar resposta a VERDE, DGNB, LEED, L2C o BREEAM és més fàcil amb el nostre metodologia.
 • Si ets fabricador i disposes d’informació ambiental dels teus productes, o si desitges crear-la de la manera digital més nova, contacta’ns en ambiental@itec.cat
 • Accedeix a les bases de dades de les empreses amb la informació ambiental que necessites per a la teva pròpia Anàlisi de cicle de vida. Tota la informació ambiental de les empreses és gratuïta a la nostra web.
 • Realitza el càlcul d’ACV i esbrina el consum futur del teu projecte i descobreix l’economia circular.
  Mesurar l’impacte ambiental és ara més fàcil que mai!