TCQi/TCQ – Planificació i seguiment temporal

TCQi-PLA icona

Mòdul que permet desenvolupar el pla de treballs de projectes/obres i realitzar-ne el seu seguiment. Permet la ràpida identificació del camí crític, realitzar l’associació econòmica de les activitats del pla, podent generar la previsió de certificacions i fus de certificacions.

La planificació temporal de l’obra es basa en una xarxa de precedències múltiples, formada pel conjunt d’activitats que defineixen l’obra i els lligams.

Amb l’anàlisi temporal es valida la coherència de la xarxa, de manera que cada una de les seves activitats tingui condicionat l’inici i el final. Les possibles mancances de coherència de la xarxa es presenten de forma ordenada, facilitant-ne la correcció. Verificada la idoneïtat de la xarxa, s’obté com a resultat la data d’acabament de l’obra, així com les dates primeres i últimes d’inici i de fi de cada activitat i, en conseqüència, les folgances inicials o finals. Aquesta informació es representa gràficament en un diagrama de Gantt.

Avança en el procés de digitalització de les teves dades

 • Gestiona el pla de treballs al núvol de forma col·laborativa
 • Beneficia’t de la traçabilitat de la informació en tot el procés
 • Sempre actualitzat, des de qualsevol punt, des de qualsevol dispositiu en temps real/li>
 • Defineix fàcilment els diferents tipus de permisos en compartir les teves certificacions amb altres usuaris
 • Compatible amb plans de treball creades en TCQ 5.4 (amb estàndards BIM oberts)
 • Inclou visor d’arxius IFC
 • Associació de línies de pressupost a tasques des del model IFC
 • Representació temporal del pla de treballs en el BIMViewer
 • Possibilitat de visualitzar l’evolució del projecte BIM en estat Time-Lapse
 • Informació dades BIM a dades de la tasca
 • Treball amb fitxers IFC federats (.bvf)

Pla de treball

 • Creació i manteniment del pla de treball
 • Creació automàtica del pla a partir del pressupost del projecte o de l’establert en el pla de qualitat
 • Representació gràfica de Gantt i de la xarxa de precedències
 • Edició gràfica del pla sobre el Gantt
 • Establiment de lligams múltiples entre activitats del tipus II, FI, IF, FF
 • Associació entre activitats o activitats resum, i línies de pressupost
 • Creació i manteniment de funcions de distribució dels imports de les activitats durant el període d’execució
 • Càlcul de durades de partides i tasques a partir dels rendiments diaris de les partides d’obra
 • Anàlisi temporal del pla
 • Actualització del progrés

Eines BIM

 • Inclou visor d’arxius IFC
 • Associació de línies de pressupost a tasques des del model IFC
 • Representació temporal del pla de treballs en el BIMViewer
 • Possibilitat de visualitzar l’evolució del projecte BIM en estat Time-Lapse
 • Informació dades BIM a dades de la tasca
 • Treball amb fitxers IFC federats (.bvf)

Llistats

 • Llistats amb la informació més rellevant de la planificació: activitats, lligams, resultats de l’anàlisi, relacions entre el pressupost i les activitats, previsió de certificacions, etc

Altres utilitats

 • Manteniment de calendaris i associació de diferents calendaris per a cada activitat i lligam
 • Anàlisi econòmica lligada a l’anàlisi temporal
 • Gràfiques de previsió de certificacions
 • Importació/exportació de fitxers en format XML