TCQi

TCQi és software per a construcció virtual, Software-as-a-Service (SaaS) del procés constructiu, basada en la metodologia TCQ i les aportacions dels seus usuaris, que inclou 12 mòduls per a la Gestiò Col·laborativa i Integral de Projectes i Obres durant TOT el seu cicle de vida, així com les millores i avantatges de les TIC (entorn internet).

S’accedeix al TCQi des de: tcqi.eu

S’accedeix a l’ajuda del TCQi des de: wiki.itec.cat

Descripció dels mòduls de TCQi

TCQi-PRE icona

Pressupost i condicions tècniques
Mòdul que permet la creació de pressupostos, la comparació entre ells i generar una àmplia gamma d’informes referents al pressupost així com les condicions tècniques del projecte.

TCQi-SEG icona

Certificació i seguiment econòmic
Mòdul que permet realitzar el seguiment econòmic dels projectes/obres, incloure nous preus contradictoris, així com preparar els documents de les relacions valorades i tancament final d’obra.

TCQi-PLA icona

Planificació i seguiment temporal
Mòdul que permet desenvolupar el pla de treballs de projectes/obres i realitzar-ne el seu seguiment. Permet la ràpida identificació del camí crític, realitzar l’associació econòmica de les activitats del pla, podent generar la previsió de certificacions i fus de certificacions.

TCQi-ESS icona

Estudis i plans de seguretat i salut
Mòdul que permet elaborar els documents necessaris per obtenir l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS), Estudi de Seguretat i Salut (ESS) i el Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com el seu seguiment per a la verificació de la seva correcta aplicació de les mesures preventives i de les proteccions per l’execució de les activitats d’obra.

TCQi-GCQ icona

Gestió de control de qualitat
Mòdul que permet crear els documents necessaris del pla/programa de control de qualitat i realitzar-ne el seu seguiment, permetent la gestió documental dels controls i assaigs (entrada de resultats, comprovació del compliment de la normativa vigent (EHE, CTE), la localització en GIS), així com generar llistats de seguiment i gestió.

TCQi-GMA icona

Gestió del model ambiental
Mòdul que permet elaborar els documents necessaris de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolicions i analitzar els diversos impactes ambientals que provoquen els materials de construcció i la seva posada a obra, al llarg de tot el cicle de vida de l’obra.

TCQi-ADM-icona

Administrador d’usuaris
Mòdul que permet la gestió d’accesos al programari TCQi i els seus mòduls, mitjançant la gestió d’entitats, usuaris, i productes del programari TCQi i dels bancs als que té permisos l’entitat.

TCQi-COF icona

Licitació i comparació d’ofertes
Mòdul que permet comparar el pressupost base de licitació amb els pressupostos dels diferents ofertants, generats amb el mòdul de Pressupostos del TCQ.

TCQi-COL icona

Gestió centralitzada de dades d’obres i projectes
Portal informàtic estructurat, d’accés restringit a través d’internet que permet l’organització/arxiu de tota la informació i documentació d’un expedient (projecte/obra) al llarg de totes les fases d’aquest, a base de carpetes segons l’estructura requerida pel client.

  • En desenvolupament

TCQi-MNT icona

Planificació i gestió de manteniment
Mòdul que permet la definició del pla de manteniment d’un edifici mitjançant la selecció dels elements d’edificació, de les instal·lacions i de la urbanització dels edificis i el seu entorn.

TCQi-GCC icona

Estudi, control i gestió de costos durant l’execució de l’obra
Mòdul que permet realitzar el control de costos de l’obra en totes les seves fases des de la perspectiva del Contractista (estudi, oferta, control execució obra, tancament).

  • En desenvolupament

TCQi-EDC icona

Estimació del cost d’una obra previ al projecte
Mòdul que permet compilar informació/dades d’obres finalitzades i posteriorment facilita l’explotació d’aquestes dades amb finalitats estadístiques.

  • En desenvolupament

Avantatges TCQi

  • Treballar en el núvol des de qualsevol suport i ubicació des d’usuari virtual.
  • Treball col·laboratiu, poden ser compartides obres entre diferents entitats i/o usuaris.
  • Gestió integral de projectes/obres que engloba totes les fases del cicle de vida del projecte i des de tots els seus àmbits.
  • Actualització automàtica del software i emmagatzematge.
  • Interrelació de la informació entre mòduls (millor gestió de futurs projectes).
  • Contribueix a la digitalització del procés constructiu.