TCQi/TCQ – Pressupost i condicions tècniques

TCQi-PRE icona

Mòdul que permet la creació de pressupostos, la comparació entre ells i generar una àmplia gamma d’informes referents al pressupost així com les condicions tècniques del projecte.

A partir dels amidaments, que es poden incorporar amb la lectura gràfica de fitxers o la connexió amb programes d’amidaments gràfics, elabora els pressupostos i els plecs de condicions de les obres.

Permet interactuar amb les principals plataformes de modelat BIM per tal de poder realitzar pressupostos.

Crea i manté pressupostos, que s’organitzen en una estructura jeràrquica de fins a 9 nivells de desglossament en el capitulat de l’obra i permeten una estructura desequilibrada, és a dir, no cal que totes les línies del pressupost estiguin assignades al mateix nivell, sinó que, en funció de la naturalesa de l’obra, el projectista té plena llibertat per desglossar cada part del pressupost fins al nivell que li convingui; el darrer nivell és la línia de pressupost. A cada línia s’assigna un preu, que pot procedir d’un banc o ser de nova creació, i un amidament (directe o detallat).

Avança en el procés de digitalització de les teves dades

 • Gestiona els teus pressupostos al núvol de forma col·laborativa
 • Beneficia’t de la traçabilitat de la informació en tot el procés
 • Sempre actualitzat, des de qualsevol punt, des de qualsevol dispositiu en temps real
 • Defineix fàcilment els diferents tipus de permisos en compartir els teus pressupostos amb altres usuaris
 • Compatible amb pressupostos creats en TCQ 5.4 (pressupostos paramètrics, amb estàndards BIM oberts)

Pressupost

 • Creació i manteniment de l’estructura del pressupost
 • Compatible amb els bancs de preus per internet, segons el format FIEBDC-3/2016
 • Incorporació de línies a partir dels preus del banc
 • Creació i modificació de nous elements o preus
 • Incorporació del concepte «percentatge», d’acord amb l’establert en el format FIEBDC-3
 • Possibilitat d’agrupar partides
 • Clonació de la vista de pressupostos
 • Còpia de l’estructura d’un altre pressupost
 • Creació de pressupostos paramètrics
 • Creació i manteniment de plantilles i estructures de pressupost
 • Operacions gràfiques per copiar, enganxar, reordenar i esborrar línies i fragments de pressupost
 • Exportar el pressupost a format excel, incloent-hi les fórmules de càlcul a les seves cel·les

Eines BIM

 • Inclou visor d’arxius IFC
 • Visualització del grau d’implementació BIM
 • Localització de tipus BIM des del visor
 • Incorporació d’amidaments multiplataforma, Autodesk-Revit, Graphisoft-Archicad, Nemestcheck-Allplan, Bentley-Aecosim i Trimble-Tekla Structures
 • Vinculació i importació d’amidaments des de model BIM del projecte
 • Importació directa de partides d’obra des d’un model BIM elaborat amb objectes en estàndard eCOB®
 • Utilització de les fórmules predefinides a l’associació de tipus IFC a partida d’obra
 • Vinculació de tipus BIM a múltiples partides d’obra amb variants
 • Exportació a format IFC2x3 del pressupost
 • Importar i exportar en format IFC4
 • Treball amb múltiples arxius IFC
 • Treball amb fitxers IFC federats (.bvf)
 • Decodificació inversa de GUID per a Aecosim

Amidaments

 • Incorporació d’amidaments detallats i/o directes d’altres pressupostos
 • Amidaments paramètrics, amb vinculació a diferents partides de pressupost
 • Importar amidaments d’altres pressupostos en format TCQ i FIEBDC-3
 • Introducció dels amidaments de forma gràfica a partir de programes de CAD (dxf, dwg, bmp,…)
 • Ordenació de les línies d’amidaments
 • Extracció de la capçalera de les línies d’amidaments
 • Agrupar/desagrupar línies d’amidament iguals
 • Definir, guardar i copiar fórmules de càlcul d’amidaments complexos i d’aplicació relativament contínua, i mostrar en pantalla un conjunt de diferents operadors i funcions definides
 • Inclusió d’un conjunt de fórmules utilitzades en el càlcul dels amidaments detallats, d’ús freqüent en el camp de l’obra civil i l’edificació
 • Fórmules condicionals
 • Ajuda per l’edició de fórmules

Llistats

 • Llistats oficials i de treball del pressupost
 • Llistats segons nova llei de contractes del sector públic
 • Llistat d’hores de mà d’obra per capítols
 • Llistats sense GUID
 • Últim full per al coneixement de l’administració
 • Configuració dels llistats a partir dels existents
 • Importació de gràfics associats als plecs de condicions
 • Importació directa dels plecs de condicions tècniques des de fitxers FIEBDC-3, o a partir de textos en format txt, doc o rtf; també permet la incorporació d’informació en els diferents nivells en què cadascun dels elements constructius està classificat, fins i tot en el del propi element

Altres utilitats

 • Recàlcul del pressupost
 • Càlcul automàtic de la partida d’acció cultural
 • Utilitats per buscar partides, estadístiques de partides i elements
 • Adaptació de preus
 • Possibilitat d’ajustar l’import total del pressupost aplicant als preus elementals un coeficient
 • Possibilitat d’ajustar l’import d’un capítol de pressupost
 • Possibilitat d’ajustar l’import total del pressupost per coeficients
 • Adaptació de la precisió decimal de cadascun dels camps numèrics del pressupost
 • Triar tipus de moneda per a confeccionar un pressupost
 • Obtenir el pressupost d’una obra en una moneda diferent a la inicial, fent ús d’un factor de canvi o equivalència que es pot obtenir en línia per internet
 • Importació i exportació d’arxius FIEBDC-3, amb recodificació automàtica a l’importar un fitxer .bc3 i exportació a fitxer .bc3 amb el codi original
 • Importació i exportació d’arxius d’excel