TCQ – Licitació i comparació d’ofertes

TCQi-COF icona

Mòdul que permet comparar el pressupost base de licitació amb els pressupostos dels diferents ofertants, generats amb el mòdul de Pressupostos del TCQ.

NOTA: el mòdul corresponent al TCQi COF al núvol es troba en fase de desenvolupament. Només és disponible el mòdul TCQ versió escriptori

Tanmateix, permet l’establiment de diferents nivells d’homogeneïtzació d’ofertes i criteris de rebuig de les ofertes. Al final del procés d’homogeneïtzació, permet generar informes comparatius des de diferents nivells (global, per capítol, per partides) on es reflecteixen els canvis realitzats pels ofertants i els canvis durant el procés d’homogeneïtzació.

Pressupost oferta

 • Creació de la licitació
 • Procés d’homogeneïtzació
 • Detecció de canvis a l’estructura del pressupost a nivell obra, nivell capítol i partides
 • Detecció de canvis als amidaments de les partides del pressupost base
 • Detecció de canvis al preu de les partides fixes
 • Detecció de canvis a l’estructura del pressupost a nivel obra, nivel capítol i partides
 • Resum comparatiu de les ofertes

Llistats

 • Llistat de comparació global
 • Llistat de comparació per nivells
 • Llistat de comparació d’estadística de partides
 • Llistat de comparació d’elements del banc de la base
 • Llistat resum d’ofertes

Estadístiques

 • Partides de major preu unitari
 • Partides de major amidament
 • Partides de major import
 • Partides que conformen un percentatge del pressupost
 • Partides més significatives