Generalitats

El DAU, Document d’Adequació a l’Ús, és la declaració de l’opinió favorable de les prestacions d’un producte o sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, en l’àmbit de l’edificació i de l’enginyeria civil.

Un DAU avalua l’aptitud per a l’ús previst d’una solució constructiva, prenent com a base els nivells objectius o valors límit exigibles a les obres de construcció i les exigències funcionals que s’estableixen cas per cas.

El DAU l’elabora i atorga l’ITeC que, d’acord amb la Resolució del Ministerio de Vivienda de 3 de setembre de 2010, s’inscriu en el Registro General del Código Técnico de la Edificación, com a organisme autoritzat per a la concessió del DAU, en tant que avaluació tècnica de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors.

Enllaç a la inscripció al registre

El DAU es refereix en general al context reglamentari espanyol, si bé poden considerar-se específicament d’altres àmbits reglamentaris sectorials i geogràfics propis de cada producte.

El context reglamentari espanyol queda definit en l’àmbit de l’edificació bàsicament per la LOE-Ley de Ordenación de la Edificación-, que fixa els requisits bàsics dels edificis, i pel CTE-Código Técnico de la Edificación-, que desenvolupa aquests requisits en forma de les exigències bàsiques. En l’àmbit de l’enginyeria civil es consideren les diferents disposicions reglamentàries aprovades per l’Administració.

El DAU adopta l’enfoc per prestacions i objectius que és propi del plantejament del CTE, així com el llenguatge tècnic harmonitzat europeu, per tal de descriure i caracteritzar les prestacions dels productes en consonància amb les formes més actuals d’expressar les exigències bàsiques prestacionals a la reglamentació.

El DAU és un instrument per al foment de la innovació i el desenvolupament tecnològic en el sector de la construcció, ja que avalua la idoneïtat tècnica dels productes i sistemes constructius innovadors, per als quals no existeixen criteris normatius consolidats. D’aquesta manera el DAU fa possible la comercialització i l’ús a les obres d’aquests productes innovadors o no tradicionals, sota criteris tècnics documentats i reconeguts.