DAU emesos

Índex BEDEC
Vigència
DAU 20/116
Granchio i Mini Hercules
Sistemes d'encofrats perduts de PP per a realçament de terres.
Document: dau_20_116_a0e.pdf en castellà    
29.01.20 al 29.01.25
DAU 20/115 A
Sistema Placotherm® Integra Glasroc® X
Sistema de tancament de façana amb subestructura d’entramat metàl·lic autoportant, placa de guix laminat reforçat amb fibres i revestiment exterior, per a obra nova i rehabilitació.
Document: document_web_dau (1).pdf en castellà    
30.03.20 al 29.03.25
DAU 19/114 A
SikaTack® Panel
Sistema de fixació oculta mitjançant adhesiu per a la unió de revestiments opacs exteriors de façana ventilada sobre subestructura d'alumini de perfils verticals, en obra nova i rehabilitació.
Document: dau_19_114_a1e.pdf en castellà    
19.07.19 al 18.07.24
DAU 19/112 A
CROCADE
Sistema d'extinció automàtic d'incendis en cuines comercials.
Document: document_web_dau.pdf en castellà    
13.03.19 al 12.03.24
DAU 18/111 B
Fusio-technik Fires
Canonades de plàstic per a sistemes fixos de lluita contra incendis.
Document: dau_18_111_b1e.pdf en castellà    
10.04.19 al 04.12.23
Sistema d’impermeabilització de cobertes planes.
Document: dau_18_110_a0e.pdf en castellà    
12.06.18 al 11.06.23
DAU 17/108 A
Piloedre
Sistema de fonamentació d’estructures lleugeres
Document: dau_17_108_a0e.pdf en castellà    
08.05.17 al 07.05.22
DAU 17/107 A
webertherm® ceramic optima
webertherm® ceramic plus
Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb panells aïllants tèrmics i acabat ceràmic per a obra nova i rehabilitació.
Document: dau_17_107_a0e.pdf en castellà    
27.10.17 al 27.10.22
DAU 17/105 B
Sistema Placotherm V Glasroc X
Sistema de full exterior de façana ventilada o no ventilada, amb subestructura d’alumini, placa de guix reforçada amb teixit de fibres i revestiment exterior continu per a obra nova i rehabilitació.
Document: document_web_dau.pdf en castellà    document_web_dau.pdf en anglès    
29.05.17 al 28.05.22
DAU 17/104 B
Elastospray LWP 1672/1:IsoPMDI 92140
Sistema d'escuma de poliuretà bicomponent aplicada in situ per a l'aïllament tèrmic i la contribució a la impermeabilització de la façana.
Document: dau_17_104_b0e.pdf en castellà    dau_17_104_b0a.pdf en anglès    
26.04.17 al 25.04.22
DAU 17/103 C
Envans secs amb placa de fibra-guix fermacell
Sistema d’envans i extradossats
Document: dau_17_103_c0e.pdf en castellà    
11.04.17 al 10.04.22
DAU 16/100 B
weber industryfloor
Sistema per a l’anivellament i la reparació en capa fina de sòls industrials i pàrquings, tant en rehabilitació com en obra nova.
Document: dau_16_100_b0e.pdf en castellà    
09.03.16 al 08.03.21
DAU 16/099 B
Max® Exterior i Max® Universal. Sistema ME05
Panell compacte HPL per al seu ús com a revestiment exterior fixat mitjançant grapes o perfils guia horitzontals ocults sobre una subestructura metàl·lica (acer o alumini) en tancaments de façana ventilada.
Document: dau_16_099_b0e.pdf en castellà    
09.06.16 al 08.06.21
DAU 16/098 A
Max® Exterior i Max® Universal. Sistema ME01
Panell HPL compacte per al seu ús com a revestiment exterior fixat mitjançant fixacions ocultes, abraçadora i perfils horitzontals sobre una subestructura metàl·lica (acer o alumini) en tancaments de façana ventilada.
Document: dau_16_098_a0e.pdf en castellà    
09.06.16 al 08.06.21
DAU 16/097 A
Max® Exterior i Max® Universal. Sistema ME08
Panell compacte HPL per al seu ús com a revestiment exterior fixat mitjançant cargols o reblons vists sobre una subestructura metàl·lica (acer o alumini) en tancaments de façana ventilada
Document: dau_16_097_a0e.pdf en castellà    
09.06.16 al 08.06.21
DAU 15/096 C
Geoconnect® LL
Connector per a la transmissió d’esforços tallants entre elements estructurals de formigó: lloses, lloses i bigues o suports, i entre murs, creant un junt de dilatació a la unió.
Document: dau_15_096_c0e.pdf en castellà    tablas_de_uso_05.12.2018.pdf Taula d'ús (castellà)    tablas_de_uso_(inglés)_05.12.2018.pdf Taula d'ús (anglès)    
24.11.15 al 23.11.20
DAU 15/095 D
Geoconnect® MP
Connector per a la transmissió d’esforços tallants entre elements estructurals de formigó: bigues, lloses o sostres a murs, pilotatges o suports de formigó, sense desplaçament relatiu entre ells.
Document: dau_15_095_d0e.pdf en castellà    dau_15_095_d0a.pdf en anglès    
24.11.15 al 23.11.20
DAU 15/093 B
Casa Hormipresa
Estructura i obra grossa de la casa industrialitzada Casa Hormipresa
Document: dau_15_093_b0c.pdf en català    dau_15_093_b0e.pdf en castellà    
24.03.20 al 23.03.25
DAU 14/092 B
Sistema FCVAE ACE
Sistema de subestructura d’acer galvanitzat per a la fixació de plaques de revestiment a façanes ventilades
Document: dau_14_092_b0e.pdf en castellà    
18.12.19 al 17.12.24
DAU 14/091 B
Sistema FCVAE ALU
Sistema de subestructura d’alumini per a la fixació de plaques de revestiment a façanes ventilades
Document: dau_14_091_b0e.pdf en castellà    
18.12.19 al 17.12.24
DAU 14/089 C
Sistema Placotherm V Aquaroc®
Sistema de full exterior de façana ventilada o no ventilada, amb subestructura d’alumini, placa de ciment reforçada amb fibres i revestiment exterior continu per a obra nova i rehabilitació
Document: document_web_dau.pdf en castellà    
18.02.20 al 17.02.25
DAU 14/088 B
webercal revoco
Morter de calç acolorit per al revestiment de façanes.
Document: dau_14_088_b0e.pdf en castellà    dau_14_088_b0f.pdf en francès    
22.10.19 al 21.10.24
DAU 14/086 C
Cáviti®
Sistema de peces plàstiques per a la formació d’encofrats perduts en la construcció de terres elevats en general i en substitució de forjats sanitaris tradicionals.
Document: dau_14_086_c0e.pdf en castellà    dau_14_086_c0a.pdf en anglès    
22.12.19 al 21.12.24
DAU 14/084 B
Sistema Aquapanel® WL131C, WL132C, WL331C y WL332C
Sistema de full exterior de façana ventilada o no ventilada amb subestructura d’alumini, placa de ciment i revestiment exterior continu per a obra nova i rehabilitació.
Document: dau_14_084_b0e.pdf en castellà    
19.06.19 al 18.06.24
DAU 14/082 B
Façana integral fermacell Powerpanel H20
Sistema d’entramat metàl·lic autoportant amb revestiment exterior continu, per al seu ús com a tancament complet de façana no ventilada.
Document: dau_14_082_b0e.pdf en castellà    
07.03.19 al 06.03.24
DAU 13/080 C
Thermabead®
Poliestirè granulat per a l'aïllament tèrmic de cambres d'aire en murs de fàbrica de doble fulla per a la seva rehabilitació energètica.
Document: dau_13_080_c0e.pdf en castellà    
27.06.18 al 26.06.23
DAU 13/079 C
Forli
Sistema de construcció de sostres unidireccionals i reticulars mitjançant el muntatge a obra dels components realitzats d'EPS damunt un encofrat continu, quedant incorporat en ell, sense contribuir a la seva capacitat resistent i constituint el sistema alleugeridor d'aquest sostre.
Document: dau_13_079_c1e.pdf en castellà    
19.03.18 al 18.03.23
DAU 12/078 C
Polyrey Façanes. Panell Compacte Exterior
Panell compacte HPL per al seu us com a revestiment exterior fitxat a subestructura metàl·lica (acer o alumini) en tancaments de façana ventilada.
Document: dau_12_078_c0e.pdf en castellà    
22.01.18 al 21.01.23
DAU 12/077 C
Polyrey Façanes. Panell Compacte Exterior
Panell compacte HPL per al seu us com a revestiment exterior fitxat a subestructura de fusta en tancaments de façana ventilada.
Document: dau_12_077_c0e.pdf en castellà    
22.01.18 al 21.01.23
DAU 12/076 C
Sistema G.H.A.S.®
Sistema constructiu basat en ancoratges de retenció i armadures de juntura de filada per l'execució de murs d'obra de fàbrica autoportants per al seu ús com a full exterior en tancaments de façanes ventilades o no ventilades.
Document: dau_12_076_c3e.pdf en castellà    
25.09.17 al 24.09.22
DAU 12/074 C
Sistema Aquapanel® WL121C, WL122C, WL321C i WL322C
Sistema de full exterior de façana ventilada o no ventilada amb subestructura d’acer galvanitzat, placa de ciment i revestiment exterior continu per a obra nova i rehabilitació.
Document: dau_12_074_c1e.pdf en castellà    
12.04.17 al 11.04.22
DAU 10/065 C
Sistema de Grapa Vista (DGV) i sistema de Grapa Oculta (DGO)
Sistemes DGV i DGO de grapes (vistes i ocultes) d'acer inoxidable i subestructura d'alumini per a la fixació de plaques de revestiments en façanes ventilades.
Document: dau_10_065_c1e.pdf en castellà    
22.12.15 al 21.12.20
DAU 10/063 C
Megabrick®
Envans de peces ceràmiques encadellades de gran format.
Document: dau_10_063_c1e.pdf en castellà    
25.03.19 al 02.11.20
DAU 10/062 D
Sistema Epsilon O
Sistema de grapes i subestructura de alumini per a la fixació de plaques de revestiment en façanes ventilades
Document: dau_10_062_d0e.pdf en castellà    
29.01.20 al 14.10.24
DAU 09/052 F
Aquapanel® Outdoor Sistemes WM311.C i WM411.C
Sistema d'entramat metàl·lic autoportant amb revestiment exterior continu, per al seu ús com a tancament complet de façana no ventilada.
Document: dau_09_052_f0e.pdf en castellà    
28.01.19 al 27.01.24
DAU 09/051 F
Aquapanel® Outdoor Sistema WM111.C
Sistema d'entramat metàl·lic autoportant per al seu ús com a full interior a façanes ventilades.
Document: dau_09_051_f0e.pdf en castellà    
28.01.19 al 27.01.24
DAU 05/027 G
weberpral prisma
Morter monocapa weber.pral prisma per a revestiment de façanes.
Document: dau_05_027_g0e.pdf en castellà    dau_05_027_g0f.pdf en francès    
02.01.20 al 01.01.25
DAU 04/025 E
Masterseal® 501, 531, 550 y 573
Tractaments de millora de la impermeabilització per a estructures de formigó de contenció d'aigua (també aigua potable) i per a murs de formigó soterrats sota pressió d'aigua positiva (Masterseal® 501 i 531) i negativa (Masterseal® 501). Impermeabilitzant per a estructures de formigó de contenció d'aigua (també aigua potable) i per a murs de formigó soterrats sota pressió d'aigua positiva (Masterseal® 550). Obturador de vies d'aigua en suports de formigó (Masterseal® 573).
Document: dau_04_025_e1e.pdf en castellà    
01.07.19 al 30.06.24
DAU 03/012 I
Ytong-Siporex
Sistema d'obra de fàbrica d'un full de blocs de formigó cel·lular curat en autoclau i junta fina de morter cola, per a la construcció de murs portants
Document: dau_03_012_i0e.pdf en castellà    
7.11.18 al 6.11.23
DAU 03/008 E
Termoarcilla®
Sistema d'obra de fàbrica, d'un full, revestit per ambdues cares, executat amb blocs ceràmics d'argila alleugerida (Termoarcilla®), per a la construcció de murs portants i tancaments exteriors a edificis per a ús residencial.
Document: dau_03_008_e2e.pdf en castellà    associat_termoarcilla_a2e.pdf Document de criteris (castellà)    
22.05.18 al 21.05.23