A qui s’adreça i requisits del DAU

El DAU, Document d’Adequació a l’Ús, el poden sol·licitar a l’ITeC el fabricant d’un producte o d’un sistema o el representant legal del mateix.

El DAU s’adreça a productes de construcció que:

 • No disposen de norma.
 • Es desvien significativament de la norma que els és d’aplicació.
 • Tot i que disposen de norma de producte, constitueixen sistemes no normats.

A més, cal que:

 • El producte i el sistema constructiu estiguin identificats i definits.
 • Els usos previstos estiguin definits.
 • Les solucions constructives estiguin definides.
 • El producte es fabriqui segons un procés de producció que disposi d’un sistema de control consolidat i documentat que en garanteixi l’homogeneïtat.
 • El producte disposi de certa experiència al mercat i a les obres. Si no és així, s’estableixen condicions especials per a la concessió i el seguiment de la vigència del DAU del producte en qüestió, que es basen en el seguiment d’obres pilot o, en general, en un seguiment específic del comportament a l’obra del sistema.
 • Els productes en fase de desenvolupament no són objecte de DAU.

En un DAU es consideren tant les prestacions del producte amb relació a l’ús com les dels elements que es construeixen amb aquests productes, sobre la base de les solucions constructives proposades.

El DAU avalua les prestacions del producte i dels elements d’obra construïts segons els criteris establerts al DAU en relació amb les exigències bàsiques de qualitat dels edificis definides al Codi Tècnic de l’Edificació i els requisits bàsics del Reglament de Productes de la Construcció (UE) 305/2011 .

 • Seguretat estructural (resistència mecànica i estabilitat).
 • Seguretat en cas d’incendi.
 • Salubritat (higiene, salut i protecció del medi ambient).
 • Seguretat d’utilització.
 • Protecció contra el soroll.
 • Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.

També s’avaluen altres exigències de tipus funcional referides a requisits de durabilitat i servei, que s’estableixen cas per cas.

El DAU pren com a referència el marc reglamentari vigent a Espanya, el qual fixa nivells exigencials per als diferents elements de les obres de construcció. Tot i això, un DAU també pot considerar altres àmbits reglamentaris si el titular hi està interessat.

En general, l’avaluació d’un DAU no suposa la conformitat del producte amb els requisits previstos per la normativa de seguretat i salut o de prevenció de riscos laborals, en relació amb la fabricació, distribució, instal·lació, ús i manteniment del producte.

El DAU aporta la caracterització del producte, així com els criteris de projecte i execució i les solucions constructives que els tècnics responsables de les obres necessiten per a la seva correcta concepció i execució, usant els productes i sistemes innovadors coberts pel DAU.

El DAU és un document viu, obert a la millora i a l’evolució tècnica dels productes i de la reglamentació de referència. En aquest sentit l’ITeC actualitza els DAU vigents a mesura que es van produint modificacions en el producte o en la reglamentació de referència. D’aquesta manera el DAU es manté sempre actualitzat a les possibles modificacions del Codi Tècnic, a l’existència de noves disposicions reglamentàries, o a qualsevol modificació de l’entorn normatiu motivada pel progrés de l’estat de l’art.