Com s’obté el DAU

Per tal d’obtenir un DAU, Document d’Adequació a l’Ús, l’interessat ha de seguir el procés de contractació, que s’estructura en les fases següents:

Sol·licitud

La sol·licitud d’un DAU es realitza omplint el formulari de contacte. La sol·licitud pot ser acceptada o denegada per l’ITeC, en funció que el producte objecte de la sol·licitud compleixi, o no compleixi, els requisits definits en el Reglament del DAU.

L’ITeC comunica al sol·licitant si el producte objecte de la sol·licitud disposa o està a punt de disposar d’una especificació tècnica harmonitzada (ENh o Guia de DITE) que li sigui d’aplicació i s’adigui amb l’abast del DAU.

Proposta

Cas que l’ITeC consideri que el producte sol·licitat pot ser, efectivament, objecte d’un DAU, presentarà una proposta on s’estableixin les accions que han de realitzar-se, els costos i la durada d’execució del procés.

Si la sol·licitud és denegada, l’ITeC ho comunica per escrit al sol·licitant.

Document contractual per a l’elaboració d’un DAU

Si el sol·licitant accepta la proposta, es redacta un document contractual específic per a l’elaboració del DAU.