Extracte del Reglament del DAU

El Reglament del DAU és el document que defineix les condicions que regulen l’elaboració, la concessió i el manteniment del document DAU.

A continuació trobareu, a títol informatiu, un extracte dels articles més rellevants que componen el Reglament del DAU.

Article II Definició

Un DAU és una declaració pública favorable de l’adequació als usos previstos d’un producte o sistema amb relació a les solucions constructives definides. Un DAU avalua l’aptitud per a l’ús previst d’una solució constructiva, prenent com a base els nivells objectius o valors límit exigibles a les obres de construcció i a exigències funcionals que s’estableixen cas per cas.

L’adequació a l’ús del producte o sistema es basa en el compliment dels criteris definits al Procediment Particular d’Avaluació (PPA) o a la Guia d’Avaluació, a través de les evidències obtingudes de:

 • Resultats d’assaigs del producte
 • Resultats d’assaigs del producte
 • Resultats d’assaigs i càlculs del sistema
 • Informació obtinguda a les visites d’obra realitzades
 • Auditoria del control de producció en fàbrica
 • Validació dels criteris de projecte i posada a l’obra

…..

Article III Abast

El DAU s’atorga a productes de construcció o sistemes fabricats industrialment, o a d’altres productes que intervinguin en els processos constructius.

S’entén per “producte de construcció” qualsevol producte o kit fabricat per ser incorporat amb caràcter permanent a les obres de construcció, en l’àmbit de l’edificació, la urbanització i l’enginyeria civil.

El DAU va adreçat a productes o sistemes que:

 • No disposen de norma contra la qual es puguin certificar.
 • Es desvien significativament de la norma que els seria d’aplicació.
 • Si bé disposen de norma de producte, no disposen de norma de sistema.

A més, cal que:

 • El producte i el sistema estiguin identificats i definits.
 • Els usos previstos estiguin definits.
 • Les solucions constructives estiguin definides.
 • El producte es fabriqui segons un procés de producció que disposi d’un sistema de control consolidat i documentat que en garanteixi l’homogeneïtat.
 • El producte disposi de certa experiència al mercat i a les obres. Si no és així, s’estableixen condicions especials per a la concessió i el seguiment de la vigència del DAU del producte en qüestió, que es basen en el seguiment d’obres pilot o, en general, en un seguiment específic del comportament a l’obra del sistema.
 • El sol·licitant i futur titular del DAU sigui el propietari legal del producte.

En un DAU es consideren tant les prestacions del producte amb relació a l’ús com les dels elements que es construeixen amb aquests productes, sobre la base de les solucions constructives proposades.

El DAU avalua les prestacions del producte i dels elements d’obra construïts segons els criteris establerts al DAU en relació amb les exigències bàsiques de qualitat dels edificis definides al Codi Tècnic de l’Edificació i els requisits bàsics del Reglament de Productes de la Construcció (UE) 305/2011:

 • Seguretat estructural (resistència mecànica i estabilitat).
 • Seguretat en cas d’incendi.
 • Salubritat (higiene, salut i protecció del medi ambient).
 • Seguretat d’utilització.
 • Protecció contra el soroll.
 • Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.

…..

Article IV Validesa

Un Document d’Adequació a l’Ús és vàlid durant 5 anys per a un producte fabricat o posat al mercat pel titular del DAU, produït a les plantes de producció que consten al DAU i amb els tipus genèrics i usos definits al mateix DAU. La validesa del DAU pot renovar-se, a petició del seu titular, per nous períodes de 5 anys. La validesa del DAU està subjecta al resultat positiu de les accions de seguiment periòdiques que du a terme l’ITeC, i sempre que els resultats de l’experiència acumulada en relació al seu ús no aconsellin modificar alguna de les condicions o especificacions establertes al DAU. Les condicions de seguiment i renovació del DAU es recullen a l’article XX.
….

Article VI Titularitat

El titular d’un DAU és el fabricant del producte objecte de DAU o l’agent autoritzat que el posa al mercat. En el cas d’un kit, el titular del DAU és el responsable del kit en el mercat.

Article VII Estructura

Un DAU s’edita en un format normalitzat i s’estructura en els capítols que es detallen a continuació:

 1. Descripció del sistema i usos previstos.
 2. Components del sistema.
 3. Fabricació.
 4. Control de la producció.
 5. Emmagatzematge i transport.
 6. Criteris de projecte i execució del sistema.
 7. Referències d’utilització.
 8. Visites d’obra.
 9. Avaluació d’assaigs i càlculs.
 10. Comissió d’Experts.
 11. Documents de referència.
 12. Avaluació de l’adequació a l’ús.
 13. Seguiment del DAU.
 14. Condicions d’ús del DAU.
 15. Llista de modificacions de la present edició.

…..

Article IX Compromisos

La signatura del document contractual per a l’elaboració d’un DAU suposa per al sol·licitant l’acceptació del Reglament del DAU. Com a mínim, aquest document contractual haurà de fer referència als compromisos de les parts descrits a continuació:

Per part del sol·licitant:

 • Aportar tota la documentació tècnica, referent al producte i a les solucions constructives, que li sigui requerida pels tècnics de l’ITeC per tal de dur a terme les diverses fases de l’estudi. El temps que el sol·licitant trigui a aportar tota aquesta informació condiciona la data d’inici d’elaboració del DAU.
 • Col·laborar amb l’ITeC, quan se’l requereixi, per comentar aquells aspectes i requisits que es considerin necessaris amb relació als sistemes constructius que són objecte de DAU.
 • Designar un representant que actuï com a interlocutor de l’ITeC durant el desenvolupament del projecte.
 • Participar en les reunions de revisió del projecte.
 • Aprovar els següents documents, elaborats en el transcurs del DAU:
  • Planificació inicial del projecte i les seves possibles modificacions.
  • Document de definicions del DAU: aquest document és la declaració oficial, per part del titular, de les característiques nominals del producte, del procés de fabricació, del sistema constructiu, dels criteris de projecte i de les instruccions de posada a l’obra.
 • Garantir la confidencialitat dels documents intermedis i de la informació de qualsevol tipus que, com a resultat del procés d’elaboració del DAU i d’acord amb el que estableix l’article X, li siguin facilitats per l’ITeC.
 • Facilitar a l’ITeC l’accés a les seves instal·lacions.
 • Si el sol·licitant desitja interrompre temporal o definitivament el procés l’elaboració del DAU, haurà de sol·licitar-ho per escrit a l’ITeC i sufragar les despeses dels treballs fets fins el moment.
 • Si el sol·licitant demana a l’ITeC que mantingui obert l’expedient d’un DAU interromput temporalment, cal que n’aboni els costos de manteniment d’acord amb les tarifes que l’ITeC hagi establert.
 • En aquells casos en què el DAU es plantegi com una avaluació conjunta de diverses empreses o d’una associació de fabricants del sistema objecte de DAU, es requerirà que el sol·licitant reflecteixi en el contracte les condicions sobre la titularitat del DAU resultant i el posterior ús de les evidències obtingudes durant el procés.

Per part de l’ITeC:

 • Aportar els mitjans tècnics i humans necessaris, així com la infrastructura tècnica i administrativa, per a la completa execució del treball contractat.
 • Elaborar, si cal, un document de sol·licitud d’informació inicial necessària per a l’elaboració del DAU, relatiu a:
  • La definició del sistema i usos previstos
  • La definició dels components del sistema
  • Els criteris de fabricació
  • Els criteris de control de producció
  • Els criteris d’emmagatzematge, transport, vida de prestatge i recepció a l’obra
  • Els criteris de projecte i execució del sistema constructiu
  • Una llista de referències d’obra (executades i en execució) i dades associades
 • Lliurar al sol·licitant un certificat d’inici de l’elaboració del DAU; aquest certificat s’emet una vegada l’ITeC ha rebut el contracte signat, el sol·licitant ha aportat la informació de definició del sistema i s’han complert les condicions que es recullen al contracte.
 • Designar un representant que actuï com a interlocutor del sol·licitant durant el desenvolupament del projecte.
 • Convocar les reunions de seguiment establertes en la planificació del projecte.
 • Comunicar al sol·licitant qualsevol resultat desfavorable que es pugui produir durant el procés per tal que pugui realitzar els canvis necessaris i aportar noves proves per a l’avaluació. Aquestes accions podran ocasionar modificacions en els terminis inicialment establerts i en els costos del procés d’avaluació.
 • Informar al sol·licitant del DAU sobre els comentaris rellevants emesos per la Comissió d’Experts.
 • Garantir la confidencialitat dels documents intermedis i de la informació de qualsevol tipus que li siguin facilitats pel sol·licitant en el transcurs del procés d’elaboració del DAU, així com de la documentació generada pel mateix ITeC, d’acord amb el que s’estableix a l’article X.
 • A petició del sol·licitant l’ITeC pot lliurar certificats que reflecteixin el nivell d’elaboració del DAU quan aquest es troba en les fases de treball intermèdies o finals. El sol·licitant haurà d’abonar el cost d’emissió d’aquests certificats segons les tarifes de l’ITeC.

…..

Article XV Acceptació

Acabada la fase d’elaboració, l’ITeC sotmet el DAU a l’acceptació del sol·licitant. Aquesta acceptació suposa, d’una banda, el permís del sol·licitant a l’ITeC per fer públic el DAU i els seus continguts i, per l’altra, el compromís del sol·licitant d’acceptar les condicions de concessió i seguiment del DAU (vegeu els articles XIX a XXII).

L’acceptació es formalitza mitjançant la signatura d’un document contractual anomenat Protocol d’acceptació del DAU, que particularitza les condicions de validesa i de seguiment del DAU descrites al present Reglament, al cas particular en qüestió.

La signatura del protocol d’acceptació és un pas previ a la concessió del DAU.

En el cas que el Protocol no sigui signat, es considerarà finalitzat el procés d’elaboració del DAU. El document deixarà de considerar-se un DAU en elaboració i no es podrà fer públic el seu contingut.

Article XVI Concessió i Registre

La concessió o denegació del DAU és responsabilitat de l’ITeC, a qui correspon en exclusiva aquesta potestat, per la qual cosa no pot ser delegada a entitats o persones externes. La decisió correspon al Director General de l’ITeC, basant-se en les evidències recollides i en l’opinió formulada per la Comissió d’Experts.

Quan un DAU no és concedit, el sol·licitant pot introduir les modificacions en el producte i/o el sistema productiu que portin al compliment dels requisits exigits. Si es produeix aquesta circumstància, l’ITeC realitza la reavaluació del producte, els costos extres de la qual, si existeixen, el sol·licitant es compromet a sufragar, de comú acord amb l’ITeC.

Si el sol·licitant no hi aplica cap modificació, la no concessió del DAU resulta definitiva i el sol·licitant ha d’assumir els costos d’elaboració del DAU fins a aquest moment.

La concessió del DAU porta implícita l’autorització d’ús, per part del titular, del segell DAU per al producte avaluat.