Avantatges del DAU

El DAU, Document d’Adequació a l’Ús, és una alternativa al buit normatiu existent per a una àmplia varietat de productes i solucions constructives no tradicionals.

A causa d’aquest buit normatiu molts fabricants es troben en la necessitat que un organisme reconegut avaluï la qualitat del seu producte en relació a l’ús a què va destinat, essent part d’una determinada solució constructiva.

També hi ha casos en què aquesta necessitat existeix fins i tot per a productes normats, les prestacions dels quals són conegudes, però que no ho són les prestacions i les condicions del sistema constructiu resultant de la posada a l’obra d’aquest producte.

Dirigida als casos esmentats, l’ITeC ha desenvolupat l’opció voluntària del Document d’Adequació a l’Ús, DAU, que compta amb el reconeixement oficial de l’Administració de l’Estat. El DAU és una opinió favorable per a la utilització d’un producte en relació a l’ús que es defineix en el DAU, basada en l’avaluació de la seva idoneïtat tècnica per als usos previstos. En un DAU es consideren tant les prestacions del producte en relació al seu ús com les dels elements constructius constituïts amb el producte, en base a les solucions constructives proposades.