Documentació que ha d’acompanyar al Marcatge CE

El fabricant té la responsabilitat d’emetre la Declaració de Prestacions i, quan sigui pertinent per les prestacions i usos del producte, s’ha d’acompanyar de la informació de seguretat i/o de les instruccions d’ús.

El fabricant també ha de disposar d’un dossier tècnic on es reculli tota la informació emprada i que tinguin relació amb el procés i les activitats per a l’avaluació, emissió de la Declaració de Prestacions i el marcatge CE del producte.

El dossier tècnic, entre d’altres documents, ha de recollir:

  • Les fitxes tècniques del producte, plànols, etc.
  • La norma harmonitzada o l’Avaluació Tècnica Europea.
  • La documentació definida per a l’Avaluació i Verificació de la Constància de Prestacions (AVCP)
  • El manual de control de producció a fàbrica.
  • La Documentació Tècnica Adequada, si és el cas.
  • La Documentació Tècnica Específica, si és el cas.

El dossier tècnic no s’ha de lliurar al client, únicament ha d’estar disponible per a l’Administració o per a les autoritats de vigilància de mercat. Com a mínim s’haurà de conservar durant un període de 10 anys.

Des de l’ITeC el podem assessorar en l’elaboració de la Declaració de Prestacions i en la confecció del Dossier Tècnic.