DAE

El DAE és el document que recull l’esquema d’avaluació harmonitzat a nivell europeu per als productes i usos no normats o innovadors.

El DAE inclou com a mínim una descripció general del producte, la llista de característiques essencials que siguin pertinents a efectes de l’ús previst pel fabricant, i acordat entre el fabricant i l’EOTA, així com els mètodes i criteris per avaluar les prestacions del producte respecte a aquestes característiques essencials. També inclou els principis per al control de producció en fàbrica que s’han d’aplicar.

El DAE s’aplica a productes i usos que no estan coberts o no estan totalment coberts per una especificació tècnica harmonitzada: norma europea harmonitzada, DAE o Guia DITE utilitzada com a DAE. En el cas de les normes harmonitzades, el DAE és d’aplicació quan:

  • El producte no entra en l’àmbit d’aplicació de cap norma harmonitzada.
  • Almenys per a una característica essencial, la norma harmonitzada no preveu cap mètode d’avaluació o el mètode d’avaluació no és adequat per al producte i usos previstos.

El DAE serveix de base per a la posterior preparació de l’Avaluació Tècnica Europea-ATE sol·licitada pel fabricant i la posterior Declaració de Prestacions i marcatge CE.

Com s’elabora el DAE?

Se segueix el procediment de l’Annex II del Reglament, complementat pels procediments interns de l’EOTA.

El procés d’un DAE s’inicia un cop confirmada la sol·licitud del fabricant per l’Organisme d’Avaluació Tècnica-OAT que ha rebut la sol·licitud, d’acord amb l’article 21(3) del Reglament.

El DAE es desenvolupa en el Grup de Treball dels OATs designats per l’Àrea de Producte corresponent, sota el lideratge de l’OAT que ha rebut la sol·licitud (OAT responsable), en condicions de confidencialitat.

A partir de l’aprovació del DAE, l’OAT responsable pot desenvolupar l’Avaluació Tècnica Europea-ATE per al producte i ús sol·licitats. Això implica les següents tasques: preparació del pla d’assaigs i/o càlculs, execució dels assaigs i/o càlculs, inspecció del centre de producció, avaluació dels resultats i emissió de l’ATE.

Al final del procés establert en l’Annex II del Reglament, la Comissió Europea publica la referència del DAE al DOUE i l’EOTA fa públic aquest document.

Les Guies DITE i CUAP existents són aprofitables?

Les Guies DITE poden ser utilitzades com a DAE per a l’emissió d’ATE (Art. 66.3 del Reglament).

Guies DITE aprovades

Els CUAP existents en el marc de la Directiva han de ser convertits i tramitats com a DAE per a l’emissió d’ATE.

CUAPs elaborats per l’ITeC