ITeC/ Arxiu de projectes/Aïllament tèrmic
Declaració Ambiental de Producte per a una gamma d’aïllants sintètics

Declaració Ambiental de Producte per a una gamma d’aïllants sintètics

L’obtenció d’una Declaració Ambiental de Producte (DAP) requereix dos processos, implantació i verificació, que han de confiar-se a un gestor de sistema DAP. En el cas d’aquesta família d’aïllants, la implantació s’ha encarregat a l’ITeC en la seva condició de gestor autoritzat per al sistema DAPcons®. El procés comença amb una Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) amb l’eina Simapro® i la darrera versió de la base de dades Ecoinvent, obtenint també la petjada de carboni. La verificació l’efectua un segon gestor extern a l’ITeC, que revisa la documentació, el procediment de càlcul i els resultats obtinguts.

En elaboració|Client privat
Projecte Homeskin: desenvolupament de materials aïllants d’altes prestacions

Projecte Homeskin: desenvolupament de materials aïllants d’altes prestacions

El projecte Homeskin és un projecte dins del programa europeu Horizon 2020, i el seu objectiu és el desenvolupament de nous productes i solucions constructives d'aïllament tèrmic basades en composites AABC, que gràcies al seu contingut en aerogels poden arribar a triplicar les prestacions dels aïllants estàndard. La missió de l’ITeC ha consistit a vigilar l'encaix d'aquests nous productes dins de la normativa europea per tal que es puguin introduir sense dificultats al mercat.

2015 - 2018|Projecte europeu
Projecte Life Reusing Posidònia: aïllament vegetal de baix impacte ambiental

Projecte Life Reusing Posidònia: aïllament vegetal de baix impacte ambiental

Life Reusing Posidònia és un projecte finançat per la UE on es construeix un edifici prototip amb el qual es pretén demostrar la viabilitat d'edificar habitatges de molt petita petjada ambiental. En ell s'assagen diverses solucions constructives en les quals es fan servir com a aïllament tèrmic i acústic plantes marines seques recollides en una platja propera a l'emplaçament. L’ITeC ha contribuït en els càlculs de consum d'energia i emissions de CO2 derivats dels materials emprats en l'obra.

2017 - 2018|Programa UE
Avaluació d'aïllants reflectius

Avaluació d'aïllants reflectius

La mesura de les prestacions aïllants tèrmiques d'aquests productes es desvia substancialment dels mètodes emprats per als productes tradicionals, atès que el seu comportament no depèn només de la conducció i convecció al seu interior, sinó fonamentalment de la reflexió a la seva superfície. A més, la seva col·locació en obra també és diferent a la de les solucions habituals i condiciona substancialment l'eficàcia de l'aïllament.

2016 - 2017|Client privat
Avaluació d’una escuma de poliuretà de darrera generació

Avaluació d’una escuma de poliuretà de darrera generació

Les escumes de poliuretà habituals al mercat fan servir hidrofluorocarbonis (HFCs) com a agent escumant, un component amb impacte en l’escalfament global. Quan s’ha volgut substituir l’escumant tradicional per un de nou amb mínim impacte ambiental, s’ha comprovat que encara no s'ha incorporat a la norma harmonitzada de producte. En aquesta situació, el fabricant pot optar al marcatge CE del nou producte per la via d'un ETA o per una certificació d'àmbit estatal com el DAU que, a sobre, aborda altres aspectes més enllà de les prestacions del producte, com ara els criteris de projecte i execució, les solucions constructives i el compliment de la reglamentació espanyola.

2016 - 2017|Client privat
La rehabilitació energètica plantejada com a inversió

La rehabilitació energètica plantejada com a inversió

La rehabilitació energètica d'un habitatge no difereix massa de contractar un pla de pensions: en tots dos casos hi ha un desemborsament inicial i les expectatives de retorn són a llarg termini. Partint d'un pressupost de rehabilitació suficient per convertir en un habitatge estàndard en un qualificat “C” o “B”, s'ha calculat d'una banda l'estalvi que s'obté en la factura energètica si s'executa aquesta rehabilitació, i per una altra el que s'obté si el pressupost s'aporta a un pla de pensions en condicions de mercat.

2016|Client privat
Manual de col·locació d’aïllament amorf en cels rasos sota coberta

Manual de col·locació d’aïllament amorf en cels rasos sota coberta

Assessorament a un fabricant d’aïllament amorf en la redacció d’un manual que descriu la pràctica correcta per a insuflar-lo en l’interior de cels rasos sota coberta. Detalla els passos previs a l’operació, la perforació del cel ras, la introducció de l’aïllant i el control de l’execució. Inclou un model de declaració amb el qual l’instal·lador pot deixar constància de les dades tècniques de la seva intervenció.

2014 - 2015|Client privat
Demanda d’aïllants tèrmics per a rehabilitació de façanes

Demanda d’aïllants tèrmics per a rehabilitació de façanes

Quantificació del mercat potencial de rehabilitació energètica de façanes d’edificis residencials, extrapolant quanta demanda de productes d’aïllament tèrmic genera. L’estudi ha estratificat el parc construït segons tipologies, localització i edat, i ha trobat quines són les solucions constructives òptimes i els gruixos d’aïllant que fan falta en cadascun dels casos. El resultat és un mapa que reflexa la demanda latent d’aïllants (quantitat i tipus) al llarg de tot el país.

2013 - 2014|Client privat
Avaluació de sistemes SATE d'aïllament tèrmic de façanes per l'exterior

Avaluació de sistemes SATE d'aïllament tèrmic de façanes per l'exterior

Desenvolupament dels requisits reglamentaris per avaluar a nivell europeu diferents solucions constructives SATE que afegeixen aïllament tèrmic per l'exterior de les façanes. S'han contemplat els sistemes acabats amb un revestiment continu de morter i els que opten per aplacats de diferents materials. Inclou bones pràctiques per solucionar arrencades, voladissos, junts de dilatació i cantonades.

2014|Client privat
Anàlisi de requisits que afecten a una sèrie d'aïllants tèrmics no convencionals

Anàlisi de requisits que afecten a una sèrie d'aïllants tèrmics no convencionals

A banda de l'oferta convencional de productes d'aïllament tèrmic més freqüent al mercat, estan apareixent altres alternatives que requereixen ser caracteritzades d'una manera rigorosa, seguint els criteris europeus. Els aïllants no convencionals analitzats són de naturalesa diversa: fibres vegetals o animals (en plaques o en format solt per a injectar), suro (granulats expandits), escumes plàstiques millorades i granulats plàstics expandits per a injectar in situ.

2005 - 2013|Client privat