Requisits exigibles a les comportes de ventilació per túnels

Requisits exigibles a les comportes de ventilació per túnels

A partir d’unes determinades longituds, els túnels han de tenir sistemes mecànics de ventilació, que haurien de seguir operatius en cas d’incendi per a evacuar fums i gasos calents. La normativa és un tant ambigua referent a la mena d’exigències i condicions concretes que se li poden demanar als sistemes de ventilació en presència de foc, atès que no necessàriament s’haurien d’aplicar els mateixos que per a les comportes tallafoc de sectorització d’un edifici. Aquesta feina té com a propòsit identificar els criteris que cal seguir per a l’avaluació harmonitzada d’aquests productes i la seva posterior certificació.

En elaboració|Client privat
Condicions per a usar una gamma de tubs sintètics en instal·lacions d’extinció d’incendis

Condicions per a usar una gamma de tubs sintètics en instal·lacions d’extinció d’incendis

Un fabricant de tubs i accessoris de polímer multicapa vol clarificar quines són les situacions en les quals es poden fer servir per a alimentar instal·lacions de ruixadors automàtics (‘sprinklers’) i de boques d’incendis equipades, així com els criteris de projecte i d'execució associats. Mitjançant un pla d’inspeccions i assajos es determinarà el grau d’adequació d’aquests tubs als diferents nivells de risc definits per la norma EN 12845 i per la reglamentació en matèria de seguretat en cas d'incendi.

2018|Client privat
Resistència al foc dels panells de fusta contralaminada

Resistència al foc dels panells de fusta contralaminada

Els panells CLT assumeixen funcions estructurals en l’edifici, per la qual cosa els projectistes han de conèixer el seu comportament en cas d’incendi. Al tractar-se de fusta contralaminada, no es poden fer servir els valors estàndards de velocitat de carbonització de la fusta convencional per calcular la resistència al foc. Per tant, ha calgut dissenyar i dur a terme una campanya específica d’assaigs per obtenir les velocitats de carbonització reals dels panells CLT avaluats.

2016 - 2017|Client privat
Avaluació de sistemes de protecció contra el foc per a estructures

Avaluació de sistemes de protecció contra el foc per a estructures

Desenvolupament dels requisits reglamentaris i funcionals per a l'avaluació a nivell europeu de diferents productes i tecnologies per protegir contra el foc diferents tipus d'estructures (d'acer, formigó, mixtes o altres materials) mitjançant pintures intumescents, morters o plaques. Forma part de la contribució de l'ITeC al grup de treball europeu de desenvolupament de la guia de DITE 018 que serveix de referència per a l'avaluació d'aquests sistemes de protecció.

2008 - 2016|Client privat
Avaluació de l'aptitud d’un sistema antiincendis per a estacions de servei desateses

Avaluació de l'aptitud d’un sistema antiincendis per a estacions de servei desateses

Avaluació de les exigències funcionals d’un sistema automàtic de detecció i extinció d’incendis dissenyat per a funcionar en benzineres desateses, on cal que actuï de manera completament autònoma en cas de que es generi una flama en la zona de repostatge. Es contemplen les diferents variants del sistema d’accionament (pneumàtic i mecànic) i de la seva posició (en superfície o en fossat).

2016|Client privat
Avaluació de solucions constructives per segellar contra el foc el pas de tubs

Avaluació de solucions constructives per segellar contra el foc el pas de tubs

La prestació de resistència al foc de les parets i els forjats es ressent cada vegada que són travessats per una canonada, i si és crucial garantir la seva integritat enfront del foc cal fer servir elements específics de segellat com els collarets intumescents. L'avaluació ha requerit determinar cas a cas quina classe de resistència al foc s'obté segons el tipus de collaret, el material i la geometria del tub, i els components i la geometria de la paret o el forjat.

2015 - 2016|Client privat
Comportament de productes intumescents exposats a la intempèrie

Comportament de productes intumescents exposats a la intempèrie

El fabricant d'un teixit intumescent per a la protecció contra el foc de cables vol verificar que el seu producte es pot comercialitzar com a apte per a ús exterior (Tipus X en nomenclatura EOTA). A aquest efecte s'ha dissenyat una bateria d'assajos en els quals s'ha simulat l'exposició durant 10 anys a rajos UV, a la pluja i a temperatures de -20ºC a 70ºC, després dels quals s'ha pogut comprovar com s'ha vist afectat el funcionament del producte en situació d'incendi.

2014 - 2015|Client privat
Reacció al foc de les lluernes de naus industrials

Reacció al foc de les lluernes de naus industrials

Quan en una nau industrial es construeixen lluernes per a aprofitar la llum solar s'introdueixen discontinuïtats en el tancament de la coberta que poden ser problemàtiques en cas d'incendi. El Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials exigeix que el material de la lluerna compleixi amb unes determinades classes de reacció al foc, però amb una sèrie de particularitats que han motivat a un fabricant a sol·licitar que el ITeC determini amb exactitud quines prestacions se'ls exigiran legalment als seus productes.

2015|Client privat
Avaluació de sistemes antiincendis per a cuines per a col·lectivitats

Avaluació de sistemes antiincendis per a cuines per a col·lectivitats

Desenvolupament dels requisits reglamentaris i funcionals per avaluar els sistemes de detecció i extinció d’incendis per a cuines en entorns HORECA (hotels, restaurants i càtering). El Codi Tècnic exigeix aquests equips a partir d’una determinada potència, i segons l’ús previst de l’edifici o de l’establiment.

2013|Client privat
Definició d'una bateria d'assajos per a un producte de protecció passiva de forjats

Definició d'una bateria d'assajos per a un producte de protecció passiva de forjats

Elaboració d'un document d'especificacions tècniques segons la Guia DITE 018-3 per a l'assaig de resistència al foc d'un forjat mixt revestit amb un morter de protecció passiva aplicat per projecció. Amb aquest document el fabricant pot sol·licitar pressupostos a diferents laboratoris amb la certesa que la bateria d'assajos ha quedat definida amb precisió i conformitat als requisits d'una posterior certificació del producte.

2009|Client privat