ITeC/ Arxiu de projectes/Desenvolupament de producte
Desenvolupament d'un Document d'Avaluació Europeu (EAD) per a uns taulers de fibra innovadors

Desenvolupament d'un Document d'Avaluació Europeu (EAD) per a uns taulers de fibra innovadors

Un projecte europeu H2020 està desenvolupant un nou tauler de fibres de densitat mitjana (MDF) exempt de compostos orgànics semivolàtils (SVOC) i que utilitza residus cel·lulòsics industrials com a matèria primera. Un producte d'aquesta naturalesa queda fora del camp d'aplicació de les normes harmonitzades dels taulers MDF, per la qual cosa farà falta un procediment d'avaluació específic perquè es pugui introduir en el mercat amb el preceptiu marcatge CE.

En elaboració|Projecte europeu
Projecte Construtex: noves aplicacions dels tèxtils a la construcció

Projecte Construtex: noves aplicacions dels tèxtils a la construcció

El projecte determinarà el potencial d’utilització en el sector construcció de recursos (materials, tècniques) provinents de la industria tèxtil. Començarà identificant necessitats i carències del sector per tal de veure si els tèxtils tècnics en podrien donar resposta, amb les adaptacions adients. Les propostes es sotmetran a un anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica, com a pas previ a que es puguin convertir en projectes d’R+D

En elaboració|Programa nacional d'investigació
Projecte Bloc-Replastic: blocs de formigó amb residu plàstic

Projecte Bloc-Replastic: blocs de formigó amb residu plàstic

Té com a objectiu aconseguir un prototipus de bloc prefabricat fet amb un formigó amb contingut de residus plàstics que, per les seves característiques tècniques, formals i de costos, es pugui posicionar avantatjosament al mercat. Inclou la selecció del tipus òptim de residu, la definició detallada del procés industrial de fabricació, el programa d’assajos i la certificació del producte final.

En elaboració|Programa nacional d'investigació
Projecte Homeskin: desenvolupament de materials aïllants d’altes prestacions

Projecte Homeskin: desenvolupament de materials aïllants d’altes prestacions

El projecte Homeskin és un projecte dins del programa europeu Horizon 2020, i el seu objectiu és el desenvolupament de nous productes i solucions constructives d'aïllament tèrmic basades en composites AABC, que gràcies al seu contingut en aerogels poden arribar a triplicar les prestacions dels aïllants estàndard. La missió de l’ITeC ha consistit a vigilar l'encaix d'aquests nous productes dins de la normativa europea per tal que es puguin introduir sense dificultats al mercat.

2015 - 2018|Projecte europeu
Projecte Life Reusing Posidònia: aïllament vegetal de baix impacte ambiental

Projecte Life Reusing Posidònia: aïllament vegetal de baix impacte ambiental

Life Reusing Posidònia és un projecte finançat per la UE on es construeix un edifici prototip amb el qual es pretén demostrar la viabilitat d'edificar habitatges de molt petita petjada ambiental. En ell s'assagen diverses solucions constructives en les quals es fan servir com a aïllament tèrmic i acústic plantes marines seques recollides en una platja propera a l'emplaçament. L’ITeC ha contribuït en els càlculs de consum d'energia i emissions de CO2 derivats dels materials emprats en l'obra.

2017 - 2018|Programa UE
Avaluació d'estructures construïdes amb un material composite

Avaluació d'estructures construïdes amb un material composite

Uns desenvolupadors volen emprar un compòsit metall-fibra per a prefabricar estructures que quedin exposades a la intempèrie, aprofitant així l'avantatge competitiu d'aquest material. Per tal d’estimar l'adequació d'aquesta solució constructiva, s'han analitzat els requisits reglamentaris i funcionals que li apliquen en el context del mercat espanyol. D’això es desprèn un pla d'avaluació per a demostrar experimentalment la seguretat estructural i en cas d'incendi, així com el compliment de les exigències de salubritat per part del component sintètic del producte.

2013|Client privat
Anàlisi de requisits que afecten a un producte ceràmic innovador

Anàlisi de requisits que afecten a un producte ceràmic innovador

Els desenvolupadors d'un nou sistema de malles ceràmiques flexibles necessitaven anticipar quina seria la reacció de la normativa davant un producte d'aquest tipus. Per a això s'han identificat quins requisits tècnics, constructius i reglamentaris serien exigibles per usar-lo com a revestiment de façanes i com a paviment exterior, amb la finalitat d'incorporar-los al procés final de desenvolupament del producte.

2009 - 2013|Client privat
Anàlisi de requisits que afecten a un sistema d’envans en sec

Anàlisi de requisits que afecten a un sistema d’envans en sec

Contribució al desenvolupament d'un nou sistema constructiu d’envans en sec, assessorant als seus dissenyadors sobre els requisits tècnics i funcionals que ha de satisfer, i sobre com certificar el sistema per a facilitar la seva entrada al mercat espanyol i als principals mercats europeus. La certificació planteja algunes dificultats afegides, en tractar-se d'un sistema innovador que queda fora de l'àmbit d'aplicació de la normativa que regula els envans convencionals.

2012|Client privat
Traçat ocult d'instal·lacions cablejades en envans

Traçat ocult d'instal·lacions cablejades en envans

Contribució al disseny d’una nova solució constructiva per al pas de cables per l’interior dels envans, amb èmfasi sobre els aspectes tècnics i reglamentaris.

2012|Programa nacional d'investigació
Caracterització mecànica d'un forjat unidireccional

Caracterització mecànica d'un forjat unidireccional

Programa d'assajos per caracteritzar les prestacions estructurals d'un prototip de forjat construït amb plaques sandvitx autoportants en forma de calaix d'acer galvanitzat reblert amb material aïllant. S'ha determinat la seva resistència a flexió i a tallant de manera que els resultats de l'assaig es puguin aprofitar per a la posterior certificació de la solució constructiva d'acord amb la normativa espanyola.

2011|Client privat