ITeC/ Arxiu de projectes/Rehabilitació i manteniment
Configuració a mida de l'aplicació TCQi-MNT i adaptació al cas concret d'un equipament públic

Configuració a mida de l'aplicació TCQi-MNT i adaptació al cas concret d'un equipament públic

Un gestor públic d'equipaments ha decidit gestionar el manteniment dels seus edificis amb l'aplicació TCQi-MNT del ITeC per a controlar de manera remota la gestió i que tot el personal implicat pugui accedir a les dades, fins i tot les subcontractes que acostumen a anar canviant amb el temps. Com a pas previ, cal introduir en el programa les dades constructives de l'edifici i especialment, les de totes les instal·lacions, ja que són els elements que requereixen més manteniment. El client ha delegat al ITeC aquestes tasques inicials de configuració i d'inventari, de manera que rebrà un sistema adaptat als seus mètodes de gestió, llest per a començar a treballar.

En elaboració|Client públic
Prova pilot per a rehabilitar una escola pública fins assolir un consum d’energia gairebé zero

Prova pilot per a rehabilitar una escola pública fins assolir un consum d’energia gairebé zero

Prenent com a base els resultats d’uns assajos “blower door”, s’analitzarà la millor manera de corregir les deficiències constructives de l’edifici escolar i reduir la seva demanda energètica amb criteris Passivhaus. Com a part de la intervenció, es sensoritzarà la xarxa elèctrica de l’escola per tal d’avaluar l’efectivitat de la rehabilitació, detectar consums anormals i aprofundir en els patrons de consum de l’edifici.

En elaboració|Client públic
Sistematització d’uns protocols de manteniment municipal de semàfors en format TCQ

Sistematització d’uns protocols de manteniment municipal de semàfors en format TCQ

Un dels ajuntaments que fa servir la metodologia TCQ per al manteniment del seu viari ha demanat una revisió i ampliació de les partides d’obra relatives a semàfors per tal d’adaptar-les als seus procediments d’inspecció, manteniment preventiu i corrector. En coordinació amb l’equip municipal i amb les subcontractes que presten aquests serveis, l’ITeC ha incorporat aquestes tasques a la seva base de dades, definint els materials i la mà d’obra necessària i assignant preus de referència.

En elaboració|Client públic
Avaluació de solucions constructives de reforç estructural

Avaluació de solucions constructives de reforç estructural

Procediment per avaluar un sistema per rehabilitar pilars i murs de formigó armat que presentin dèficits de capacitat estructural, recobrint-los d’una capa prima d’un morter d’alta resistència a la qual s’afegeixen fibres metàl.liques. En base a la reglamentació espanyola i europea, es defineix un programa d’assajos i càlcul que permetrà una futura certificació de la solució constructiva.

En elaboració|Client privat
Banc de dades per al manteniment de la senyalització de la xarxa viària urbana

Banc de dades per al manteniment de la senyalització de la xarxa viària urbana

Banc per a l’elaboració de pressupostos i plecs de condicions tècniques per a projectes de manteniment i millora de l’abalisament i la senyalització urbana (horitzontal, vertical, informativa), d’acord amb la normativa vigent i amb el manual de senyalització del propi municipi. Inclou també dades ambientals (cost energètic, emissió de CO2 i residus d’embalatge) dels elements descrits.

En elaboració|Client públic
Banc de dades per a intervencions en el patrimoni arquitectònic

Banc de dades per a intervencions en el patrimoni arquitectònic

Banc per a l’elaboració de pressupostos i plecs de condicions tècniques per a treballs de restauració en edificis i construccions que estan qualificades com a patrimoni arquitectònic pel seu interès artístic, arquitectònic o històric, tant de caràcter monumental com popular i tradicional. Inclou materials genèrics i materials especialitzats que formen part de l’oferta comercial que es pot trobar al mercat. El banc es va crear en 2003 i des de llavors l’ITeC el manté actualitzat.

2003 - 2018|Client públic
Repercussió de la variació de preus en la desviació pressupostària d’un projecte

Repercussió de la variació de preus en la desviació pressupostària d’un projecte

Un organisme públic que ha encarregat una rehabilitació de gran envergadura vol conèixer quina part de la desviació pressupostària és atribuïble a l’increment de costos de mà d’obra i de materials. Per a això s’han examinat més de 600 partides del projecte executiu i s’ha calculat la variació de preus (a l’alça o a la baixa) que han sofert des del moment de l’adjudicació fins l’actualitat, afegint una previsió a un any vista.

2016 - 2017|Client públic
Programació i estimació del costos del manteniment substitutiu d’un equipament en règim de concessió

Programació i estimació del costos del manteniment substitutiu d’un equipament en règim de concessió

Una empresa està explotant en règim de concessió uns equipaments que, un cop exhaurit el termini del contracte, haurà de retornar al seu titular públic en condicions plenament operatives. La concessionària necessita estimar el cost del manteniment al llarg d’aquest termini de temps, tenint en compte que caldrà substituir les instal·lacions, atès que la seva vida útil no arriba al final del període de concessió. A més de calcular la despesa previsible, s’ha elaborat un calendari d’actuació.

2016 - 2017|Client privat
Sistematització dels treballs de conservació dels cels rasos existents en un conjunt d’instal·lacions públiques

Sistematització dels treballs de conservació dels cels rasos existents en un conjunt d’instal·lacions públiques

Per tal d’engegar una campanya de manteniment dels cels rasos que cobreixen una sèrie de 13 espais públics, s’ha fet un inventari que ha permès classificar-los per tipus i per estat de conservació. A continuació s’han definit les operacions preventives i correctores, que van des de reparacions puntuals fins a substitucions integrals. Finalment, s’han prioritzat d’acord amb la gravetat de les lesions, intentant optimitzar els costos d’intervenció.

2017|Client públic
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'una reforma del sistema de climatització d'un equipament sanitari

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'una reforma del sistema de climatització d'un equipament sanitari

Com a pas previ a la licitació d’una reforma de la instal·lació de climatització d’un edifici sanitari, s’ha efectuat un examen previ del projecte executiu. Es planteja substituir els equips actuals per uns de volum de refrigerant variable amb recuperació de calor, amb la dificultat afegida de mantenir els sistemes de ventilació i electricitat actualment existents. En l’anàlisi del projecte s’han detectat alguns conflictes derivats de la complexitat de l’operació, en la qual s’instal·laran 8 bombes de calor i 77 unitats interiors.

2017|Client privat