ITeC/ Arxiu de projectes/Rehabilitació i manteniment
Banc de dades per a manteniment d’equipaments docents

Banc de dades per a manteniment d’equipaments docents

Un ens públic que gestiona obres de manteniment i millora en una sèrie de centres escolars fa servir uns bancs de preus propis per a redactar, licitar i fer seguiment dels projectes que encarrega. El contingut d’aquests bancs és adequat (estan especialitzats en el tipus d’obres més freqüents en els edificis educatius) però per fer-los més operatius es volen fusionar en un banc únic, indexar-los adequadament i cobrir algunes mancances, aprofitant per adaptar-los a la sistemàtica del banc BEDEC de l’ITeC.

En elaboració|Client públic
Aplicació de la Metodologia de Manteniment Preventiu a un conjunt d’edificis plurifamiliars de titularitat pública

Aplicació de la Metodologia de Manteniment Preventiu a un conjunt d’edificis plurifamiliars de titularitat pública

Comença amb la inspecció d’un conjunt d’edificis que contenen prop de 100 habitatges i un primer avenç de resultats per si es detecten patologies greus que justifiquin prendre mesures de prevenció de riscos a ocupants i transeünts. Les dades recollides permetran determinar l’estat general de tota l’estructura i fer propostes de reparació cas a cas, que posteriorment el gestor encarregarà als equips que designi. Es farà seguiment de les intervencions realment executades i es documentarà l’estat final de la reparació.

En elaboració|Client públic
Alternatives per a la millora d’accessibilitat en uns edificis existents

Alternatives per a la millora d’accessibilitat en uns edificis existents

Aprofitant una rehabilitació integral d’uns edificis plurifamiliars, es vol instal·lar ascensors accessibles per persones amb mobilitat reduïda. Això complica el projecte, atès que s’han d’instal·lar cabines més grans i augmentar les dimensions de replans i passadissos. L’ITeC ha analitzat diferents alternatives a la cerca de solucions que siguin compatibles amb l’estructura existent, i que es puguin executar amb els mínims inconvenients per als ocupants dels habitatges.

En elaboració|Client públic
Configuració a mida de l'aplicació TCQi-MNT i adaptació al cas concret d'un equipament públic

Configuració a mida de l'aplicació TCQi-MNT i adaptació al cas concret d'un equipament públic

Un gestor públic d'equipaments ha decidit gestionar el manteniment dels seus edificis amb l'aplicació TCQi-MNT del ITeC per a controlar de manera remota la gestió i que tot el personal implicat pugui accedir a les dades, fins i tot les subcontractes que acostumen a anar canviant amb el temps. Com a pas previ, cal introduir en el programa les dades constructives de l'edifici i especialment, les de totes les instal·lacions, ja que són els elements que requereixen més manteniment. El client ha delegat al ITeC aquestes tasques inicials de configuració i d'inventari, de manera que rebrà un sistema adaptat als seus mètodes de gestió, llest per a començar a treballar.

En elaboració|Client públic
Prova pilot per a rehabilitar una escola pública fins assolir un consum d’energia gairebé zero

Prova pilot per a rehabilitar una escola pública fins assolir un consum d’energia gairebé zero

Prenent com a base els resultats d’uns assajos “blower door”, s’analitzarà la millor manera de corregir les deficiències constructives de l’edifici escolar i reduir la seva demanda energètica amb criteris Passivhaus. Com a part de la intervenció, es sensoritzarà la xarxa elèctrica de l’escola per tal d’avaluar l’efectivitat de la rehabilitació, detectar consums anormals i aprofundir en els patrons de consum de l’edifici.

En elaboració|Client públic
Sistematització d’uns protocols de manteniment municipal de semàfors en format TCQ

Sistematització d’uns protocols de manteniment municipal de semàfors en format TCQ

Un dels ajuntaments que fa servir la metodologia TCQ per al manteniment del seu viari ha demanat una revisió i ampliació de les partides d’obra relatives a semàfors per tal d’adaptar-les als seus procediments d’inspecció, manteniment preventiu i corrector. En coordinació amb l’equip municipal i amb les subcontractes que presten aquests serveis, l’ITeC ha incorporat aquestes tasques a la seva base de dades, definint els materials i la mà d’obra necessària i assignant preus de referència.

En elaboració|Client públic
Avaluació de solucions constructives de reforç estructural

Avaluació de solucions constructives de reforç estructural

Procediment per avaluar un sistema per rehabilitar pilars i murs de formigó armat que presentin dèficits de capacitat estructural, recobrint-los d’una capa prima d’un morter d’alta resistència a la qual s’afegeixen fibres metàl.liques. En base a la reglamentació espanyola i europea, es defineix un programa d’assajos i càlcul que permetrà una futura certificació de la solució constructiva.

En elaboració|Client privat
Banc de dades per al manteniment de la senyalització de la xarxa viària urbana

Banc de dades per al manteniment de la senyalització de la xarxa viària urbana

Banc per a l’elaboració de pressupostos i plecs de condicions tècniques per a projectes de manteniment i millora de l’abalisament i la senyalització urbana (horitzontal, vertical, informativa), d’acord amb la normativa vigent i amb el manual de senyalització del propi municipi. Inclou també dades ambientals (cost energètic, emissió de CO2 i residus d’embalatge) dels elements descrits.

En elaboració|Client públic
Valoració d’una oferta presentada per a la rehabilitació d’un edifici protegit

Valoració d’una oferta presentada per a la rehabilitació d’un edifici protegit

Abans d’adjudicar unes obres de rehabilitació integral d’un edifici històric catalogat amb les quals s’adaptarà per a usos docents, el promotor vol comprovar si l’oferta que li ha lliurat una empresa constructora s’ajusta a mercat. A tal efecte, s’ha revisat la coherència entre les partides d’obra del projecte i les pressupostades pel contractista. També s’ha comprovat si el repartiment de costos és semblant al d'altres projectes de tipologia similar prèviament analitzats per l’ITeC.

2018|Client privat
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d’un projecte de rehabilitació i ampliació d’un teatre

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d’un projecte de rehabilitació i ampliació d’un teatre

Un teatre municipal portava gairebé una dècada tancat per problemes constructius que requerien una rehabilitació integral, aprofitant la qual es vol reconfigurar l’edifici per que pugui acollir altre tipus d’actes culturals. El projecte executiu s’ha revisat per tal de detectar mancances o incoherències entre documents, i també per verificar que es dona resposta a les patologies detectades en l’estudi inicial i que el resultat final complirà amb tota la normativa vigent.

2017 - 2018|Client públic