ITeC/ Arxiu de projectes/Estructures
Avaluació de sistemes de postesat d'estructures de formigó

Avaluació de sistemes de postesat d'estructures de formigó

Segons la ETAG 013, l'avaluació dels sistemes de postesat abasta no només els elements a tensionar (cables, barres o tendons) sinó tot el conjunt de peces necessàries en la seva posada en obra. Aquest enfocament com a “kit” requereix contemplar també connectors i entroncaments, beines, trompetes i material d'injecció.

En elaboració|Client privat
Contribució a la redacció del Document d'Avaluació Europea de kits de fusta

Contribució a la redacció del Document d'Avaluació Europea de kits de fusta

El marcat CE dels kits de construcció en fusta s’ha estat efectuant segons els criteris de la Guia de DITE ETAG 007 que es va publicar per primera vegada en 2001. Això ha canviat amb el Reglament europeu de productes de la construcció (UE) 305/2011, el qual exigeix que el marcat es reguli per un Document d'Avaluació Europea (DEE). El ITeC ha contribuït a revisar aquesta ETAG per a convertir-la en la DEE que vagin a utilitzar els Organismes d'Avaluació Tècnica de tota la UE per a avaluar solucions constructives en fusta de grans elements industrialitzats (parets, forjats, cobertes) produïts en sèrie.

En elaboració|Client privat
Avaluació de solucions constructives de reforç estructural

Avaluació de solucions constructives de reforç estructural

Procediment per avaluar un sistema per rehabilitar pilars i murs de formigó armat que presentin dèficits de capacitat estructural, recobrint-los d’una capa prima d’un morter d’alta resistència a la qual s’afegeixen fibres metàl.liques. En base a la reglamentació espanyola i europea, es defineix un programa d’assajos i càlcul que permetrà una futura certificació de la solució constructiva.

En elaboració|Client privat
Avaluació de forjats construïts amb unes prelloses innovadores

Avaluació de forjats construïts amb unes prelloses innovadores

Abans de treure al mercat una solució constructiva de sostre col.laborant basada en unes prelloses metàl·liques de baix pes propi, el seu fabricant vol demostrar el compliment de la normativa, qüestió gens trivial atès que el producte queda fora dels supòsits d’aplicació de la UNE-EN 13747. La solució ha estat la confecció d’un protocol específic per a aquest sistema amb el que poder avaluar si satisfà les exigències del CTE i la EHE-08.

En elaboració|Client privat
Caracterització de les prestacions tècniques d’una solució constructiva amb terra compactada

Caracterització de les prestacions tècniques d’una solució constructiva amb terra compactada

Assessorament a un fabricant d'un sistema constructiu basat en blocs de terra compactada, en el que s’identifiquen quins són els paràmetres tècnics més crítics que cal assajar i documentar per justificar el compliment dels requisits reglamentaris, i de cara a facilitar un millor encaix del producte en el mercat i una potencial certificació futura.

En elaboració|Client privat
Avaluació de recolzaments estructurals innovadors

Avaluació de recolzaments estructurals innovadors

Un fabricant d’uns recolzaments per a estructures d’enginyeria civil ha introduït innovacions en el material que possibilita el lliscament, les quals milloren les prestacions mecàniques i la durabilitat del producte, però que alhora no permeten el marcatge CE d’acord amb la norma harmonitzada UNE-EN 1337-7. L’ITeC li ha ofert una alternativa per la via dels European Technical Assessments, per a la qual ha calgut dissenyar un programa específic d’assaig compatible amb la naturalesa dels materials dels recolzaments i els criteris d’avaluació que l’EOTA ha especificat en EADs ja existents.

En elaboració|Client privat
Avaluació d’addicions al formigó obtingudes de la crema de residus sòlids urbans

Avaluació d’addicions al formigó obtingudes de la crema de residus sòlids urbans

S’ha dissenyat un protocol per a avaluar la validesa d’una addició tipus II fabricada a partir de cendres tractades provinents d’incineradores de residus urbans. Permet quantificar les prestacions mecàniques, químiques i de durabilitat que es poden esperar de diferents combinacions d’aquesta addició amb ciments CEM II i CEM IV amb les que s’obtenen formigons conformes a la norma EN-206, així com morters i beurades

En elaboració|Client privat
Avaluació de sistemes industrialitzats d'estructura metàl.lica per a edificació

Avaluació de sistemes industrialitzats d'estructura metàl.lica per a edificació

Confecció d'un protocol d'avaluació segons els criteris normatius europeus i espanyols per als sistemes d'edificació industrialitzada basats en mòduls d’estructura de perfils metàl·lics recoberts amb panells que aporten l’aïllament i els diferents acabats. Contempla les prestacions mecàniques, de seguretat al foc i a l’ús, l’aïllament tèrmic i acústic, higiene, salut, ambient i durabilitat.

En elaboració|Client privat
Avaluació de connectors per a junts de dilatació en estructures de formigó

Avaluació de connectors per a junts de dilatació en estructures de formigó

L'avaluació realitzada pel ITeC és el primer ETA emès a Europa per a aquest tipus de productes en l'àmbit de la ETAG 030 ‘Dowels for structural joints’. Inclou un mètode de dimensionament de connectors amb el qual s'assegura la transmissió d'esforços tallants, fent èmfasi en el disseny de les armadures que envolten les peces que allotgen les tiges i en la resistència al foc d'aquests punts crítics on els forjats sofreixen una discontinuïtat per tal de permetre les dilatacions.

En elaboració|Client privat
Avaluació d'un kit de fonamentació per a estructures lleugeres

Avaluació d'un kit de fonamentació per a estructures lleugeres

Procediment per a avaluar una solució constructiva de fonamentació per a estructures lleugeres temporals o permanents, d'acord amb els requisits de resistència mecànica i estabilitat (RB 1) i seguretat en cas d'incendi (RB 2) del Reglament (UE) 305/2011. En la determinació del comportament mecànic es tenen en compte les característiques del terreny, la fondària de la fonamentació i les dimensions de les barres d'acer que es claven en el sòl.

2015 - 2018|Client privat