ITeC/ Arxiu de projectes/Divisòries
Caracterització de les prestacions tècniques d’una solució constructiva amb terra compactada

Caracterització de les prestacions tècniques d’una solució constructiva amb terra compactada

Assessorament a un fabricant d'un sistema constructiu basat en blocs de terra compactada, en el que s’identifiquen quins són els paràmetres tècnics més crítics que cal assajar i documentar per justificar el compliment dels requisits reglamentaris, i de cara a facilitar un millor encaix del producte en el mercat i una potencial certificació futura.

En elaboració|Client privat
Avaluació de solucions constructives per a envans en sec

Avaluació de solucions constructives per a envans en sec

Identifica les exigències de les reglamentacions estatal i europea que apliquen sobre els sistemes constructius per a envans que fan servir plaques de gran format fixades en sec sobre entramats metàl.lics. També s’ha contemplat el cas d’utilitzar aquest sistema com a tancament exterior, atès que hi ha algunes plaques que per la seva composició admeten ser usades en façanes.

2010 - 2016|Client privat
Avaluació de sistemes d’envans modulars

Avaluació de sistemes d’envans modulars

Confecció d'un protocol d'avaluació segons els criteris normatius europeus per als sistemes de compartimentació per a edificis d'ús terciari que fan servir com a estructura una retícula de perfils d'alumini que serveix de suport a panells opacs i de vidre. S'analitzen les prestacions mecàniques (resistència a l'impacte i estabilitat), de seguretat (reacció al foc, emissió de substàncies perilloses) i de confort (aïllament al soroll aeri).

2011 - 2016|Client privat
Avaluació d'envans amb peces de gran format

Avaluació d'envans amb peces de gran format

Desenvolupament i anàlisi dels requisits reglamentaris i funcionals per a l'avaluació segons la normativa espanyola de diferents solucions constructives per a envans que fan servir peces de gran format, siguin de terra cuita o combinacions de ceràmica i guix. S'ha prestat particular atenció al comportament d'aquests envans enfront els moviments de l'estructura.

2006 - 2016|Client privat
Situació normativa d'un recobriment sintètic laminar

Situació normativa d'un recobriment sintètic laminar

Al moment de redactar l'informe, no hi havia cap norma harmonitzada que regulés unes làmines sintètiques per recobrir parets, falsos sostres i portes, per la qual cosa el seu fabricant volia valorar fins a quin punt es podien comercialitzar sense marcat CE. L'informe alerta d'alguns riscos, com a potencials conflictes amb els requisits reglamentaris nacionals i el fet que alguns dels productes auxiliars per a la instal·lació de les làmines sí que estan afectats per normatives.

2013|Client privat
Traçat ocult d'instal·lacions cablejades en envans

Traçat ocult d'instal·lacions cablejades en envans

Contribució al disseny d’una nova solució constructiva per al pas de cables per l’interior dels envans, amb èmfasi sobre els aspectes tècnics i reglamentaris.

2012|Programa nacional d'investigació
Anàlisi de requisits que afecten a un sistema d’envans en sec

Anàlisi de requisits que afecten a un sistema d’envans en sec

Contribució al desenvolupament d'un nou sistema constructiu d’envans en sec, assessorant als seus dissenyadors sobre els requisits tècnics i funcionals que ha de satisfer, i sobre com certificar el sistema per a facilitar la seva entrada al mercat espanyol i als principals mercats europeus. La certificació planteja algunes dificultats afegides, en tractar-se d'un sistema innovador que queda fora de l'àmbit d'aplicació de la normativa que regula els envans convencionals.

2012|Client privat
Situació dels productes de suspensió de fals sostres en relació amb el marcatge CE

Situació dels productes de suspensió de fals sostres en relació amb el marcatge CE

En el moment de redacció de l’informe, encara no era obligatori el marcatge CE pels productes destinats a suportar elements de cel ras, però era imminent la seva entrada en vigor. Un estudi en detall de la normativa harmonitzada que afecta a aquests productes, més les Guies DITE de l’EOTA, va permetre identificar entre tota la gamma de productes del fabricant quins eren els que calia marcar CE amb més urgència, i quin era el procediment a seguir.

2011|Client privat
Comparatiu de costos de diferents solucions constructives per a envans i forjats

Comparatiu de costos de diferents solucions constructives per a envans i forjats

Estudi comparatiu de costos que analitza el valor dels materials i la mà d'obra que requereixen diferents solucions constructives d'envans i forjats, orientat a posicionar en el mercat una possible aplicació d'un panell aïllant de fusta.

2006|Client privat
Modelització del mercat d'envans a partir de les estadístiques de superfície

Modelització del mercat d'envans a partir de les estadístiques de superfície

Determinació d'una col.lecció de ràtios que relacionen la superfície d’un habitatge amb la seva necessitat potencial d’envans, a partir de l’estudi d’una sèrie de plantes-tipus representatives d’uns determinats estàndards d’habitatge. Com que les estadístiques de superfície són provincials, permet un apropament força detallat a la demanda de materials per a envans.

2002|Client privat