Avaluació de cobertes i façanes amb plaques de policarbonat

Avaluació de cobertes i façanes amb plaques de policarbonat

Els fabricants de solucions constructives basades en plaques multiparet de policarbonat han d'obtenir el marcatge CE per als seus productes. Això significa que les seves plaques compleixen els requisits de la norma EN 16153, però no aporta cap garantia sobre les prestacions del conjunt placa+perfils, que és el que realment assumeix les funcions resistents, d'aïllament i de seguretat al foc. Per a cobrir aquesta mancança, es dissenyarà un protocol d'avaluació que contempli el comportament de la solució constructiva en el seu conjunt, amb el qual es comprovarà si compleix amb la reglamentació nacional.

En elaboració|Client privat
Avaluació del vidre corb

Avaluació del vidre corb

El vidre corb és un producte de construcció sense norma harmonitzada, així que només pot aconseguir el marcat CE per la via de l’Avaluació Tècnica Europea (ETA, en anglès). L'emissió dels ETA es basa en guies EAD per tal que l'avaluació dels productes segueixi criteris comuns a tota Europa. Però els EAD vigents per al vidre corb no contemplen tots els possibles processos de fabricació, i l’ITeC està contribuint a completar els protocols que encara queden per definir.

En elaboració|Client privat
Conversió de la Guia DITE 034 de façanes ventilades

Conversió de la Guia DITE 034 de façanes ventilades

Fins al moment, les façanes ventilades que optaven a aconseguir un DITE havien de seguir el procediment descrit a la Guia DITE 034. Però el Reglament 305/2011 per als productes de la construcció requereix que el procés estigui regulat per un Document d’Avaluació Europeu (DAE). La conversió d’aquesta Guia DITE a DAE està a càrrec d’un grup de treball constituït per 10 instituts de 8 països, sota la coordinació de l’ITeC.

En elaboració|Client públic
Avaluació de panells compòsit de revestiment

Avaluació de panells compòsit de revestiment

Aplicació dels protocols europeus d'avaluació d’uns panells lleugers de revestiment formats per un nucli revestit per les dues cares amb planxa d’alumini. A banda de sotmetre els panells a les anàlisis prescrites per la reglamentació europea (resistència mecànica, seguretat al foc, seguretat d'ús i durabilitat) s’han definit les diferents alternatives de col·locació per a executar correctament les solucions constructives de revestiment amb aquests panells.

En elaboració|Client privat
Avaluació de solucions constructives en sec per a façanes

Avaluació de solucions constructives en sec per a façanes

Elaboració d'una guia europea de referència per a avaluar solucions constructives per a tancaments de façana muntats en sec, ventilats o no, basats en un entramat metàl·lic que suporta diferents plaques de ciment, de guix i aïllaments tèrmics i acústics.

2013 - 2016|Client privat
Costos d'oportunitat al mercat de rehabilitació de façanes

Costos d'oportunitat al mercat de rehabilitació de façanes

El volum del mercat de rehabilitació de façanes és molt rellevant, però el percentatge de casos en els quals es rehabilita amb criteris de millora energètica és encara bastant baix. L'estudi compara els costos extra d'aquest tipus de rehabilitació més profunda amb els costos de l'energia que s'està deixant escapar per rehabilitar només superficialment. Cada façana per a la qual es redacta un projecte, es tramita una llicència i s'instal·la una bastida, però es renuncia a millorar el seu aïllament, és una oportunitat perduda.

2016|Client privat
Avaluació de façanes ventilades amb revestiments discontinus

Avaluació de façanes ventilades amb revestiments discontinus

Desenvolupament dels requisits reglamentaris i funcionals d'acord amb la reglamentació europea i espanyola de diferents solucions constructives per a la cara exterior de les façanes ventilades que fan servir una subestructura metàl·lica sobre la qual es fixa un revestiment discontinu ceràmic, petri o metàl·lic. Forma part de la contribució de l'ITeC al grup de treball europeu de redacció de la guia de DITE 034 per a avaluar aquests sistemes de façana.

2006 - 2016|Client privat
Avaluació de la durabilitat dels adhesius per fixar plaques lleugeres de façana

Avaluació de la durabilitat dels adhesius per fixar plaques lleugeres de façana

Una opció per unir panells lleugers a les subestructures en façanes ventilades és la cinta adhesiva de doble cara, però pot haver-hi reserves sobre el comportament a llarg termini d'aquesta solució. Per avaluar la durabilitat de les propietats de la cinta, s'ha definit un protocol d’assaig en cooperació amb experts independents en ciència de materials. ITeC ha proporcionat referències tècniques de diferents procediments d'avaluació utilitzats en les Aprovacions Tècniques Europees per tal que el nou protocol sigui el més proper possible als criteris europeus.

2014 - 2015|Client privat
Avaluació de morters de revestiment de façanes

Avaluació de morters de revestiment de façanes

Desenvolupament dels requisits reglamentaris i funcionals per avaluar a nivell europeu i espanyol diferents productes de revestiment continu per a façanes. S'han analitzat els casos dels morters monocapa, els morters de base calç i els morters que s'apliquen directament sobre un aïllant tèrmic.

2005 - 2014|Client privat
Avaluació de sistemes SATE d'aïllament tèrmic de façanes per l'exterior

Avaluació de sistemes SATE d'aïllament tèrmic de façanes per l'exterior

Desenvolupament dels requisits reglamentaris per avaluar a nivell europeu diferents solucions constructives SATE que afegeixen aïllament tèrmic per l'exterior de les façanes. S'han contemplat els sistemes acabats amb un revestiment continu de morter i els que opten per aplacats de diferents materials. Inclou bones pràctiques per solucionar arrencades, voladissos, junts de dilatació i cantonades.

2014|Client privat