ITeC/ Arxiu de projectes/Impermeabilització
Avaluació de solucions d'impermeabilització amb làmines sintètiques

Avaluació de solucions d'impermeabilització amb làmines sintètiques

Les membranes d'impermeabilització per a cobertes planes estan regulades per normativa harmonitzada que compromet als fabricants amb les prestacions declarades de la làmina en si mateixa, però sense entrar en com aconseguir una posada en obra òptima, ni en com satisfer les exigències del CTE espanyol. En aquest document d'avaluació es cobreixen aquestes mancances, definint quina és la correcta instal·lació de la làmina i la seva gamma d’accessoris, i aclarint el compliment del CTE.

En elaboració|Client privat
Situació normativa d’unes làmines impermeabilitzants per a túnels

Situació normativa d’unes làmines impermeabilitzants per a túnels

El fabricant d’una gamma de làmines composite multicapa orientades a la impermeabilització de túnels té dificultats per a esbrinar si als seus productes se’ls hi pot aplicar els mètodes de verificació de la norma UNE-EN 13491. L’ITeC ha analitzat si la naturalesa de la làmina i el seu principi de funcionament encaixen total o parcialment dins dels supòsits de la norma, que és un pas imprescindible per a aclarir si el fabricant pot optar o no a obtenir el marcatge CE per als seus productes.

2018 - 2019|Client privat
Avaluació de sistemes d'impermeabilització líquida de cobertes i taulers de pont

Avaluació de sistemes d'impermeabilització líquida de cobertes i taulers de pont

Desenvolupament i anàlisi dels requisits reglamentaris i funcionals per a avaluar a nivell europeu diferents productes i sistemes d'impermeabilització líquida basats en polièster, poliuretà o derivats bituminosos, sols o en combinació amb armadures de reforç. Els requisits varien segons la vida útil que es demandi al producte, la zona climàtica on s'instal·li, grau de protecció de la membrana enfront la intempèrie, el pendent de la coberta i les càrregues d'ús que suporti.

2004 - 2014|Client privat
Avaluació d'un sistema mecànic de segellat de murs de formigó

Avaluació d'un sistema mecànic de segellat de murs de formigó

S'ha desenvolupat el protocol d'avaluació europeu 06.05/33 per a comprovar la conformitat d'un sistema de reblons elàstics que es fan servir per segellar els forats que deixen els passamurs de l'encofrat en els murs de formigó. Contempla la situació que el forat es trobi amb pressió d'aigua, i exposat a altes i baixes temperatures.

2013|Client privat
Avaluació de sistemes d'impermeabilització d'estructures de formigó exposades a l'aigua

Avaluació de sistemes d'impermeabilització d'estructures de formigó exposades a l'aigua

Definició de requisits de les solucions constructives que fan servir morters per a impermeabilitzar estructures de formigó en contacte ocasional amb l'aigua (com murs de contenció) o en contacte permanent (com dipòsits, canals o piscines). Fa èmfasi en la correcta aplicació dels diferents productes involucrats, evitant tot allò que pugui causar discontinuïtats i especificant la manera correcta de resoldre junts, arestes i altres punts singulars.

2011|Client privat
Asfalt fos (Gussasphalt) amb pols de pneumàtic fora d’us

Asfalt fos (Gussasphalt) amb pols de pneumàtic fora d’us

Campanya d'assajos experimentals per a mesurar els efectes d'afegir pols de cautxú reciclat a la mescla per a la fabricació d'asfalt fos. Atès que l'asfalt fos no és només un material per a la construcció de superfícies de rodolament, sinó que també es fa servir com a impermeabilitzant, s'ha prestat especial atenció a observar com el canvi en la composició afecta al seu comportament a l'aigua i al vapor d'aigua.

2007|Client públic
Comportament experimental d'unes làmines de reforç d'estanqueïtat sota teula

Comportament experimental d'unes làmines de reforç d'estanqueïtat sota teula

Anàlisi del comportament de les làmines com a components d’una solució constructiva de coberta inclinada amb base de formigó i cobertura de teules, en el qual es mesura: la influència sobre l’assecat del formigó base, el risc de condensacions sota la làmina i la contribució de la làmina a l'estanqueïtat del conjunt.

1999 - 2000|Client privat