ITeC/ Arxiu de projectes/Residus de construcció
Guia per a incrementar l’ús d’àrid reciclat en obra

Guia per a incrementar l’ús d’àrid reciclat en obra

Des de 2020, els projectes de construcció d'obra pública i privada a Catalunya han de fer servir àrids reciclats en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos. Aquesta guia explica com cal aplicar aquest precepte, com s’ha de documentar i com justificar els casos en que les característiques de l'obra siguin incompatibles amb els àrids procedents de la valorització de residus de construcció i demolició.

En elaboració|Client privat
Sistema automàtic de càlcul d’indicadors ambientals per fer-los servir de referència en la redacció de projectes

Sistema automàtic de càlcul d’indicadors ambientals per fer-los servir de referència en la redacció de projectes

Un promotor públic ha anat compilant els ratis ambientals (energia, emissions i residus) dels seus darrers projectes. L’objectiu és fer servir tota aquesta experiència per a jutjar les prestacions ambientals de qualsevol nou projecte. El sistema demanarà a l’usuari que defineixi la tipologia del projecte en qüestió, i automàticament processarà els resultats assolits en el passat que siguin rellevants i generarà uns ratis de referència adaptats al projecte que ha introduït.

En elaboració|Client públic
Incorporació del paràmetre “Contingut Reciclat” al banc BEDEC

Incorporació del paràmetre “Contingut Reciclat” al banc BEDEC

Com a complement a les dades ambientals incorporades en primera instància al banc BEDEC (energia de fabricació, emissió de CO2 i residus de col·locació i embalatge) s'ha afegit la dada de percentatge de contingut reciclat. El propòsit és posar de manifest aquells productes de construcció que han estat fabricats a partir de matèries reciclades, com a incentiu per a la seva prescripció. Es diferencia també entre el percentatge reciclat en situació de pre-consum i post-consum.

2014|Client públic
L’entorn competitiu de les plantes de reciclatge d'àrids

L’entorn competitiu de les plantes de reciclatge d'àrids

El client té en marxa o en projecte una sèrie d’instal.lacions de reciclatge i vol mesurar quines d’aquestes localitzacions s’hi troben en una situació comercial d’avantatge (o de desavantatge) enfront els àrids naturals. Al voltant de cadascuna d’elles s’ha definit una zona d’influència, identificant les explotacions d’àrid natural que hi ha, amb volums de producció, tipus de producte i preu.

2006|Client privat
Seguiment de l’aplicació del Pla de Gestió de Residus a l’enderroc de la fàbrica Pirelli a Vilanova i la Geltrú

Seguiment de l’aplicació del Pla de Gestió de Residus a l’enderroc de la fàbrica Pirelli a Vilanova i la Geltrú

Seguiment de l’enderroc de la Fàbrica Pirelli, un complex d'edificis que ocupen més de 100.000 m2 a Vilanova i la Geltrú, i que es projecta segons principis de desconstrucció i aprofitament dels enderrocs. Anàlisi d'incidències i valoració del compliment dels objectius inicials.

2002 - 2005|Client privat
CaReN – Construir a Residu Nul

CaReN – Construir a Residu Nul

Desenvolupament d’una metodologia que permeti reduir a un mínim la quantitat de residu de construcció que acaba rebutjada a un abocador, seguint el principi de la jerarquia que estableix la Directiva 75/442/CEE relativa als residus.

2004 - 2005|Programa nacional d'investigació
Contribucions per a la tercera edició del programa PROGROC de gestió de residus de la construcció

Contribucions per a la tercera edició del programa PROGROC de gestió de residus de la construcció

Taules d’estimació de generació de residus que faciliten l’aplicació del Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

2004 - 2005|Client privat
Optimització de la gestió de residus de la indústria de la construcció

Optimització de la gestió de residus de la indústria de la construcció

Definició d'un Pla de Gestió de Residus per a la reconversió en museu del Palau de Montjuïc i seguiment com a cas d'estudi.

2002 - 2004|Programa nacional d'investigació
Potencial d'un residu granular com a material per a reblerts controlats

Potencial d'un residu granular com a material per a reblerts controlats

Informe sobre les possibilitats de fer servir com a reblert artificial de terreny un residu sòlid que produeix una indústria química i que té una forma granular semblant a la dels àrids. S'han sotmès a una bateria d'assajos segons el Plec de Prescripcions PG-3, complementats amb proves específiques de lixiviació.

2004|Client privat
Prova pilot per analitzar la reciclabilitat dels residus de construcció

Prova pilot per analitzar la reciclabilitat dels residus de construcció

Anàlisi de la viabilitat de la reutilització i el reciclatge dels residus de construcció a partir de l’aplicació d'un Pla de Gestió de Residus en vàries obres desenvolupades per la Generalitat de Catalunya.

2003|Client públic