ITeC/ Arxiu de projectes/Residus de construcció
Sistema automàtic de càlcul d’indicadors ambientals per fer-los servir de referència en la redacció de projectes

Sistema automàtic de càlcul d’indicadors ambientals per fer-los servir de referència en la redacció de projectes

Un promotor públic ha anat compilant els ratis ambientals (energia, emissions i residus) dels seus darrers projectes. L’objectiu és fer servir tota aquesta experiència per a jutjar les prestacions ambientals de qualsevol nou projecte. El sistema demanarà a l’usuari que defineixi la tipologia del projecte en qüestió, i automàticament processarà els resultats assolits en el passat que siguin rellevants i generarà uns ratis de referència adaptats al projecte que ha introduït.

En elaboració|Client públic
Incorporació del paràmetre “Contingut Reciclat” al banc BEDEC

Incorporació del paràmetre “Contingut Reciclat” al banc BEDEC

Com a complement a les dades ambientals incorporades en primera instància al banc BEDEC (energia de fabricació, emissió de CO2 i residus de col·locació i embalatge) s'ha afegit la dada de percentatge de contingut reciclat. El propòsit és posar de manifest aquells productes de construcció que han estat fabricats a partir de matèries reciclades, com a incentiu per a la seva prescripció. Es diferencia també entre el percentatge reciclat en situació de pre-consum i post-consum.

2014|Client públic
L’entorn competitiu de les plantes de reciclatge d'àrids

L’entorn competitiu de les plantes de reciclatge d'àrids

El client té en marxa o en projecte una sèrie d’instal.lacions de reciclatge i vol mesurar quines d’aquestes localitzacions s’hi troben en una situació comercial d’avantatge (o de desavantatge) enfront els àrids naturals. Al voltant de cadascuna d’elles s’ha definit una zona d’influència, identificant les explotacions d’àrid natural que hi ha, amb volums de producció, tipus de producte i preu.

2006|Client privat
Contribucions per a la tercera edició del programa PROGROC de gestió de residus de la construcció

Contribucions per a la tercera edició del programa PROGROC de gestió de residus de la construcció

Taules d’estimació de generació de residus que faciliten l’aplicació del Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

2004 - 2005|Client privat
Seguiment de l’aplicació del Pla de Gestió de Residus a l’enderroc de la fàbrica Pirelli a Vilanova i la Geltrú

Seguiment de l’aplicació del Pla de Gestió de Residus a l’enderroc de la fàbrica Pirelli a Vilanova i la Geltrú

Seguiment de l’enderroc de la Fàbrica Pirelli, un complex d'edificis que ocupen més de 100.000 m2 a Vilanova i la Geltrú, i que es projecta segons principis de desconstrucció i aprofitament dels enderrocs. Anàlisi d'incidències i valoració del compliment dels objectius inicials.

2002 - 2005|Client privat
CaReN – Construir a Residu Nul

CaReN – Construir a Residu Nul

Desenvolupament d’una metodologia que permeti reduir a un mínim la quantitat de residu de construcció que acaba rebutjada a un abocador, seguint el principi de la jerarquia que estableix la Directiva 75/442/CEE relativa als residus.

2004 - 2005|Programa nacional d'investigació
Potencial d'un residu granular com a material per a reblerts controlats

Potencial d'un residu granular com a material per a reblerts controlats

Informe sobre les possibilitats de fer servir com a reblert artificial de terreny un residu sòlid que produeix una indústria química i que té una forma granular semblant a la dels àrids. S'han sotmès a una bateria d'assajos segons el Plec de Prescripcions PG-3, complementats amb proves específiques de lixiviació.

2004|Client privat
Optimització de la gestió de residus de la indústria de la construcció

Optimització de la gestió de residus de la indústria de la construcció

Definició d'un Pla de Gestió de Residus per a la reconversió en museu del Palau de Montjuïc i seguiment com a cas d'estudi.

2002 - 2004|Programa nacional d'investigació
Banc de productes de construcció amb dades de residus i cost energètic

Banc de productes de construcció amb dades de residus i cost energètic

Partint de la base de dades BEDEC de l’ITeC que recull les partides habituals d’un projecte de construcció o d’enderrocament, s’ha ampliat per a que quantifiqui els residus generats en l’execució, inclosos els derivats de l'embalatge amb el que arriben a l'obra, a més del consum energètic causat per la seva fabricació i posada en obra. El residu no només està quantificat en volum o massa, sinó que s'especifica la seva naturalesa per tal de poder planificar la seva gestió. La nova informació no significa un trencament del format estàndard que permet treballar amb la base de dades des de diferents programes de pressupostos i seguiment d’obra.

2001 - 2003|Client públic
Guia d’avaluació dels granulats reciclats provinents de residus de la construcció

Guia d’avaluació dels granulats reciclats provinents de residus de la construcció

Recull dels requisits exigibles als granulats reciclats provinents del tractament de residus de la construcció, els mètodes de verificació i els criteris de conformitat que caldrà considerar per comprovar l’adequació d’aquests granulats a l’ús al que van dirigits. S’han estudiat 16 dels usos més probables per a aquest tipus de material.

2002 - 2003|Client públic