Auditories d’entitats de prevenció de la contaminació acústica

Auditories d’entitats de prevenció de la contaminació acústica

Una autoritat autonòmica delega les tasques d’inspecció i control en l’àmbit de la contaminació acústica a una sèrie d’entitats col·laboradores privades. Per tal de comprovar que tant l’entitat com el seu personal habilitat continuen complint els requisits tècnics exigits per a prestar aquests serveis, s’han de sotmetre periòdicament a auditories de seguiment, que en aquesta ocasió s’han confiat a l’ITeC.

2015 - 2016|Client públic
Avaluació d'una solució de paviment ceràmic flotant instal·lat en sec

Avaluació d'una solució de paviment ceràmic flotant instal·lat en sec

Com a alternativa als paviments ceràmics tradicionals, un fabricant ha desenvolupat una solució constructiva semblant als paviments flotants laminats, en la qual la rajola se subministra amb una base elastomèrica que serveix d'unió entre peces i d'aïllant al soroll d'impacte. Les diferències amb la solució constructiva clàssica han obligat a confeccionar un protocol específic d'avaluació tècnica, d'acord amb els criteris europeus per a productes de construcció sense norma harmonitzada.

2012 - 2015|Client privat
Repercussió en els costos de construcció de les exigències del DB-HR d’acústica

Repercussió en els costos de construcció de les exigències del DB-HR d’acústica

Prenent com a base un projecte d’habitatge plurifamiliar representatiu de la demanda del moment, s’ha calculat el seu cost d’execució amb les solucions constructives habituals abans de l’entrada en vigor del Document Bàsic HR del CTE i amb les solucions que caldrà adoptar per tal de satisfer els nous requisits d’aïllament acústic.

2009|Client privat
Forjat lleuger sec amb propietats millorades d'aïllament del soroll d'impacte

Forjat lleuger sec amb propietats millorades d'aïllament del soroll d'impacte

Partint d'una solució constructiva per a un forjat lleuger sec, s'ha comprovat que pot complir la nova normativa acústica (tant pel que fa a soroll aeri com a soroll d'impacte) sobretot si s'introdueixen unes millores addicionals en la selecció de materials per a les superfícies horitzontals. Inclou també una anàlisi de costos.

2008 - 2009|Programa nacional d'investigació
Guia europea de requisits per avaluar els aïllants de suro natural

Guia europea de requisits per avaluar els aïllants de suro natural

Desenvolupament d'una guia europea de requisits per a l'avaluació dels productes d'aïllament tèrmic i acústic obtinguts aglomerant suro natural granulat amb lligants orgànics, en forma de plaques i sense recobriment. S'ha elaborat un protocol força similar al dels aïllaments d'origen químic, en el qual es mesuren les prestacions aïllants de la placa, a més de les pròpiament mecàniques, geomètriques i de reacció al foc.

2004 - 2008|Client privat
Estudi tèrmic i acústic d’una façana ventilada

Estudi tèrmic i acústic d’una façana ventilada

Avaluació del nivell d’aïllament tant tèrmic com acústic de la façana ventilada del mòdul d’habitatge prefabricat que ha dissenyat l’empresa, amb quantificació del grau de compliment de la normativa. Es tracta de un tancament de doble full separat per un aïllant mineral, amb dos opcions d’acabat exterior: panells de ceràmica o panells d’aglomerat de ciment.

2005|Client privat
Manual de sistemes pràctics de control d’obra edificada

Manual de sistemes pràctics de control d’obra edificada

Guia per a la mesura dels paràmetres que especifica la normativa en els àmbits de l’aïllament acústic, enllumenat artificial, instal·lacions d’electricitat, transmissió tèrmica, temperatura, humitat relativa i renovació d’aire. Amb una relació dels aparells necessaris per a realitzar el programa de control.

1989|Client privat