Evolució de la demanda al sector construcció i repercussió al consum d'àrids

Evolució de la demanda al sector construcció i repercussió al consum d'àrids

Partint dels nivells de producció de la indústria extractiva que proveeix a la construcció i creuant-los amb els indicadors estadístics d’activitat d’edificació i d’enginyeria civil, s’ha elaborat un model que permet anticipar quina serà la demanda futura d’àrids. Amb aquest procediment s’ha seguit l’evolució d’aquest mercat des del 2004, presenciant tant els seus màxims com els seus mínims històrics.

2004 - 2019|Client públic
Repercussió de la variació de preus en la desviació pressupostària d’un projecte

Repercussió de la variació de preus en la desviació pressupostària d’un projecte

Un organisme públic que ha encarregat una rehabilitació de gran envergadura vol conèixer quina part de la desviació pressupostària és atribuïble a l’increment de costos de mà d’obra i de materials. Per a això s’han examinat més de 600 partides del projecte executiu i s’ha calculat la variació de preus (a l’alça o a la baixa) que han sofert des del moment de l’adjudicació fins l’actualitat, afegint una previsió a un any vista.

2016 - 2017|Client públic
Anàlisi de mercat per comunitats autònomes

Anàlisi de mercat per comunitats autònomes

En un moment del cicle en el qual es percep una recuperació molt desigual segons els territoris, s'ha comprovat fins a quin punt la crisi també ha impactat d'una manera desigual. A continuació, s'ha avaluat el volum de la cartera actual de projectes en cada comunitat autònoma, tant d'edificació, com de rehabilitació i obra civil. Amb els indicadors obtinguts es pot elaborar un rànquing per regions i posar-ho en context respecte a les mitjanes europees.

2017|Client privat
Eina de càlcul de costos de construcció per a naus agroalimentàries

Eina de càlcul de costos de construcció per a naus agroalimentàries

Permet obtenir un pressupost de referència per a naus destinades a l’explotació hortofructícola o càrnia, a partir de la seva superfície i d’una llista d’opcions d’equipament amb la que es contempla si l’edifici tindrà o no oficines, allotjaments, zones refrigerades, cambres de congelació, molls de recepció i d'expedició, centre de transformació elèctrica, instal·lació antiincendis, etc. També té en compte els casos d’ampliació de naus existents.

2015 - 2016|Client públic
El mercat de la edificació no residencial a Espanya

El mercat de la edificació no residencial a Espanya

S'ha estimat quanta superfície no residencial de nova planta es podria treure al mercat en els propers 5 anys a Espanya. La demanda de nova superfície no residencial depèn del volum d'activitat de les empreses que són potencials compradores / arrendatàries, però en l'actualitat una part substancial d'aquesta demanda es pot satisfer amb els estocs existents. Per tant, abans que la cartera de projectes es reanimi, cal que hi hagin signes d'esgotament de l'estoc en el mercat immobiliari.

2016|Client privat
Experiència europea en estratègies de millora de la productivitat del sector construcció

Experiència europea en estratègies de millora de la productivitat del sector construcció

Anàlisi de l'estratègia europea orientada al sector construcció, a la cerca de referències que es puguin aplicar a països extracomunitaris que aspirin a millorar la seva productivitat. Els esforços de la UE es concentren sobre la millora del sector en termes ambientals, conscient que el mercat és capaç per si mateix de detectar oportunitats per a la millora de la productivitat. Hi ha oportunitats tant per la via del model de negoci (repartiment de responsabilitats en la cadena promotor-projectista-constructor) com per la via del model constructiu (racionalització de productes i sistemes).

2015|Client privat
Demanda d’aïllants tèrmics per a rehabilitació de façanes

Demanda d’aïllants tèrmics per a rehabilitació de façanes

Quantificació del mercat potencial de rehabilitació energètica de façanes d’edificis residencials, extrapolant quanta demanda de productes d’aïllament tèrmic genera. L’estudi ha estratificat el parc construït segons tipologies, localització i edat, i ha trobat quines són les solucions constructives òptimes i els gruixos d’aïllant que fan falta en cadascun dels casos. El resultat és un mapa que reflexa la demanda latent d’aïllants (quantitat i tipus) al llarg de tot el país.

2013 - 2014|Client privat
Situació dels consums intermedis al sector de la construcció, per a la confecció de les Taules Input-Output de Catalunya 2011

Situació dels consums intermedis al sector de la construcció, per a la confecció de les Taules Input-Output de Catalunya 2011

Obtenció d'unes matrius de repartiment de la despesa en materials entre els diferents epígrafs de la classificació CCAE, a partir de l’anàlisi dels pressupostos d’execució material d’una mostra de projectes. Permet conèixer quina és la participació percentual en el pressupost d’unes 70 categories diferents de productes, amb tractaments diferenciats per als projectes d’edificació residencial i no residencial, de rehabilitació o d’enginyeria civil.

2012|Client públic
Indicadors estadístics del mercat espanyol de la construcció

Indicadors estadístics del mercat espanyol de la construcció

Seguiment periòdic de les estadístiques de construcció sintetitzat en una col.lecció de fitxes, una per província, en les que es mostra l'evolució dels visats en termes de nombre de vivendes, edificis i superfície residencial i no residencial, els quals indiquen la evolució de la cartera de treball del sector a cada zona.

2006 - 2011|Client privat
Repercussió en els costos de construcció de les exigències del DB-HR d’acústica

Repercussió en els costos de construcció de les exigències del DB-HR d’acústica

Prenent com a base un projecte d’habitatge plurifamiliar representatiu de la demanda del moment, s’ha calculat el seu cost d’execució amb les solucions constructives habituals abans de l’entrada en vigor del Document Bàsic HR del CTE i amb les solucions que caldrà adoptar per tal de satisfer els nous requisits d’aïllament acústic.

2009|Client privat