ITeC/ Arxiu de projectes/Industrialització
Anàlisi de projectes d’habitatge públic industrialitzat

Anàlisi de projectes d’habitatge públic industrialitzat

Un promotor públic ha decidit treballar amb solucions industrialitzades d’habitatge, a la cerca d’escurçar els terminis d’execució. Ha demanat l’assessorament de l’ITeC per a analitzar els projectes bàsics de les primeres promocions pilot, amb la intenció de detectar potencials conflictes amb la normativa a temps de que siguin corregits en els projectes executius.

En elaboració|Client públic
Projecte EcoTimberCell: millorant les prestacions ambientals dels edificis construint amb components industrialitzats de fusta

Projecte EcoTimberCell: millorant les prestacions ambientals dels edificis construint amb components industrialitzats de fusta

L'objectiu del projecte és desenvolupar components de fusta per a la construcció industrialitzada d'edificis que puguin reemplaçar eficaçment les solucions habituals del mercat en formigó i acer. Els nous components han de proporcionar un embolcall tèrmic altament eficient i a més ser comercialment competitius, requerir un mínim d'energia en la seva fabricació i generar un mínim de residus.

En elaboració|Projecte europeu
Contribució a la redacció del Document d'Avaluació Europea de kits de fusta

Contribució a la redacció del Document d'Avaluació Europea de kits de fusta

El marcat CE dels kits de construcció en fusta s’ha estat efectuant segons els criteris de la Guia de DITE ETAG 007 que es va publicar per primera vegada en 2001. Això ha canviat amb el Reglament europeu de productes de la construcció (UE) 305/2011, el qual exigeix que el marcat es reguli per un Document d'Avaluació Europea (DEE). El ITeC ha contribuït a revisar aquesta ETAG per a convertir-la en la DEE que vagin a utilitzar els Organismes d'Avaluació Tècnica de tota la UE per a avaluar solucions constructives en fusta de grans elements industrialitzats (parets, forjats, cobertes) produïts en sèrie.

En elaboració|Client privat
Avaluació de sistemes industrialitzats d'estructura metàl.lica per a edificació

Avaluació de sistemes industrialitzats d'estructura metàl.lica per a edificació

Confecció d'un protocol d'avaluació segons els criteris normatius europeus i espanyols per als sistemes d'edificació industrialitzada basats en mòduls d’estructura de perfils metàl·lics recoberts amb panells que aporten l’aïllament i els diferents acabats. Contempla les prestacions mecàniques, de seguretat al foc i a l’ús, l’aïllament tèrmic i acústic, higiene, salut, ambient i durabilitat.

En elaboració|Client privat
Experiència europea en estratègies de millora de la productivitat del sector construcció

Experiència europea en estratègies de millora de la productivitat del sector construcció

Anàlisi de l'estratègia europea orientada al sector construcció, a la cerca de referències que es puguin aplicar a països extracomunitaris que aspirin a millorar la seva productivitat. Els esforços de la UE es concentren sobre la millora del sector en termes ambientals, conscient que el mercat és capaç per si mateix de detectar oportunitats per a la millora de la productivitat. Hi ha oportunitats tant per la via del model de negoci (repartiment de responsabilitats en la cadena promotor-projectista-constructor) com per la via del model constructiu (racionalització de productes i sistemes).

2015|Client privat
Avaluació de sistemes industrialitzats en formigó armat per a habitatge

Avaluació de sistemes industrialitzats en formigó armat per a habitatge

Confecció d'un protocol d'avaluació segons els criteris normatius europeus i espanyols per als sistemes d'edificació industrialitzada que fan servir panells prefabricats de formigó de gran format que fan simultàniament d'estructura, tancament i aïllament, i que estan orientats a la construcció residencial unifamiliar, aïllada o en filera.

2004 - 2015|Client privat
Avaluació d'habitatges de fusta en kit

Avaluació d'habitatges de fusta en kit

Confecció d'un protocol d'avaluació segons els criteris normatius europeus i espanyols, aplicable als sistemes de construcció en fusta per a habitatges unifamiliars. Recullen els casos on la funció estructural es confia a elements de fusta, vàlids fins a una alçada de 2 plantes (PB+1).

2005 - 2010|Client privat
Situació normativa d'un sistema industrialitzat en PRFV

Situació normativa d'un sistema industrialitzat en PRFV

Un fabricant del sector del polièster reforçat amb fibra de vidre ha desenvolupat uns elements arquitectònics modulars. Se li ha ofert assessorament per a determinar amb claredat quines exigències tècniques i legals ha de satisfer el seu sistema en els casos que s'ofereixi com a edificació permanent per a habitatge o altres usos o, alternativament, com a edificació temporal.

2010|Client privat
Projecte INVISO - Optimització de la producció d'habitatges, industrialització, eficiència i sostenibilitat

Projecte INVISO - Optimització de la producció d'habitatges, industrialització, eficiència i sostenibilitat

El projecte aposta per optimitzar el procés productiu d'habitatges mitjançant un increment del seu grau d'industrialització. L'ITeC ha contribuït amb la compilació de solucions constructives disponibles al mercat que van per la via dels grans formats, la col·locació en sec, la concentració de funcions o la flexibilitat d'ús. S'han valorat críticament mitjançant DAFO

2007|Programa nacional d'investigació
Estudi energètic d’un sistema de construcció industrialitzada d’habitatges plurifamiliars

Estudi energètic d’un sistema de construcció industrialitzada d’habitatges plurifamiliars

Estudi exhaustiu del comportament energètic d’uns mòduls d’habitatge prefabricat de formigó armat, el qual inclou: quantificació de les necessitats tèrmiques (tant de calefacció com de refrigeració), anàlisi del sistema de climatització que proposa el fabricant, estudi dels riscs de condensacions, estudi d’il·luminació i anàlisi del cicle de vida segons ISO 14040.

2005 - 2006|Client privat