ITeC/ Arxiu de projectes/Instal.lacions de climatització
Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'una reforma del sistema de climatització d'un equipament sanitari

Control documental, pressupostari i de compliment normatiu d'una reforma del sistema de climatització d'un equipament sanitari

Com a pas previ a la licitació d’una reforma de la instal·lació de climatització d’un edifici sanitari, s’ha efectuat un examen previ del projecte executiu. Es planteja substituir els equips actuals per uns de volum de refrigerant variable amb recuperació de calor, amb la dificultat afegida de mantenir els sistemes de ventilació i electricitat actualment existents. En l’anàlisi del projecte s’han detectat alguns conflictes derivats de la complexitat de l’operació, en la qual s’instal·laran 8 bombes de calor i 77 unitats interiors.

2017|Client privat
Avaluació de sistemes mecànics de renovació d’aire

Avaluació de sistemes mecànics de renovació d’aire

S’han avaluat les prestacions d'uns equips de renovació d'aire per a edificis no residencials respecte a les exigències de qualitat de l'aire interior i eficiència tèrmica del Codi Tècnic i del reglament d'instal·lacions RITE. Aquests sistemes autoregulen el cabal aportat a cada espai en base a la mesura continua del nivell interior de CO2. Es proporciona un criteri per dimensionar el nombre i capacitat dels equips necessaris a cada recinte, causant el mínim de pèrdues energètiques per renovació.

2013 - 2015|Client privat
Identificació de les causes de la corrosió dels tubs d'una instal·lació de calefacció

Identificació de les causes de la corrosió dels tubs d'una instal·lació de calefacció

Una instal·lació de calefacció en un edifici públic de recent construcció presenta un fenomen anormalment avançat de corrosió a la seva xarxa de canonades, pel qual es barregen diferents factors com a causa: elecció inadequada del tipus de tub, excés de presència d'aire en els tubs per purgat ineficaç, i corrosió biològica per bacteris.

2013|Client públic
Identificació i anàlisi dels requisits d'avaluació europeus aplicables a cambres frigorífiques

Identificació i anàlisi dels requisits d'avaluació europeus aplicables a cambres frigorífiques

Caracterització dels components emprats per a la construcció modular de cambres frigorífiques (panells sandvitx, subestructures, portes i material de fixació i segellat) pel que fa als requisits d'aïllament tèrmic, permeabilitat a l'aire, seguretat contra el foc, seguretat d'utilització i higiene. S'han abordat també els temes de manteniment, reparació i neteja.

2008 - 2010|Client privat
Criteris per al projecte i instal·lació de llars de foc i xemeneies en edificis d'estructura de fusta

Criteris per al projecte i instal·lació de llars de foc i xemeneies en edificis d'estructura de fusta

Criteris de bones pràctiques i de seguretat per instal·lar en edificis unifamiliars d'estructura de fusta les llars de foc per a combustibles sòlids en oferta al mercat, tipus independent o encastable. Orienta sobre el seu correcte emplaçament, condicions de la base i les parets contigües, admissió d'aire, geometria de la xemeneia i sortida de fums.

2009|Client privat
El mercat de la calefacció a Espanya

El mercat de la calefacció a Espanya

Estudi de mercat sobre calderes i equips d'aigua calenta sanitària, mesurant el consum en volum i en valor en una sèrie d'estrats de producte: segons combustible, potència i funcions. Inclou sèries històriques i previsions basades en les tendències de la demanda i de la normativa, i les quotes de mercat dels principals subministradors.

2004|Client privat
Marc normatiu dels sistemes de xemeneia de plàstic

Marc normatiu dels sistemes de xemeneia de plàstic

En el moment de redactar aquest informe, la norma EN 14471 encara es trobava en fase de projecte i el reglament RITE estava a l'espera d'una nova revisió, la qual cosa deixava en una situació d'ambigüitat legal a les xemeneies i conductes de fums fabricats amb materials plàstics. En aquestes circumstàncies, s'informava al fabricant de les opcions que li quedaven per presentar evidències tècniques del correcte funcionament dels seus sistemes, bàsicament dins del camp de la certificació voluntària.

2004|Client privat
Caracterització de la demanda de calderes de calefacció i d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària

Caracterització de la demanda de calderes de calefacció i d'aparells de producció d'aigua calenta sanitària

Descripció dels hàbits de prescripció de calderes i aparells d'ACS, en termes de productes més populars, configuracions d'instal.lació més freqüents amb detall de costos, perfils d'utilització (freqüència de funcionament, despesa energètica anual), despesa de manteniment i vida mitjana dels aparells.

2001|Client privat
Ventilació vertical evolutiva

Ventilació vertical evolutiva

El Reglament d'Instal·lacions RITE de 1998 va començar a exigir uns cabals mínims d'aire exterior per a garantir la qualitat de l'aire als edificis, la qual cosa va introduir la necessitat de fer servir sistemes de ventilació forçada. L'estudi se centrava en com quedava afectada l’edificació residencial per aquests nous requisits, i en quines solucions oferia el mercat, analitzant la seva eficàcia i el seu cost.

2001|Client públic
Sistemes de calefacció en els edificis residencials a Espanya

Sistemes de calefacció en els edificis residencials a Espanya

Caracterització del parc instal·lat de sistemes de calefacció a Espanya, i contrast amb el total d’edificis construït, amb detall sobre el tipus de combustible emprat i distingint sistemes centrals i individuals. Estimació del consum energètica específica de calefacció (kWh/any). Projecció de tendències a 10 anys sobre el parc d’edificis, el parc de sistemes i les quotes de mercat de combustibles.

2001|Client privat