ITeC/ Arxiu de projectes/Instal.lacions de climatització
El mercat de l'aire acondicionat 'split' a Espanya

El mercat de l'aire acondicionat 'split' a Espanya

Visió en detall del consum d'equips 'split' a Espanya, amb una mesura per separat i segons un escalat de potències dels equips de terminal únic, multisplit i VRF. S'identifiquen també els sectors de consum i els proveïdors.

1999|Client privat
Grau de penetració de la calefacció i l’aire acondicionat en el parc espanyol d’edificis

Grau de penetració de la calefacció i l’aire acondicionat en el parc espanyol d’edificis

Sobre el total de superfície construïda, s’ha mesurat el percentatge que està servida per equips de calefacció i per equips d’aire acondicionat, distingint els casos de l’habitatge, els hotels, les oficines, el comerç, la sanitat i la industria. A la seva vegada, s’ha separat per 6 tipus diferents d’equips de calefacció i 10 d’aire acondicionat.

1999|Client privat
Fitxes de manteniment d’instal·lacions

Fitxes de manteniment d’instal·lacions

En un edifici, les instal·lacions són els components que tenen una vida útil més curta, per la qual cosa s’han de sotmetre a una disciplina de manteniment més exigent que la resta dels elements constructius. Per tal de fer un manteniment preventiu que garanteixi el seu correcte funcionament, s’han confeccionat 75 fitxes on es recopilen les operacions a efectuar segons la naturalesa de la instal·lació inspeccionada, indicant la periodicitat amb la qual s’han de portar a terme.

1991|Client públic
El mercat de la ventilació mecànica a Espanya

El mercat de la ventilació mecànica a Espanya

Estudi de mercat sobre ventilació mecànica, mesurant el consum en volum i en valor de diversos productes com ventiladors centrífugs i axials, caixes de ventilació, filtres, extractors i conductes de diferents materials. Desagrega el mercat segons el sector de demanda (habitatge, comercial, industrial, rehabilitació) i segons el prescriptor, i identifica quins són els principals subministradors.

1991|Client privat
Recomanacions per a controlar la corrosió d’instal·lacions d’aigua i de calefacció

Recomanacions per a controlar la corrosió d’instal·lacions d’aigua i de calefacció

Recomanacions de projecte d'instal·lacions de fontaneria i calefacció destinades a prolongar-ne la vida útil. Orienta la selecció de materials d’acord amb les característiques de l’aigua, i aborda els temes del dimensionament, recorregut i recobriment. Amb bones pràctiques de posada en obra i de manteniment, incloent el control, la neteja i les reparacions.

1987|Client públic