ITeC/ Arxiu de projectes/Instal·lacions d'aigua, gas i sanejament
Noves partides d'obra sobre escomeses d'aigua

Noves partides d'obra sobre escomeses d'aigua

Una companyia subministradora d'aigua compta amb les seves pròpies especificacions tècniques per al disseny dels enllaços entre la seva xarxa de distribució i les instal·lacions internes de l'edifici. S'han revisat i adaptat les partides d'obra relatives a passa ramals i escomeses del seu banc d'elements constructius per tal que siguin coherents amb aquestes especificacions.

En elaboració|Client privat
Banc de dades per a reparació de xarxes de subministrament d'aigua

Banc de dades per a reparació de xarxes de subministrament d'aigua

Una companyia de subministrament d'aigua potable ja disposa d'un banc de dades amb el qual pressuposta els seus projectes de construcció de xarxes de gran i petit diàmetre, però en la pràctica, una part substancial de la seva activitat consisteix a intervenir en xarxes existents quan es produeixen avaries. Amb aquest propòsit, se li ha confeccionat un banc amb costos d'execució i plecs de condicions d’operacions de reparació de fuites, fissures i junts, en diferents tipus de tubs.

En elaboració|Client privat
Requisits exigibles a les fixacions per a tubs de gas

Requisits exigibles a les fixacions per a tubs de gas

S’ha elaborat una relació de requisits per als elements de subjecció de les instal·lacions de combustibles gasosos, basada tant en la reglamentació espanyola del gas com en altra documentació tècnica no reglamentària però acceptada com a bones pràctiques. Aporta als fabricants una referència per a posicionar la seva oferta.

2015 - 2016|Client privat
Avaluació de solucions constructives per segellar contra el foc el pas de tubs

Avaluació de solucions constructives per segellar contra el foc el pas de tubs

La prestació de resistència al foc de les parets i els forjats es ressent cada vegada que són travessats per una canonada, i si és crucial garantir la seva integritat enfront del foc cal fer servir elements específics de segellat com els collarets intumescents. L'avaluació ha requerit determinar cas a cas quina classe de resistència al foc s'obté segons el tipus de collaret, el material i la geometria del tub, i els components i la geometria de la paret o el forjat.

2015 - 2016|Client privat
Avaluació de sistemes de tubs amb unions a pressió

Avaluació de sistemes de tubs amb unions a pressió

Procediment per avaluar sistemes de tubs i accessoris d'acer que s'uneixen mitjançant la tècnica de ‘pressfitting’ amb una eina que aplica pressió, conformant una unió permanent. S'ha tractat per separat el seu ús per al transport d'aigua potable (regulat pel DB HS), per a ACS i calefacció (DB HS + RITE), energia solar tèrmica (DB HE), transport de gas (instruccions ICG) i instal·lacions de protecció contra incendis.

2010|Client privat
Incidència de la normativa europea sobre els sanitaris

Incidència de la normativa europea sobre els sanitaris

Anàlisi de l'estat de la normativa europea que afecta als sanitaris fabricats amb materials no ceràmics, tals com els plats de dutxa. Descriu les diferents possibilitats de marcatge CE, en un moment temporal concret en el qual la norma EN 14527 encara es trobava en fase de projecte.

2004|Client privat
Exigències normatives que afecten a una gamma d’accessoris de tubs

Exigències normatives que afecten a una gamma d’accessoris de tubs

Requisits exigibles a una gamma d’accessoris per a unir tubs per a instal.lacions a pressió, concretant els següents aspectes: obligatorietat d’una certificació de tipus (homologació), possibilitat de marcatge CE (existència de normes harmonitzades per a aquests productes) y conveniència d’una certificació voluntària (després d’assajar les prestacions i aportar un control de producció)

2004|Client privat
Cuines i banys industrialitzats

Cuines i banys industrialitzats

S’ha fet una anàlisi dels tipus de banys i cuines més freqüents a les promocions públiques d’habitatge i s’han creuat amb l’oferta d’industrialització que es pot trobar al mercat. El major potencial es detecta als banys, per als quals s’han elaborat uns criteris de característiques i costos per avaluar el seu grau de competitivitat vers les solucions convencionals.

2000 - 2001|Client públic
Sistemes de reutilització d’aigües grises

Sistemes de reutilització d’aigües grises

Els sistemes de reutilització d’aigües grises (les procedents de banyeres i dutxes) tenen un potencial d’estalvi de fins al 45% del consum habitual d’aigua. L’estudi analitza la viabilitat i el cost d'afegir un cirucuit d'aigües grises als projectes de nova planta, concloent que no incrementen significativament el pressupost d’execució.

2001|Client públic
Captació solar per a producció d’aigua calenta sanitària en habitatges

Captació solar per a producció d’aigua calenta sanitària en habitatges

Avaluació de les possibilitats d’implantació de l’energia solar tèrmica en els edificis d’habitatges a partir de les exigències de l’ordenança del medi urbà de l’Ajuntament de Barcelona. Es basa en un estat de l’art dels sistemes de producció d’aigua calenta sanitària solar en oferta al mercat, amb atenció als temes de cost i a la disponibilitat d’instal·ladors d’aquesta mena d’equips.

2000|Client públic