Avaluació de cobertes i façanes amb plaques de policarbonat

Avaluació de cobertes i façanes amb plaques de policarbonat

Els fabricants de solucions constructives basades en plaques multiparet de policarbonat han d'obtenir el marcatge CE per als seus productes. Això significa que les seves plaques compleixen els requisits de la norma EN 16153, però no aporta cap garantia sobre les prestacions del conjunt placa+perfils, que és el que realment assumeix les funcions resistents, d'aïllament i de seguretat al foc. Per a cobrir aquesta mancança, es dissenyarà un protocol d'avaluació que contempli el comportament de la solució constructiva en el seu conjunt, amb el qual es comprovarà si compleix amb la reglamentació nacional.

En elaboració|Client privat
Avaluació de solucions d'impermeabilització amb làmines sintètiques

Avaluació de solucions d'impermeabilització amb làmines sintètiques

Les membranes d'impermeabilització per a cobertes planes estan regulades per normativa harmonitzada que compromet als fabricants amb les prestacions declarades de la làmina en si mateixa, però sense entrar en com aconseguir una posada en obra òptima, ni en com satisfer les exigències del CTE espanyol. En aquest document d'avaluació es cobreixen aquestes mancances, definint quina és la correcta instal·lació de la làmina i la seva gamma d’accessoris, i aclarint el compliment del CTE.

En elaboració|Client privat
Reacció al foc de les lluernes de naus industrials

Reacció al foc de les lluernes de naus industrials

Quan en una nau industrial es construeixen lluernes per a aprofitar la llum solar s'introdueixen discontinuïtats en el tancament de la coberta que poden ser problemàtiques en cas d'incendi. El Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials exigeix que el material de la lluerna compleixi amb unes determinades classes de reacció al foc, però amb una sèrie de particularitats que han motivat a un fabricant a sol·licitar que el ITeC determini amb exactitud quines prestacions se'ls exigiran legalment als seus productes.

2015|Client privat
Avaluació de sistemes d'impermeabilització líquida de cobertes i taulers de pont

Avaluació de sistemes d'impermeabilització líquida de cobertes i taulers de pont

Desenvolupament i anàlisi dels requisits reglamentaris i funcionals per a avaluar a nivell europeu diferents productes i sistemes d'impermeabilització líquida basats en polièster, poliuretà o derivats bituminosos, sols o en combinació amb armadures de reforç. Els requisits varien segons la vida útil que es demandi al producte, la zona climàtica on s'instal·li, grau de protecció de la membrana enfront la intempèrie, el pendent de la coberta i les càrregues d'ús que suporti.

2004 - 2014|Client privat
Avaluació d'una solució de coberta amb captació solar tèrmica integrada

Avaluació d'una solució de coberta amb captació solar tèrmica integrada

Uns panells metàl·lics de coberta inclinada incorporen un circuit hidràulic per formar amb ells una instal·lació solar tèrmica per a ACS i calefacció. Al moment de comercialitzar-los es fa evident que la seva doble funció (de panell autoportant de tancament i de panell solar) complica la seva certificació. Ha calgut un protocol específic amb el qual poder garantir que compleixen tots els requisits exigits pel Codi Tècnic.

2011|Client privat
Predicció de la degradació per envelliment de les prestacions d’un panell compost basat en fusta

Predicció de la degradació per envelliment de les prestacions d’un panell compost basat en fusta

Anàlisi de l'Exigència bàsica HE 1 del Codi Tècnic en una solució constructiva per a cobertes inclinades a base de panells sandvitx de fusta autoportants, amb diferents tipus d’acabat. S'ha comprovat com evolucionen al llarg del temps les seves propietats tèrmiques (transmissió tèrmica i resistència a la difusió del vapor) per la qual cosa s’han sotmès a diferents processos d’envelliment accelerat.

2006 - 2008|Programa nacional d'investigació
Avaluació d'un tauler ceràmic amb aïllament incorporat

Avaluació d'un tauler ceràmic amb aïllament incorporat

Procediment per avaluar un producte compost per dos taulers ceràmics encadellats de gran format que envolten un nucli aïllant. Es fa servir en cobertes inclinades per construir la llosa damunt de la qual es recolzaran les teules. La llista de requisits a satisfer contempla la seva doble missió: estructural i aïllant, fent èmfasi en el seu comportament higrotèrmic.

2006|Client privat
Solució constructiva per a cobertes solars

Solució constructiva per a cobertes solars

Estudi d’una solució constructiva per a cobertes solars, on els seus dissenyadors proposen diferents combinacions de materials metàl·lics per a resoldre les qüestions portants i d’acabat. S’han analitzat les prestacions estructurals de les alternatives presentades i el seu comportament tèrmic, amb atenció al fenomen dels riscos de condensació.

2004 - 2005|Client privat
Anàlisi comparat del cicle de vida d’un ventall de tipus de coberta

Anàlisi comparat del cicle de vida d’un ventall de tipus de coberta

Aplicant criteris d’Anàlisi de Cicle de Vida, sobre la base d’inventaris d’impactes fiables, s’han analitzat diverses solucions de coberta, de base asfàltica i de base plàstica, incloent variants de les anomenades cobertes ecològiques.

2003 - 2004|Client privat
Efectes del vent sobre un paviment per a cobertes planes

Efectes del vent sobre un paviment per a cobertes planes

Comprovació de com la succió causada pel vent afecta a un paviment per a cobertes planes que combina unes rajoles amb una base aïllant, el qual es col.loca sense adherir. S’ha fet servir el mètode descrit a l’Eurocodi-1 per a calcular quina és la velocitat del vent que faria aixecar el paviment. Es suggereixen diferents alternatives per a augmentar el marge de seguretat.

2003 - 2004|Client privat