CTE.C – Eina d'ajuda per a l'aplicació del Codi Tècnic

CTE.C – Eina d'ajuda per a l'aplicació del Codi Tècnic

Sistema expert que comprova el compliment del CTE partint d'un dibuix DAO de les plantes de l'edifici. Se li afegeixen les dades sobre les solucions constructives escollides (per exemple, amb el Catàleg Informàtic d'Elements Constructius CEC) i es traspassa a un FIDE, sobre el qual el CTE.C efectua els càlculs de validació. En cas de no compliment d'algun dels requisits, proposa alternatives per a cadascun d'ells.

2009|Client públic
Criteris per al projecte i instal·lació de llars de foc i xemeneies en edificis d'estructura de fusta

Criteris per al projecte i instal·lació de llars de foc i xemeneies en edificis d'estructura de fusta

Criteris de bones pràctiques i de seguretat per instal·lar en edificis unifamiliars d'estructura de fusta les llars de foc per a combustibles sòlids en oferta al mercat, tipus independent o encastable. Orienta sobre el seu correcte emplaçament, condicions de la base i les parets contigües, admissió d'aire, geometria de la xemeneia i sortida de fums.

2009|Client privat
ManualsR – Eines per a la l'aplicació del Codi Tècnic a la rehabilitació

ManualsR – Eines per a la l'aplicació del Codi Tècnic a la rehabilitació

Manuals de rehabilitació per tipologia constructiva en què es determinen, en cada cas, quines exigències del Codi Tècnic de la Edificació són extrapolables a un projecte de rehabilitació i quines no són ni tècnica ni econòmicament viables

2009|Client públic
Normativa vivenda bàsica

Normativa vivenda bàsica

Aquesta proposta de normativa intenta crear les condicions legals adients per a construir uns habitatges “bàsics” de cost més baix que els actuals, més adequats als programes contemporanis i que puguin personalitzar-se en termes de grau de compartimentació i nivell d’equipament. Es planteja com una norma complementària i compatible amb l’actual, tant la de rang estatal com la de rang autonòmic.

2005 - 2008|Client públic
Prevenció de riscos laborals a les obres municipals

Prevenció de riscos laborals a les obres municipals

Assistent per a aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals en les obres promogudes per una diputació provincial. Consisteix en una col.lecció de 11 fitxes en les que es descriuen quines són les demandes concretes de la normativa sobre temes com els equips de protecció, la senyalització o les subcontractes, especificant com es reparteix la responsabilitat del seu compliment entre el promotor, l’empresa que executa l’obra o el manteniment, i els treballadors.

2007|Client públic
Validació normativa d’un sistema de construcció industrialitzada d’habitatges plurifamiliars

Validació normativa d’un sistema de construcció industrialitzada d’habitatges plurifamiliars

Per la seva singularitat, el sistema constructiu de mòduls de formigó armat plantejava alguna dificultat als prescriptors de cara a poder justificar el compliment de la normativa estatal d’aïllament tèrmic i la normativa autonòmica d’ecoeficiència. S’ha fet una justificació exhaustiva que aclareix els dubtes i facilita el projecte amb aquest sistema.

2006|Client privat
Criteris per a valorar el grau de necessitat de rehabilitació integral de barris

Criteris per a valorar el grau de necessitat de rehabilitació integral de barris

La Llei de Barris de 2004 va crear un fons financer a disposició dels ajuntaments per a rehabilitació integral de àrees urbanes. Un Decret posterior va definir la manera de seleccionar quines eren les intervencions susceptibles d’optar al fons, mitjançant una sèrie d’indicadors demogràfics, econòmics, socials, ambientals o constructius. L’ITeC va contribuir amb una adaptació d’aquest “checklist” que clarifica la seva avaluació i facilita als ajuntaments el tràmit de sol.licitut.

2004|Client públic
Bases per a introduir exigències de sostenibilitat en la normativa sobre edificació residencial privada

Bases per a introduir exigències de sostenibilitat en la normativa sobre edificació residencial privada

Prenent com a base el Decret d’habitabilitat de l’habitatge social que regula 11 punts d’impacte mediambiental, s’ha plantejat una versió per als projectes d’habitatge de promoció privada. Els requisits a satisfer es poden agrupar en tres categories (aigua, energia i materials) on cal sobreposar també aspectes relacionats amb la durabilitat i el manteniment.

2003|Client públic
Guia per a l'ús de la instrucció EFHE

Guia per a l'ús de la instrucció EFHE

Manual per a l’aplicació de la Instrucció EFHE que regula el projecte i la construcció de forjats unidireccionals amb elements prefabricats. Una sèrie de taules simplifiquen algunes de les formulacions de la Instrucció relatives a cantells mínims, armat de xapes de compressió i temps d’adormiment i desapuntalat. Amb fitxes de control documental de projecte, de control de recepció i de control de qualitat.

2003|Client privat
Contribució al Codi Tècnic de la Edificació

Contribució al Codi Tècnic de la Edificació

Redacció de base dels continguts del Codi Tècnic relatius a: estructures de fàbrica; fàbriques armades, pretesades i confinades; estructures de fàbrica no armada; eliminació de residus; aigües residuals dins del Document Bàsic de Salubritat.

2001 - 2003|Client públic