Proposta de normativa per a dissenyar i executar façanes amb plafons prefabricats de formigó armat

Proposta de normativa per a dissenyar i executar façanes amb plafons prefabricats de formigó armat

Enumera les exigències funcionals, de seguretat i d’ús que ha de satisfer el sistema constructiu, establint a continuació quins són els criteris per tal d’assolir aquest objectius. Els criteris tenen una base normativa quan aquesta existeix, i en absència de norma de referència s’han basat en la literatura tècnica sobre la matèria i en l’experiència contrastada. També contempla aspectes de medi ambient, projecte, fabricació, execució d’obra i control.

2002|Client públic
Marc normatiu de les bastides

Marc normatiu de les bastides

Quan es va redactar aquest informe, encara no s'havia publicat el RD 2177/04 sobre seguretat en el treball temporal en altura, ni la col·lecció de normes UNE-EN 12810 i 12811 sobre bastides. En conseqüència, el mercat de la bastida quedava regulat per mitja dotzena de normatives de compliment no obligatori, algunes de les quals amb 10 anys o més d'antiguitat, a les quals calia afegir una altra mitja dotzena que es trobaven en projecte.

2001|Client privat
Proposta de normativa per al projecte i execució d’obres de fàbrica de maó i bloc ceràmic

Proposta de normativa per al projecte i execució d’obres de fàbrica de maó i bloc ceràmic

A la vista de les mancances manifestes de la norma vigent de fàbrica de maó s’ha redactat una proposta que cobreix aspectes fins ara no tractats com: les noves peces de gran format que han aparegut en els darrers anys, la problemàtica dels ponts tèrmics, la proporcionalitat amb el risc sísmic i l’impacte mediambiental.

2000 - 2001|Client privat
Guia per a la instrucció EHE: materials, execució, control

Guia per a la instrucció EHE: materials, execució, control

Guia-resum que facilita la identificació de les modificacions introduïdes per la instrucció de formigó estructural EHE 98 respecte de l’EH 91 i EP 93. Tracta de les condicions exigibles abans, durant i després de l’execució, tant al formigó i l’acer per separat com a l’estructura resultant.

1999|Client privat
Guia per a la instrucció EHE: càlcul

Guia per a la instrucció EHE: càlcul

Guia-resum que descriu com ha quedat afectat el càlcul d’estructures pels canvis introduïts per la instrucció de formigó estructural EHE 98 respecte de l’EH 91 i EP 93. Descriu les novetats aparegudes en el mètode dels estats límit i l’augment d’exigències relatives a durabilitat, un tema força més desenvolupat que en les edicions anteriors.

1999|Client privat
Proposta de normativa per a la utilització de granulats de cautxú en mescles bituminoses per a carreteres

Proposta de normativa per a la utilització de granulats de cautxú en mescles bituminoses per a carreteres

Desprès de l’anàlisi de les propietats dels residus de cautxú i les seves possibilitats d’aplicació, es proposa una normativa que reguli el seu ús dins de mescles bituminoses per la construcció de carreteres. Es recullen tres supòsits, depenent de si el cautxú participa fins a un 1%, fins a un 2%, o si només es fa servir com a agent activant de betums modificats.

1998|Client públic
Proposta de modificació de la normativa de construcció introduint-hi l'aprofitament dels materials d’enderroc

Proposta de modificació de la normativa de construcció introduint-hi l'aprofitament dels materials d’enderroc

Una de les barreres que frenen el reaprofitament dels materials generats pels enderrocs és la mateixa normativa de construcció, que no contempla de manera explícita l’ús de residus. Després de consultar l’opinió de membres destacats de les comissions de redacció de les normes de construcció EH i PG-3, s’ha fet una proposta per a introduir les modificacions adients.

1995|Client públic
Proposta de normativa per a la utilització de granulats provinents de matxucar restes de construcció

Proposta de normativa per a la utilització de granulats provinents de matxucar restes de construcció

Redacció d’una norma tècnica per a regular l’ús dels granulats reciclats i garantir uns estàndards de qualitat i seguretat.

1993 - 1995|Client públic
Norma reglamentària NRE-AEOR-93 sobre accions sobre els forjats en obres de rehabilitació estructural

Norma reglamentària NRE-AEOR-93 sobre accions sobre els forjats en obres de rehabilitació estructural

Mètode per a dimensionar les càrregues que ha de suportar un edifici residencial existent en el qual es rehabilitin els seus sostres, via reforç o via substitució. Permet estimar les concàrregues (pes propi i càrrega permanent) i les sobrecàrregues (ús, envans, aïllades, terrasses i horitzontals). Indica quins coeficients de seguretat cal aplicar depenent si s’han calculat les càrregues per estimació o per mostres, i depenent del grau d’exhaustivitat de la prospecció.

1993 - 1994|Client públic
Bars i cafeteries com cal

Bars i cafeteries com cal

Recomanacions per al projecte de bars i cafeteries, que cobreix tant els aspectes purament de projecte (programa, dimensions, circulació, equipament, acabats) com els legals (normes, ordenances, sol·licituds de llicència d’activitats). Amb diferents exemples comentats que van des d’un cas de rehabilitació d’un petit establiment a una cafeteria de gran capacitat.

1988|Client públic